هِندوستان پیام‏آور صلح و روشنائی افغانستان

۲۳ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

افغانستان بعداز سه دهه جنگ ویرانگری  شاهد یک روز خوش ویک گام مثبت وموثر به سوی رشد ، انکشاف وپیشرفت است که این فرصت را کشور دوست دیرینه ومخلص افغانستان هندوستان با اعمار بند سلما پس از 40 رویای ریس جمهور اسبق افغانستان ورویای مردم افغانستان خصوصا شهر هرات متحقق گردید که این گام بلند واین فرصت بزرگ مردم افغانستان با یک عالم از خوشی با امدن صدر اعظم هندوستان  اقای نندرا  مودی جشن گرفتند.

این طرح قبلا توسط هندوستان با حکومت وقت داود خان درنظر گرفته شده بود که ساخته شود وبرای مردم افغانستان تسلیم داده شود اما جنگ های داخلی باعث شد که رویای مردم افغانستان درقبال این بند داشت عمل نشود ، با امدن حکومت جدید افغانستان دوباره هندوستان تصمیم گرفت که  در سال 2004  موضوع ساخت بند سلما مورد بحث قرار گرفت و بالاخره حکومت تصميم گرفت که کار بند سلما را به عنوان نخستين برنامه سازندگي خود آغاز نمايد. دولت هندوستان يکبار ديگر تعهد کرد که اين بند را بازسازي کند و در سال 2006 رسمآ کار اين پروژه را شروع کرد.
اگر چه کار اين پروژه بايد تا سال 2009 تکميل مي شد ولي نظر به مشکلات امنيتي و لوجستکي افتتاح آن تا حالا به تعويق افتاد. به خاطر همين مشکلات هزينه هاي ساخت بند افزايش يافت، اما کشورهند تمام هزينه هاي احتمالي اضافي را نيز تعهد کرد. عزم کشورهند به تعهد همه هزينه ها، رؤياي بهره برداري از اين سد بزرگ را به واقعيت تبدیل کرده و  رویای رفته مردم افغانستان را دوباره تازه ساخت وخوشی های دیرینه را برلب های مردم هراتیان بوجود اورد .

من به عنوان شهروند افغانستان که فعلا در سرزمین هند زنده گی میکنم ودراستانه یک امتیاز بزرگ تحصلی درکشور دوست هندوستان میباشم ، ضمن این از گشایش وافتاح این بند را برای تمام مردم افغانستان وپویند عمیق دوستی کشور هندوستان تبریک ومبارک مباد میگویم؛ کارساخت بند سلما یک رویای  بود برای مردم افغانستان که مدت های طولانی اغازکارش به تعویق افتید که سرانجام این رویا  با وجود فرازها و فرودهاي زياد، امروز توسط کشور دوست ومخلص افغانستان با هزیه 300 میلیون دالر تکمیل وبه بهره برداری درحضورداشت  روسائی کشور افغانستان وهندوستان افتاح گردید که این دستاورد بزرگ هندوستان گام است برای بستن پیوند دوستی  هندوستان به نسل های بعدی افغانستان که هرگز هندوستان را به فراموش نخواهند کرد .

افغانستان کشور است که قدر کشور های دوست مخلص وصادق را فراموش نمیکند واین فرهنگ درذهن فرد فرد مردم افغانستان است که هندوستان یگانه کشور است که از سالیان سال دست همکاری ، دوستی را برای مردم افغانستان دراز کرده و صدافت خود را درعمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته است که بند سلما ، بندر چابهار ، شاهراه دلارام –زرنج جاده ، تعمیر شکوهمند پارلمان افغانستان ،‌اموزش بیشتر از 17 هزار جوان افغان در رشته های مختلف  که سرمایه عظیم بشری را تشکیل می دهند، که در رقم زدن به آینده کشور و تداوم دوستی میان دو ملت نقشی انکار ناپذیر خواهند داشت  ضمن این  200 پروژه  های خورد وبزرگ دیگر دست اورد های است که مردم افغانستان را ممنون خود ساخته است علاوه برین هندوستان با اوردن خوبترین وزیباترین تحفه اش که چراغ روشنائی است،  هزاران خانواده  روشن ساخت ،‌ وبه قول صدراعظم هندوستان میگوید که" برای مردم افغانستان رویا های بیشتر از این داریم که  میخواهم برای مردم افغانستان ثابت بسازیم که همیشه ما در کنار مردم افغانستان هستیم وهیچ وقت  هندوستان از کمک های خود در قبال افغانستان روی گردان نخواهد بود  بلکه این دوستی مایه افتخار مردم هندوستان است او درسخنا خود اضافه کرد، این کار را که ما  انجام دادیم فقد بادرنظرداشت شرایط ومنابع کم خود این کا را کردیم ، بلکه ما کار های نا تمام شده  برای مردم افغانستان درپیش رو  داریم؛ همنچنان  اوبه حمله ناجوانمردانه گنسل گری هندوستان در هرات اشاره کرد که اینگونه حملات هرگزبه دوستان هندوستان برای افغانستان تغیران نخواهد اورد بلکه قوت بیشتر خواهد تا در مقابل دشمنان این سرزمین مشترکا مبارزه نمایم او تاکید کرد که من میدانم مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند وعلاقمند اوردن صلح هستند که درین زمنیه دوست واقعی شان هندوستان درکنار اش بطوردایمی ایستاده خواهد ماند وهیچ وقت روی گردان نخواهد شد وبه کمک های  بلاعوض خود ادامه داده قدم ها فراتر از کار های که انجام شده برای مردم افغانستان عمل خواهد کرد "، من به این حرف اقای مودی کامل باور دارم زیرا حرف دوستی مردم هند با عمل شان یکی است وهمشه در وعده های خود چنانکه صادق بودند وصادقانه گام های فراتر از این را خواهد برداشت .

به باور من هرکشور که میخواهد دست دوستی برای مردم افغانستان دراز کند باید الگوی دوستی را از کشور هندوستان یاد بگیرد ،  هند کشوری است  که با  ادیان مختلف   مخلصانه  در کنار ملت مسلمان افغانستان ایستاده است و پروژه ملی وبزرگ را درافغانستان بخاطر ابادی افغانستان انجام داده است که میتوان  از جاده دلارام ، ساختمان مزین پارلمان افغانستان  ، اموزش  17000 هزار کادر تحصیل یافته ، بخاطر ایجاد منابع بشری ، بندر چابهار بخاطر رشد اقتصادی افغانستان ، چهار بال طیاره نظامی ، ایجاد وساخت بند سلما وسایر پروژه های خورد کوچک دیگر را در افغانستان انجام داده است  که میتوان نامبرد ، این روابط دوستی هندوستان برای مردم افغانستان  قابل ستایش وقدردانی است .

بند دوستی افغان_هند یکی از مهمترین و حیاتی ترین تاسیساتی است که در ولایت هرات و در ولسوالی چشت شریف موقعیت دارد. بند سلما، 20 کیلومتر طول و 7 کیلومتر عرض دارد و ظرفیتِ گنجانیدن 640 میلیون متر مکعب آب را دارا می باشد. این بند، 42 میگاوات برق تولید می نماید و 80 هزار هکتار زمین را آبیاری می نماید. ایجاد این بند نشان می دهدکه هند برای ابادی وزیرساخت های پایدار  برای نسل های امروز واینده افغانستان می نگرد ودرقسمت رشد وتوسعه افغانستان توجه خاص دارد ، زیرا بند سلما نه تنها که روشنائی را برای مردم افغانستان میاورد (1000) جریب زمین زراعتی را زیراب نموده است که درین زمینه وزارت زرعت، آبيارى و مالدارى برای احداث شبکه های آبیاری، كار سروى و مطالعات مقدماتى 35 هزار هكتار ( 175 هزار جريب) زمين جديد را كه زير آب می شود اغاز خواهد نمود. که این یک کار بنیادی است در قسمت زراعت افغانستان که وابستگی افغانستان را از کشور های بیرونی بی نیاز میسازد .

يکي از کارهاي اساسي که در افغانستان کمتر به آن توجه صورت گرفته است. نوسازي زيربناهاي اقتصادي است. بارها حکومت افغانستان نسبت به بي توجهي به انجام پروژه هاي بزرگ ملي مورد انتقاد کارشناسان و تحليلگران قرار گرفته است. ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به افغانستان سرازير شد، اما بيشترين اين کمک ها به امورات روزمره و به منظور رفع نيازمندي هاي شهروندان به مصرف رسيد. البته در کشورهاي پس از جنگ معمول است که به نيازهاي اوليه مردم اهميت داده مي شود؛ اما در افغانستان تمام امورات تحت تأثير جنگ قرار گرفت و اغلب کمک ها در راستاي امنيت و جلب رضايت مخالفان مسلح به مصرف رسيد. 

اگر همین پول که شورای عالی صلح بخاطر اوردن صلح مصرف شد چند بند برق ساخته میشد مطمینا افغانستان به یک رشد وشگوفای بزرگ روی میاورد که این کارا حکومت 14 سال از اینبودجه هنگفت انجام نداده اند  وتام کمک های  جامعه جهانی به جیب مشاورین خارجی واختلاس گران حرفوی دوباره به بانگ های خارجی انتقال داده شده از افغانستان بیرون شد ، زیرا اگر کمک های جامعه جهانی بشکل واقعا اش برسر زیرساخت های کشور به مصرف میرسید جلو اختلاس های بزرگ در حد گرفته میشد و امروز شاهد چندین بند سلما در افغانستان می بودمی که ما را ازبعضی مشکلات بنیادی خلاص نموده وبه طرف رشد توسعه گام برداشته میشد ، چند روز قبل ما شاهد تنش های برزگ مردمی بر سر نیازمندی برق درافغانستان جنبش های مردمی را بالا گرفت این همه وهمه تاثیران همان بی توجه حکومت 14 ساله است که از که از بودجه بزرگ جامعه جهانی وکشورهای هم پیمان نتوانستیم حد اقل یک بند از یکی منابع بزرگ ابی کشور اعمارنموده وبه توسعه پایدار گام برداریم . وحال میدانم که نسبت به تمام کشور های که به کمک کردن وبه بهانه های مختلف دوباره پول کمک شده را توسط مشاورین مفت خور به کشور خود برکشتاند  که قسمت دیگر این کمک ها توسط اختلاص گران ومشاروین داخلی به مصرف رسید که امرزو ما شاهد هیچ یک کار بنیادی مانند بند سلما نیستم ، واقعا کمک مخلصانه کشور دوست هندوستا ثابت ساخت که کمک 300 میلون دالری اش برای مستحقین افغانستان بصورت عادلانه به دست خودش مردم را توسط روشنی مستفید ساخت اینگونه کمک که دست انداز ی استفاده جویای بیرونی وداخلی درقبال خود نداشته باشد کمتر سراغ داریم .

 

 

اهمیت بند سلما درابعاد مختلف درافغانستان .

1-    با ایجاد بند سلما زمینه وابیاری هزاران هکتارا زمین میتواند فرآورده های زراعتی ومواد غذای بهبود بخشیده اقتصاد روستا هارا خود کفا نموده واقتصاد روستایان بلند ببرد

2-    دربخش اقتصادی با شکل گیری دریاچه ی بندد سلما ، می توان پروژه های پرورش ماهی را زمینه سازی نموده  وجلو گوشت های وارداتی را گرفته اقتصاد محل را توسعه خواهیم داد

3-    از لحاظه سرگرمی وتفریح با درنظر داشت اینکه دریاچه ای بند سلما ،  ازیک فضای باز  برخوردار است متیوان از نواحی این دریاچه فضای تفرحی ایجاد کرد که هم مکان برای تفریح برای هراتیان شده وهم به زیبای این بند افزوده خواهد شد .

4-     محیط زیست که یکی از نیازمندی های یک جامعه است ، با سرازیر شدن اب این بند ، فرصت زنده شدن سرسبزی و باعث ایجاد اکویسستم های پایدار درین دریا شده که محیط زیست مناسب را اماده ساخته  وبه خشک سالی های این منطقه نقطه پایان داده خواهد شد؛ همچنان میتوان گفت که این بند بستر دیگر را برای باغداری ورشد میوه های صادراتی کشور خواهد شد .

5-    الوده گی هوا یکی از از گزند دیگر است که مردم هرات با ان دست پنجه نرم میکردن که با افتتاح این بند دیگر هوای الوده بادرنظرداشت ایجاد رطوبت این بند میتوان به تلطیف هوا گام های موثر برداشت .

6-    آب نوشیدنی که یکی از نیازمندی های اولیه بشر است با ایجاد این بند دیگر مشکلات این ساحه مرفوع خواهد شد  ، که از این طریق به این نیازمندی های رسیده گی کامل صورت میگیرد.

ایجاد اینگونه پروژه میتواند اثرات مثبت دیگر را درقبال خود خواهد داشت که شهروندان یک جامعه را قادرمیسازد تا به فقر تنگ دستی پایان بدهد ، اما چیزیکه بنطر من خیلی مهم است ، حکومت وحدت ملی افغانستان درزمینه رشد اینگونه پروژه های بنیادی که میتواند ثبات دوامدار برای نسل امروز ونسل اینده دارد تقویت بخشیده ، وبه رشد وشگوفائی افغانستان گام های بلند تر بردارد تا بتوانیم دیگر دست نیازمندی خود را بطرف کشورهای بیرونی کوتاه سازیم ، زیرا ما باید دیگر بطرف خودکفا شدن برویم وبا  استفاده از منابع کشور خودما ن برسرپای خود ایستاده شویم .

 

گلاب میر " رحمانی "

پژوهشگر مسیایل سیاسی –اجتماعی

واستاد دانشگاهبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   گلاب میر رحمانی