چند نکته برای داد خواهان [دربارۀ قتل عام اخیر مسافران بدخشان-تخار توسط ناقلین در شمال]

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

یکم برای برادران پشتون: اگر سر هزاره زده می شود و شده است، کوچی سر می زند که پشتون است، مسافران راه زابل هزاره بودند و جلادان پشتون. اگر پشتون کشته می شود پشتون را پشتون می کشد، به تاریخ معاصر نگاه کنید شما چقدر همدیگرکشی و دیگر کشی کرده اید. حتا پسر به پدر و برادر به برادر رحم نداشته است. خلاصه عناصر هیچ قومی چون عناصر پشتون سنگ دل و بی رحم نیست؛ لطفن نگویید و گلایه نکنید که مساله را قومی نسازید، جلادان شما هدفمند آدم می کشند!

دوم: مسافران شمال (تخار، بدخشان) تاجیکها و ازبیکها بودند، جلادان همه پشتون، پشتون های ناقل.

سوم: ربودن و سر زدن مسافران بدخشان و تخار چیزی غیر قابل پیش بینی نبود؛ مانفیست اوغانیزه سازی افغان ملت (دویمه سقاوی) حضور پشتون های ناقل را در دو طرف جاده های کلان برای چنین روز هایی حایز اهمیت می داند و تاکید میکند پشتونی که از جنوبی حرکت می کند باید تا سرحد پامیر از هر دو طرف جاده در گوش وی صدای پشتون بیاید؛ ناقلین و قاتیلن بدخشانی ها و تخاری ها دیروز یکی از طرح های «دویمه سقاوی» را عملی کردند.

چهارم: برنامه انتخاباتی غنی احمدزی نسخۀ جدید همان «دویمه سقاوی» بود. من هم برنامه های غنی را خوانده ام و هم مانفیست افغان ملتی، دویمه سقاوی را.

پنجم: حرف آخر برای دادخواهان: طالب، کوچی و ناقلین قاتل، ابزار تسلط فرهنگ فاشیستی-سیاسی است. با محکوم کردن طالب مشکل به شکل بنیادی حل نمی شود، عدالت خواهان باید آن فرهنگ و مصدر را هدف قرار بدهند!به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

جمعه خان خراسان پور13.02.2020 - 03:38

 این فغانهای فاشیست قبیله گرا یک راهبرد دارندکه همان دویمه سقاوی است. از کودک ده سال الی پیرصدساله درقسمت تحقق این اهداف شوم تلاش دارند ودرحدی موفق هم هستند؛ ولی مشکل اساسی این است که دوستان غیرافغان/پشتون ما در خواب عمیق غفلت وازخود بی خبری غرق هستند، برای بیداری از این خواب گران هیچ انگیزه واندیشه ای ندارند. از بزرگان چه گلایه داشته ویا نداشته باشیم. به صورت کل ازطیف جوان گلایه داریم برای این که اکثریت جوان تحرک ندارند وبرای برون رفت ازاین بحران ستم گری راه کاری نمی سنجند وحتی ازاستفاده ی واژه های اصیل زبان فارسی می شرمند، چه برسد براین که مبارز باشند وبرای تعیین سرنوشت خود اقدام کنند. برای بیداری ازاین خواب غفلت برای جوانان مبارز وبیدار لازم است تا هم رسانی وآگاهی دهی داشته باشند.

عبیدی04.06.2016 - 11:48

  برنامهء قتل عام ملیت های غیر پشتون توسط بعضی حلقات فاشیستی قبیله گرای داخل ارگ درتبانی باآی اس آی پاکستان و حزب اسلامی (شاخه حکمتیار) چون کریم خرم,اتمر,جمعه خان همدرد ودیگران سازمان دهی میشود واین یک پلان وسیع با هزینه خارجی ها میباشد. تاسفارت ها تصاحب کنند وبه نفع قبیله پشتون بانجامد. شمال را نا امن وچند ولایت را سقوط بدهند تا در مذاکرات آینده باطالبان امتیازات بیشتری را بردران کرزی درکابینه وولایات ختم شود.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   کلیم الله همسخن