فاشیسم «افغان نازی» پلان اضمحلال هویت های غیرافغان را قدم بقدم موفقانه به پیش میبرد!

۲۲ حمل (فروردین) ۱۳۹۵

از قرار آخرین گزارش منتشره بی بی سی (بادار مردان) افغان ملت توافق کرده اند که در تذکره الکترونیکی در پبشانی هر شهروند کشور کلمه ننگین "افغان" تاپه شده و در جایی هم خاستگاه قومی شخص یادداشت شود ! فاشیسم قبیله حاکم با این عوام‌فریبی خود توقع هم دارد که اقوام دیگر شکرگذار هم باشند که به چنین هدایای ملکوتی نایل آمدند. من کلمه "افغان " را ننگین گفتم، امید که مرا مواخذه نکنید زیراکه هدف نفس کلمه اوغان نیست مگر استبدادی شدن این کلمه و تحمیل زورگویانه و استبدادب آن بالای دیگران، این کلمه "اوغان" را ننگین و شرم آور ساخته است.

درینحال از مردم غیر افغان توقع دارند یا میخواهند با این عمل زورگویانه و عوامفریبانه که با اشتراک ویا سکوت پیشآهنگان اقوام غیرافغان که بطور نمایشی در قدرت شریک هستند انجام پذیرفته است، سازگار و شاکر باشند، در حالیکه این پروژه پلان شده در راه اضمحلال هویت های غیرافغان=پشتون یک قدم جلو بسوی افغانیزه کردن جامعه شرق و غرب و شمال جنوب کشور است. این پروژه برای اولین بار در تاریخ مملکت است که هویت افغان=پشتون را بالای اقوام غیر افغان در معتبرترین سند شهروندی یعنی تذکره رسمیت میبخشد. برای آنانیکه ازین پروژه خائنانه فاشیستان آگاهانه یا غیر آگاهانه خوشی و حمایت مبکنند، خاطرنشان میسازم که با تصویب این پلان برتری طلبان قومی و زبانی، راه بسوی اضمحلال کلی هویت ها و زبانهای اقوام غیرخودی هموار است. زیراکه درین سند "افغان" بودن اصل و بستر هویت شهروندی را تشکیل میدهد مگر اوزبیک، ایماق، تاجیک، هزاره و ... بودن فرع است و همیشه متزلزل بوده و موقعیت اساسی خود را به نفع افغان بودن رها میکند. آن حلقات فاشیستی که با زور، نیرنگ و معامله هویت خود را بالای دیگران تحمیل کردند و رسمیت بخشیدند، مگر چند مدت زمان بعد حذف هویت های اقوام دیگر بر مبنای اولویت حقوقی به مراتب آسانتر خواهد بود. فردا همین فاشیسم نیرنگباز تذویر خواهد کرد که گویا ذکر نام اقوام در تذکره مانع (ملت سازی) گردیده است یا که پروسه ملتسازی را بطیع کرده است و باید از تذکره حذف و همه یک افغان=پشتون باشند !!! درینجا هم موافقت چندتا تیکه دار قومی کار است و سکوت اکثریت مظلوم !!!

ماده چهارم قانون اساسی افغانستان که گفته شده (بر هر فرد ملت افغانستان افغان گفته میشود)، همین یک جمله زمینه را مساعد ساخت تا امروز فاشیسم توانست تا تا کلمه ننگین "افغان" را بالای همه شهروندان غیرافغان تحمیل نماید و فردا همین تذکر زورگویانه زمینه را مساعد خواهد ساخت که هویت های غیرافغان از تذکره حذف و همه پشتون=افغان شوند که بهانه و ماجراجویی فاشیسم را در فوق تذکر دادم. به این شکل پلان های پشتونیزه ساختن قدم بقدم موفقانه به پیش میرود.

در آخر میخواهم یک فکاهی گونه یی در ارتباط موضوع بنویسم : گویند نام یک وطندار اهل سیک ما " سینگو " بوده اما در اداره ثبت احوال نفوس نام او "گوسینگ " نوشته شده بود. او با عجله و عصبانیت دوباره به شعبه مربوطه برگشت و به مآمور موظف گفت که نام او (سینگو ) است و چرا او را در تذکره (گوسینگ) نوشتند ! مآمور با خونسردی گفت: بیاکه من اصلاح کنم. چرا اینقدر داد میزنی، گوسینگ یا سینگو چه فرق میکنه بدون ازاو یکطرف نامت ده (گو) بند است !!!

از غیرمودبانه بودن این فکاهی مانند معذورم بدارید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دكتور همت فاريابی