برداشت من از افغانستان ما - بخش چهارم

۳۰ قوس (آذر) ۱۳۹۴

جمهوری کرزی و تقویۀ تروریست های اسلامی درافغانستان

 

نوام چامسکی فیلسوف برجستۀ امریکایی که به واسطۀ نقد سرسختانۀ نابرابری ها و بی عدالتی های جاری در جامعۀ جهانی شهرت فراگیری دارد، دو دهه پیش طی مضمونی در شماره 29 مارچ 1993 مجله (The Nation ) ، سیاست آینده اربابان بشریت را در رابطه به جهان محروم تشریح کرده است. به باور او پیامد روند این سیاست در مرحل نخست ایجاد نهاد های سیاسی حاکم یعنی (دولت سازی) در جهان محروم، جهت تامین منافع قدرتهای اقتصادی خصوصی فراملیتی است. در افغانستان درست این سیاست را پیاده کردند. کشورهای غربی برخی افرادی را که از آنها شناخت سیاسی داشتند، به رهبری حامد کرزی بشکل جمهوری اسلامی در افغانستان نصب کردند.

 

من دراينجا وارد بحث طولانی مربوط به توطئه های سیاسی جامعه جهانی نمی شوم و در باره مطامع و سودی که برخی شرکت های فراملی و عناصر افغان از اين «جنون جمعی» از کشور فقیر افغانستان بردند در این مضمون صحبت نمی کنم. برای اینکه سخن من درباره ساختار حکومت و نسلی است که در سر پا کردن آقای کرزی توسط جامعه جهانی، پهلو دادند. آنها زمينه ی را برای فاجعهء قوم گرایی و تروریستی امروز در افغانستان، آماده کردند.

پرسشی که وطنداران تحصیل کردۀ ما کمتربه آن پرداخته اند این است، اگراستبداد سیاه مذهبی طالبانی و جهادی ها از سه دهه بدین سو، اسباب نارضايتی های مردم را فراهم کرده بودند، و مردم افغانستان ساليان درازی را درحسرت و تحقيرشدگی استبداد سیاه مذهبی جهادی ها و طالبانی گذرانده بودند ، ولی چرا جامعه جهانی برهبری حکومت امریکا دولت برآمده ازنشست بن بریاست جمهوری آقای کرزی را بلافاصله در روند کشف مجدد اسلام دراین سرزمين استحکام بخشیدند؟ و برخی از تحصیل کرده گان ما درپهلوی آن صف کشیدند؟

پاسخ این پرسش درروند کنونی عملیات تروریست های اسلامی درافغانستان میبینیم. اربابان جهانخوار کشف کردند که دراسلام نيروئی وجود دارد که اگرازطريق دین باوران ورزيده شود، می تواند در یک پروسه طولانی، نیروهای تروریستی اسلامی جنگ وبی ثباتی را درکشورهای همسایه افغانستان انتقال دهند.

از اين زوایه که بنگريم باید درافغانستان حکومتی به ظرفیت آقای کرزی و دار ودسته او سرهم می شد. که شد. ما شاهدیم که اعضای دیوانسالاری آقای کرزی در دوران زمامداری او با فساد اداری، وارتباط نزدیک با برادران طالبی خود گرفتار بودند. به همین خاطر حکومت آقای کرزی را باید، درمتن وسيع تری که امروزه آن را جهانی شدن افغانستان می خوانند، مورد کنگاش قرار داد.

برخی ازقلم بدستان ما که پروسه جهانی شدن افغانستان را مطرح می نمایند، باید جهانی شدن افغانستان را، بر بنياد نياز شرکت های اسلحه سازی و نقش اربابان جهانخوار به تروریست های اسلامی قرن بیست یکم دید. آنها نباید تنها جهانی شدن افغانستان را جزء در نيروی کار و منابع طبيعی ارزان و بازار گستردهء توليدات مصرفی درجهان عقب مانده به بررسی بگیرند. با توجه به حفظ و تقویه لانه های تروریستی که اکنون این لانه ها به حمایت دستگاههای استخباراتی در شرق میانه و افغانستان فعال اند، جهانی شدن افغانستان را جزوی از سیاست های استعماری درکشورهای اسلامی دید.

اکنون، با پيروزی شگفته اسلاميست ها در افغانستان و بر قدرت ماندنشان طی نزديک به سی سال، حس تحقير شدگی و عقب ماندگی مسلمانان درلفافی ازغرور کاذب پنهان شده وشعوراجتماعی جامعه افغانستان بر ارزش های اسلامی دور می خورد. اسلام رفته رفته از صورت تدافعی خارج شده و شکل تهاجمی را بخود گرفته است.

اکنون اسلامگرایان درافغانستان به نسبت عدم قدرت مرکزی، مستقیم به دستوردستگاه های استخباراتی بیگانه درقالب اعمال تروریستی طالبی، داعش و اخوان المسلمین و رهبران جهادی نیروهای افغان و غیر افغان درافغانستان جمع می نمایند. این نیروهای تروریستی اسلامگرا به دستوردستگاه های استخباراتی بیگانه درآینده نزدیک علیه همسایه های افغانستان چین و روسیه به عملیات گستاخانه دست می زنند.

حمله طالبان به قندوز را باید از این زاویه به بحث گرفت. این حمله به دسیسه دستگاه استخبارات پاکستان و رهنمایی د ستگاه های سیاسی غربی ها پلان شد بود. غربی ها توسط حمله تروریستی طالبان به قندوز به حکومت روسیه گوشزد کردند، که برای شکست دایمی سیاست ملی گرایانه روس که، مفهوم خود را از دست داده است، غرب می تواند ازسرزمین های همسایه روسیه توسط نیروی های پرورده خود، که درعمل کرد گروه های تروریستی توسط جمعيت های عظيم فقيرنگاهداشته شده ، داخل عمل گردد.

جمعیت فقیرتروریست های که تحت نام های مختلف مبارزه می نمایند ، انسانهای بيسواد، بی آرمان، و بی کار و بار، به تشويق رهبران و قيمان و مراجع تقليد خرافات زده و به غرور کاذب دچارآمدهء خود، که برگدامهای دالرشیخ های شرقمیانه لم داده اند، می توانند جنگ را بداخل روسیه وچین ببرند. اکنون تروریست های اسلامی به سودای تحميل ارزش ها مذهبی و عقايد خود برکل جهان به جنگ تمدنی برخاسته اند که در مغرب زمین ريشه گرفته است. دراين ميان، چون افغانستان فاقد قدرت مرکزی است، آنچه که درجهان، اسلام عناصر ماليخوليائی مذهبی اند، بسرعت خود را به افغانستان می رسانند و پیش می روند.

پروپاگند دولت اسلامی ناب "داعش" درجهان دارای ارزش هائی برتری از ارزش های غرب است. زنانش از زنان غرب مرفه تر و مصون ترند؛ قوانين بيابانی شکنجه و قطع دست و سربریدن و اعدامش در راستای ريشه کن کردن جرم و جنايت غربی ها کارآمدترند. تازه عضویت به داعش طبق قرآن، دری گشوده به ملکوت خداوند هم دارند که، در چشم کسی که چيزی برای از دست دادن ندارد، مرگ را خار و حقير می کند و زندگی در گلشن رضوان و همآغوشی با حوری و غلمان را تضمين جانفشانی توده های فقییر می سازد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتر لطیف طبیبی