چگونه ازدواج و چطور عروسی؟

١ ثور (اردیبهشت) ١٣٨٨

آیا به قول آفرینندۀ ازواج ودساتیر محمدی ودینی ویا به تحریک ووسواس شیطان رجیم ومنفور بلی به قول خالق خویش عمل می کنیم. قول خداوند آنست که در پانزده جای قرآن مقدس به اجتناب از فضول خرچی وپرهیز از اسراف وتبذیر حکم گردیده مبذرین ومسرفین برادران شیاطین خوانده شده ودر بسا موارد در پهلوی متجاوزین ونام فرعون از اسراف کنندگان ذکر شده. خداوند میگوید که مسرفین را دوست ندارد.

پیامبر گرامی (ص) میفرماید خوب ترین وپربرکت ترین ازدواج آنست که مصرف آن کم باشد وبدترین ولیمه آنست که اغنیا بخورند وگرسنگان وفقرا محروم بمانند.

مشهور است زمانیکه فاطمه رضی الله تعالی عنها دختر گرانمایه پیامبر گرامی به عقد علی کرم الله وجهه داخل میشد سامان عروسی از پول فروش زره آنحضرت یک چهارپائی از لیف خرما، یک تشت با دولچه برای آب لباس ساده وکم با یک اندازه عطر بود وحضرت پیامبر (ص) که بزرگترین قدرت قدسی ومعنوی واداری را داشت هرگاه به یکی دونفر توانگر شهر اشاره میفرمود تمام شهر چراغان میشد وسفره های طولانی از غذا هموار می گشت ولی نه کرد زیرا خود میفرمود پربرکت ترین وخوب ترین ازدواج آنست که مصرف آن کم باشد.

ولی شیطان طرف معامله این عقد انسانی را به ولخرچی واسراف وتبذیر تشویق می کند وانسان های مبتلا به بیماری رقابت، هم چشمی، سیالی، خودنمایی وعزت منشی های کاذب جانب اسراف وتبذیر را اختیار می کنند که درنتیجه هزاران دختر وپسر جوان قادر به تشکیل خانواده ویا این رکن اساسی جامعه نمی شوند یا تا سنین بالا ویا هم تا پایان زندگی به آن قادر نشوند.

نه میدانم این ثروت های باد آورده از کدام سمت آمده که از پول ومال خرمن ساخته و به شاخی باد میشود ودیگران را از اقارب وقوم وقبیله وهم کوچه به رقابت وامیدارد تا به هر وسیله ای میشود باید چنان کنند.

شنیدم احمد فواد جان جوان 24 ساله که تازه تحصیلات خود را بدرجه ماستری تمام کرده بود دختری را بنام حنیفه که در خانه قندی صدایش میکردند دوست داشت واوهم فارغ دانشکده ادبیات بود. ولی فامیل عروس در رقابت وهم چشمی از رجب محمد پسر قوماندان محل از او تقاضاء بلند داشت. پنجصد هزار افغانی پول نقد کمربند طلاء 22 قراط وزیورات الماس از امارات متحده پیرهن عروسی ولباس از پاریس ویا لندن خانه در کارته وزیر اکبرخان برگزاری محفل در یکی از سالون های بزرگ وپرزرق وبرق مانند شام پاریس، تاج طلائی، اورانوس ها وامثال آن که درین اواخر پیداشده با دعوت یکهزارودوصد نفر وغیره وغیره.... چه وچه ها. فواد که از عشق انسانی دل کنده نمیتوانست وبا معاش وعاید مشروع به این خرچ های سرسام آور قادر نبود. ترک وظیفه کرد ورفت در شهر غربت در مزرعۀ تریاک مزدور شد وچون جوان فعال وپرکار بود در اندک زمان از طرف ارباب کار در شبکۀ ترافیک مواد مخدر درامد او بادل پرخون وناراضی چون این طریق راه کوتاه برای تأمین پول بود به آن پرداخت وپس از دومرتبه اجرای موفقانه این کار زشت در سرحد بین افغانستان وکشور همسایه آماج تیر پولیس ضد قاچاق قرار گرفت وبا همه آرزوهای مشروع انسانی آن در غربت جانکاه به زیر خاک سیه فرورفت. قندی سه سال است که چشم به راه کاندید شریک زندگی اش در انتظار استخوان سوز بسر میبرد وسوگند یاد کرده تا فواد پیدا نه شود با کس دیگر ازدواج نمی کند موهایش سفید وزمین گیر خواهد شد ولی فواد دیگر از راه نخواهد رسید.

خوانندۀ گرانقدر: من حیرانم که این رواج های ظالمانه وکمرشکن در قالب اسراف وتبذیر در عروسی ها در شهر کابل وبلاد دیگر کشور عزیز ما از کجا وارد شده اگر به غرب وکشورهای اروپائی می نگریم آنجا عروسی ها وازدواج ها بسیار ساده است ولی این هموطنان وافغان های ما هستند که سالون های کلان وپر طنطنه وفوق العاده قیمتی را با مصارف گزاف وکمرشکن رواج داده اند ومردم اصلی اروپائی ها که به ساده گی در ازدواج وعروسی ها عادت دارند به آن تحیر دارند.

ولی خوش بختانه درین اواخر روزنه ای امیدی بازشده وانسان های با خرد به این عیب متوجه شده ودر صدد جلوگیری از آن برامده اند.

در یکی از همین روزهای بهاری مردم با فرهنگ ولایت بدخشان یک همایش بزرگ را در یک محل تاریخی وکلتوری تشکیل داده پس از سخنرانی ها وبحث ومذاکره فیصله نامه ای را تحت یازده مواد با مقدمه واختتامیه خواندنی به تصویب رسانده ومتعهد شدند که مراسم عروسی ها را ساده سازند ومصارف ازدواج ها را کاهش دهند لازم است متن این فیصله نامه را در ذیل بیاورم تا باشد دوستان وشهروندان ما در هرکجائی هستند در داخل وخارج آنرا بخوانند وازان بهره گیرند تا رویهمرفته ازین هم بیشتر عروسی ها کم مصرف وساده تر انجام گردد.

فیصله نامۀ همایش مشورتی مردم بدخشان

به نام خداوند توانا ودادگر

شهر کابل، ١٢  حمل ١٣٨٨                   

به وضاحت می بینیم که درین اواخر درکشور عزیز ما با وصف آوارگی، بیکاری وفقر که محصول سه دهه جنگ وبحران است به نام عروسی درسالون های مجلل یک رشته مصارف فزاینده دامنگیر مردم وجامعه گردیده که نه به دین مبین اسلام ونه به فرهنگ اصلی وملی ما سازگاری دارد مانند:

  • اسراف وتبذیر بلا حدود، درحالیکه قران حکیم مبذرین را برادران شیطان خوانده وپیامبر گرامی (ص) می فرماید که پربرکت ترین ازدواج آن است که مصرف آن کم باشد. همچنان ارشاد می فرماید که بدترین ولیمه آنست که اغنیا بخورند وفقرا محروم بمانند.

  • ضربه اقتصادی برپیکر مالی خانواده ها که رکن اساسی جامعه می باشد ومسابقه منفی ونامشروع دراسراف که نتیجتا اختلافات وخشونت وازهم پاشی نظام خانواده را مخصوصا درافراد کم درآمد سبب میشود.

  • ترویج فساد جنسی واخلاقی درعدم قدرت مالی به ازدواج، شیوع امراض روانی وسایر اثرات منفی درجوانان ونسل بالندۀ جامعه.

  • پی آمد ناگوار اجتماعی وگسترش جرایم به سبب عدم دسترسی به شرایط مناسب ازدواج.

  • زمینه دهی به سود خواران دردهات وشهرها.

بنابرین ما جمعی از مردم بدخشان که فعلا ( در حدود 300 )نفر درین همایش اشتراک داریم درنشست تاریخی     12/ حمل /1389  با نامیمون دانستن این رویداد وبا قصد جلوگیری ازاینگونه افراط پسندی ها وروش های بدعت کارانه درعروسی ها، به اتفاق کل مراتب آتی را متعهد شده وتصویب مینماییم.

اول: شروع از تاریخ  اول ماه  ثورسال 1389 محفل عروسی درسالون های پرمصرف وپر زر وبرق برگزار نه شود.

دوم: محفل عروسی درمنازل ویا با استفاده از امکانات دیگر مانند آشپز سیار، خیمه ویا تأجیر درساحات فارغ ومتصل ونزدیک منازل واپارتمان های رهایشی منقعد گردد.

سوم: از دعوت اشخاص زیاد جدا اجتناب نموده ودو معیار را دردعوت اشخاص درنظرمی گریم (1) اقارب خانواده عروس واقارب خانوادۀ داماد  (2) همسایه های خانواده های داماد وعروس که تعداد مدعوئین( شامل زن ومرد) درهر صورت نباید از یکصدوبیست الی یکصد وپنجاه نفر بالا برود.

چهارم: تاجای ممکن ازغذای ساده ومختصر استفاده شود، از نوشیدنی های گازدار وبدون گاز مانند کوکاکولا، پپسی، انواع جوس ها وغیره ازین قبیل که از یک جانب مضر صحت است وازجانب دیگر مصارف را بالا می برد استفاده نگردد.

پنجم: درصورتیکه به ظرفیت حداقل، برگزاری محفل عروسی درمنزل ممکن نباشد ویا مصا د ف به موسم بارندگی وسرما باشد محفل دریکی از رستوارنت های خورد ویا متوسط ولی صحی، پاک ونظیف ویا جاهای دیگر غیر از سالون های بزرگ وگران قیمت برگزارگردد.

ششم: تدویر محفل بزرگ وپرمصرف به نام شرینی خوری بی لزوم وغیرضروری است. مجلس لفظ گیری دراجتماع اقارب نزدیک جاگزین محفل شرینی خوری شناخته میشود. از تدویر مجالس اضافی دیگر به نام شب حنا، خویش خوری وغیره از اینگونه ها خود داری می شود.

هفتم: مهر عروس که حداقل آن ده درهم شرعی واکثر آن مطابق توان مالی ورضائیت است، با تفکیک معجل ومؤجل تعیین میگردد. وزیورات عروس اگر شکل هدیه وتحفه را ازطرف داماد نداشته باشد شامل مهر خواهد بود. خاطرنشان میشود که مهر معجل باید درزمان عقد نکاح تسلیم عروس ویا وکیل وی گردد ودرنظرباشد که مهر طبق حکم قرآن مبین ( آیه چهارم سوره النساء) حق شخصی ومسلم زوجه است ونباید با مصارف دیگرمحفل عروسی اشتباه گردد. به کثرت دیده شده که درهنگام عقد نکاح مهر گزاف وغیر عملی به اصطلاح از روی پرستیژ وعزت منشی قبول وبعدا به پرداخت آن ازطرف زوج ویا بخشش آن از جانب زوجه برای زوج توجه نشده وزوج همچنان مدیون باقی می ماند.

هشتم: از درخواست وپرداخت پول گزاف به نام قلین، تویانه، وکیلانه، لباس اضافگی به خویش وقوم عروس ومواشی صرف نظر گردد.

خواهشات، شرایط، قیود وتحمیلات دیگریکه موافق به شرع، قانون، وسنن عام وپسندیده ملی نه میباشد بی لزوم وغیرقابل قبول است.

نهم: ازجهیز زیاد وگران قیمت که خانواده عروس به بهانه آن پول زیاد تقاضاء مینماید انصراف بعمل آید.

دهم: زیورات عروس درحداقل ممکنه ومتناسب به وضع مالی داماد باشد.

یازدهم: اشخاص متمول که اقتصاد فامیلی بهتر دارند به شرایط این فیصله نامه جدا پای بند ومکلف میباشند تا خانواده های محترم که قدرت ضعیف مالی دارند مجبور نگردند دررقابت، سیالی وهم چشمی از آنها پیروی وخود را مدیون ساخته ویا جایدادی را که جهت معشیت ورفاه خانواده دردسترس دارند به فروش برسانند ویا گرو نمایند.

ما اعضاء این همایش با توکل بخداوند بزرگ ودرک عمیق از مسؤلیت های اجتماعی وانسانی خویش وبا فهم اینکه بقای جامعه به بقای نسل انسان ارتباط دارد مجدانه مصمم هستیم که به تعهدات مندرج این فیصله نامه جامه عمل بپوشانیم. هر خانواده ایکه درتطبیق مواد این فیصله نامه همکاری نکرده وازان تخطی نماید با تحریم اشتراک سایر بدخشانیان درمحفل وی روبرو خواهد شد.

اینگونه اشخاص به مثابه افراد کم بها دهنده به فیصله ها وارزش های قومی معرفی میگردند.

برای تطبیق وپی گیری این فیصله نامه کمیته نظارت تعیین ومقرر است که تازمان نهادینه شدن وترویج عام این فیصله حداقل دوویا سه عضوء آن درهرمحفل عروسی تشریف برده وازآن نظارت نمایند.

کمیته متشکل از ذوات ذیل میباشد.

١-    محترم سید اصغر حیدری

٢-    محترم دگروال فیض محمد

٣-    محترم استاد عبدالحمید عاطف

٤-    محترم الحاج عبدالقادر خاکساری

٥-    محترم الحاج جنرال میراحمد روفی

٦-    محترم الحاج خانجان

٧-    محترم انجنیر محمد جان صادق

٨-    محترم جنرال جلال

٩-    محترم الحاج فضل احمد

١٠-  محترمه جنرال نظیفه ذکی

١١- محترم عسل محمد شاکری

١٢- محترم انجنیر بابا جان

١٣- محترم انجنیر رضا سلیمی

١٤- محترمه شهلا میهن دوست

١٥- محترم استاد عبدالکریم عزیزی

١٦- محترم محمد شریف ارزش

١٧- محترم دکتور خوش نظر پامیرزاد

اعضاء دراولین جلسه خود رئیس، معاون ویا معاونین ومنشی را انتخاب نموده وطرزالعمل اجراات خود را تصویب می نماید.

کمیته مذکور میتواند طور عادی درهر ربع سال جلسه دایر نماید وجریان عروسی های سال را با درنظرداشت ارزش های این فیصله نامه ارزیابی نماید. هرگاه به چنان مسئله ویا مسایلی برخورد نماید که ایجاب تدویر همایش را نماید میتواند این همایش را فراخواند.

نوت: نام وآدرس ذوات حاضر درین همایش د( 18 ورق) ضمیمه هذا میباشد.

این فیصله نامه درچندین کاپی تکثیر وتعمیم گردد. به کمیته تدارک وظیفه سپرده میشود که آنرا دررسانه های نوشتاری، صوتی وتصویری بقدرلازم شایع ومصاحبه های مفید انجام دهند.

از علماء محترم، اهل قلم ودانش وصاحب نظران عزیز می خواهیم درین مصاحبه ها اشتراک فرموده ودرنهادینه ساختن این امر اجتماعی وخیر سهم مؤثر اداء نمایند.

ومن الله توفیق

وکفی باالله وکیلابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

abdullhai.nezhat26.12.2010 - 09:44

  جناب فروغ سلام صحت وسلامت باشید با تایید ازاین فیصله ونبشته ی روشیگرانه ی شما امید است که درحصه ی تطبیق آن موفق باشید احترام جنرال عبدالحی نزهت جوزجان
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد شریف فروغ