سیاه رویان تاریخ؛ دربارۀ مصاحبۀ اخیر کرزی در برنامۀ سیاه و سفید

۱۵ سنبله (شهریور) ۱۳۹۴

متیقین هستم که اکثر هموطنان مان درپای صحبت حامد  کرزی درپروگرام ویابرنامه « سیاه وسفید » نشسته وبه آن گوش داده اند٬ باورکنید  زمانیکه من این نوارراشنیدم .. باخود گفتم ایکاش اگر این برنامه سازجسارتی میداشت برنامه اش را «سیه رویان تاریخ» نامگزاری میکرد ٬ وهمچون سیاه رویان وسیه قلبان دیگررا به این برنامه که هم نشینان وهم مسلکان اند دعوت میکرد.

صادقانه باید اقرارکنم که برای من آن حرافی های بی وزن وبی قافیه همیشگی شاه کرزی ازفریبکاری های اخذ تحفه های خریطه پولی الی تا " شیربودنش" جالب نبوده ونیست ٬ به دلیل اینکه چنین اشخاص ذاتآ باید دارائ چنین خصلتی ...باشند. گرچه چوروچپاول دراین وطن قریب است به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود . این تنها حامد کرزی نبوده ونیست که باغارت و چپاول کردن سرمایه ملی مرتکب چنین جنایتی شده اند ٬هرکس به اندازه توان خویش لقمه مردم را با گوشت -پوست شان به گلوی خود فروبرده اند.

لذا این اصل ماجرا نیست که من به اشاره کردم ٬ حتی اینکه حامد کرزی چرخ وضعیت کنونی راهنوزدرموجودیت دوشخص ناکارآمد دیگر درافغانستان رهبری میکنند ازنظر کسی هم پنهان نبوده نیست ٬ فقط من ماجرای اصلی وآن زخم های ناسور بجامانده حامد کرزی را که ممکن است سالهای سال مردم این سرزمین درآن خواهند سوخت وبه آن پنجه نرم خواهند کرد واین زخم خونین بجامانده هرگز دراین نزدیکی ها وبه سادگی قابل علاج نخواهد بود وعملآ جنایت ملی قرن دراین منطقه حساب میشود اشاره میکنم :

۱ - حامد کرزی به حیث سردمدار نفاق  ملی دربین اقوام وملیت های ساکن کشورکه پاشیدن تخم تفاوق طلبی ودامن زدن پیش ازپیش شناخته میشود . کسانیکه به این فکر اند که تمام این توطیه های سازماندهی شده را دراتباط نفاق ملی  برهمسایه ها ویا هم به کسانی دیگری  چسپ   سخت دراشتباه اند ٬ گرچه اساسآ ازنظربنیادی دراین چند قرن اخیرما چیزی بنام  «وحدت ملی» درعمق مفهوم نداشتیم ونداریم وآن ناعدالتی ها "آتش زیرخاکستر" به شکل پنهان بازورچماق اداره میشد٬ به دلیل اینکه  باتأس ما تاهنوز ملتی نشده ائم تاوحدت ملی میداشتیم.

لذا آنوحدت ملی "نیم بند"  هم که گویا وجود داشت به برکت شاه کرزی رشته هایش درحال ازهم گسیستن است ٬ زمان اینرا نشان خواهد داد که چه سیاه بختی دراین رابطه منتظرما خواهد بود... میتوانم به صراحت وبه زبان رسأ اعلان کنم که حامد کرزی ادامه دهنده راه «محمود طرزی» که اکثرآ نرا همچون بانی « پدرفاشیزم» درقبال مسائل ملی وزبانی علیه دیگراقوام وملیت های غیر ازقوم «افغان» دراین سرزمین میشناسند بوده است .

۲ - برهم زدن وازهم پاشیده کردن شیرازه محصول ده هاسال سیستم ونظام اقتصادی که حداقل کارسازومفید به شرایط کشور بود. همه آگاهی کامل دارند حامد کرزی خود بیدرنگ دربرنامه سیاه رویان به شکل بیشرمانه وحتی به دیدگاه خودش افتخار آمیزازجاری کردن نظام بازار آزاد که درحقیقت " بازار آزار" مردمان  است اقرار کردند ودرضمن خارجی ها را دراین مسئله زیدخل ومسبب دانستند.........". جاری کردن وحامل چنین نظام اقتصادی درافغانستان نتیجه اش فلاکت وبوجودآوردن مافیای قدرت را درنظام به نمایش گزاشت. ازبین بردن تمام زیر ساخت های سیستم اقتصادی ٬ خصوصی (شخصی) سازی اکثرفابریکات ٬کارخانه ها وتحویل شان به دزدان وفاسدین سرمایه که بعدآ هم اکثرشان ازفعالیت بازماندند ٬ نابودساختن بانک های ملی تجارتی واختصاصی دولتی که  باضروریات وشرائط افغانستان کاملآ تطابقت داشتند ودرعوض جایگزین کردن ادارات ونهاد های بی ریشه صرافی زیر نام «بانک» که اقتصاد کشورهای همسایه را تقویه میکند واز آنجا آب میخورند وحتی اکثر شان منابع شان پول های سیاه را تشکل میدهند وووووو..این همه اعمال سبکسرانه کرزی دراموراقتصادی که بفرمایش حامیان بیرونی اش عملی گردید  ازیک طرف  وهم عدم درک ضعیف تیم نابکارش  ازطرف دیگر حکایتی ازناگفته های پایان تلخی دارد که  به یک فلاکتبار عمومی تبدیل شده است . دقیقآ تجربه  زندگی نشان داده است که برای تخریب یک کاربزرگی وقت کمی لازم است ٬ اما برای اعمارش سالها باید منتظر ماند . گرچه دراوائل یک تعداد گویا قلم بدستان فرمایشی ومزد بگیرآگاهانه ویا ناآگاهانه مداحی های درمورد جهات گویا مثبت این نظام وارداتی داشتند ویک تعداد شان تاهنوز ازاین جریان خطا دردفاع اند ٬ ولی اکثر شان دیگر به این حقیقت تلخ آگاه شده اند اما نهایت ناوقت .

 حالا این آغازمصیبت  که انجامش هنوزمعلوم نیست ٬ کشوریکه نظام وسیستم اقتصادی  سنتی وتااندازه مدرنش نظربه شرائط کشورازهم پاشیده باشد وتحمیل کردن غیرعقلانی یک نظام جدید اقتصادی کاپی شده که عملآ ناکارآمدی اش دیگردربین اضافتر یک دهه دراین کشور به اثبات رسیده است ودرضمن به یک فاجعه تبدیل شده است ٬ لذادراین حالت کشورویادولتی که دارائ یک سیستم ونظام اقتصادی فعال  وبدربخورنداشته باشد ٬ معنی اش خلای نظام اقتصادی است ٬ چنین بحران مشکل اساسی خلائ سیاسی را تقویه میکند وکشوررا به طرف آینده های نامعلومی سوق میدهد. بنآ دوآفت متذکره  که این سرزمین را درعمق یک فاجعه فروبرده است ٬ محصول تفکر ناسالم وجنون آمیز کرزی است که چنین جنایت نابخشودنی را به بارآورده است. تیری که به هدف اصابت کرده زخمش نهایت بزرگ است...به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکترعطا صفوی