از سفر در مکان تا سفر در زمان

۱۷ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۴

انسان ها از زمانه های گذشته بدین سو با وسایل گوناگونی سفر در مکان آشنایی دارند و با استفاده از وسایل گوناگون در ادوار مختلف تاریخی از یک محل به محل دیگر سفر یا نقل و مکان میکردند اگر ما در مورد سفر انسان در مکان نظر بیاندازیم خواهیم دید که در هر عصر تاریخی انسان ها با وسایل گوناگون و نظر به گذشت هر عصر وسایل پیشرفته تری درین زمینه ساخته وشرایط وامکانات سفرراازیک مکان به مکان دیگرآسانتروسریعتروراحت ترساخته اند.اولین وسیلۀ سفروحمل ونقل انسان ازیک مکان به مکان دیگراعضا حرکی خود انسان مثل پا ودست است ، دومین وسیلۀ سفروحرکت انسان حیوانات اهلی ازقبیل اسپ وشتروخروگاواست ، سومین وسیلۀ سفروحرکت وسایل ماشینی وفنی ازقبیل ارابه وبایسکل وموتروکشتی وطیاره است . بنابرین درهرمرحلۀ تاریخی وسایل سفرانسان ازیک مکان به مکان دیگرسهل تروسریعتروراحت ترشده وامروزبشریت  به بزرگترین پیشرفت خود دست یافته که برعلاوه حرکت در زمین، حرکت در ماورای زمین را نیز امکان پذیر ساخته و در قرن 20 میلادی انسان ها با ساختن موشک های فضایی و بعدا در سال 1969 میلادی برای اولین بار انسان توانست   ازفضاومدارزمین خارج شده به مهتاب راه یابد. بعد از آن وسایل زیادی همچو سفینه ها، موشک های قاره پیما، آپولو ها و غیره ساخته شدند که بصورت عمودی حرکت میکنند و ما شاهد انواع از آنها هستیم واین وسایل امروز آنقدرپیچیده وپیشرفته شده اند که میگویند یک سفینه فضایی بیشترازسه ملیون  جزء وپرزه جات مخنلف دارد. خوب بحث اصلی من وسایل سفردرمکان ویا مسایل مربوط به سفر در مکان نیست ، چون همۀ ما با این موضوعات کم وبیش آشنایی داریم و روزانه صدها نوع از وسایل سفر در مکان را از بایسکل گرفته که ساده ترین نوع آن میباشد تا ماهوراه های فضاپیما مشاهده مینماییم و درین بحث هم من ضرورتی جهت توضیح بیشتر این موضوع نمیبینم ولی موضوع سفر در زمان موضوع است که همچو سفر در مکان چیزی آشنایی نیست و یک موضوع کاملا جدید است و من هم میخواهم پیرامون این موضوع  وامکان اختراع وسیلۀ سفر درزمان وبقول دانشمندان اهل فن «ماشین زمان»بحث نمایم و این را روشن بسازم که آیا سفر در زمان همچو سفر در مکان چیزی امکان پذیری است یا خیر؟ آیا بشرمیتواند وسیلۀ بسازد که به صدها وهزاران سال قبل سفر نماید ومثلا جد دهم وبیستم خودراببیند که تازه ازمادرزاده شده ویادرزیرآفتاب تموزمصروف جمع آوری حاصلات زراعتی وباغداری خود است ویادرسرمای زمستان دردامنه ای کوهی درمحاصره ای گرگهای گرسنه گیرافتاده است؟ همینطورآیا بشرمیتواند وسیلۀ بسازد که به صدها وهزاران سال آینده سقر نماید ومثلا نسل دهم وبیستم خودرا ببیند که درفضای بین زمین ومهتاب تولدیافته وتمام سیستم حیاتیش ازطریق ارتباطات الکترونیکی تحت نظارت است ودرده سالگی میخواهد به زمین برگردد ویامحیط زیست زمین بسیارسمی وخفقان آوراست ومیخواهد درمکان دیگرودرشرایط دیگر زندگی نماید؟

تیوری انشتین ومفهوم زمان

    همانطوریکه میدانیم آلبرت انشتین فزیکدان مشهور آلمانی در سال 1905 با ارایه نظریه نسبیت تحول بزرگ در علم فزیک به وجود آورد و فزیک کلاسیک راکه بوسیله ای  نیوتن،ماکسویل،فارادی،امپیر و غیره بنیانگذاری شده بود دگرگون ساخت . آلبرت انشتین بعد ازتفکروتامل درباره ای حقایق وقوانین فیزیکی به بررسی پیامد های دونکته تجربی بسیارمهم وپیچیده پرداخته وبعد از انجام تجارب علمی به دو نتیجه ذیل رسید:

1:وی به اندازه گیری دقیق نشان داد که سرعت حرکت نور در خلا مستقل از چگونگی حالت حرکت منبع نور یا وسایل اندازه گیری برابر با 300 هزار کیلومتر در فی ثانیه است.

2:وی گفت که ما فقط میتوانیم جسم را نسبت به جسم دیگر در حالت سکون بدانیم یعنی گفتن اینکه جسم در حالت سکون قرار دارد هیچ معنایی ندارد.

      انشتین متوجه شد که نکات بالا متضمن پیامد های  حیران کننده میباشد.وی از نکات بالا به چهار نتیجه رسید :

الف:هیچ جسم نمیتواند در خلا بالاتر از سرعت نور حرکت نماید.

ب:کتله جسم با زیاد شدن سرعت آن زیاد میشود.

3:فرض کنید در دست شما یک ساعت است، کتله ساعت دیگری با سرعت نور از پیش شما میگذرد گذشت زمان در آن ساعت نسبت به زمان ساعت که در دست شماست کندتر میباشد.

4: اگر یک جسم با سرعت زیاد از پیش شما بگذرد اندازه گیری شما طول جسم را در امتداد حرکت کوتاه تر نشان میدهد.

     برعلاوه ای انشتاین اشخاص دیگری که در بنیانگذاری فزیک کوانتم و نسبیت نقش مهم داشتند ماکس پلانگ و ماکس بورن بودند، خوب صرفنظر از نظریات آنها مبحث اصلی ما همانطوریکه از عنوان آن پیداست در مورد ماشین زمان است.

       بعد از ابراز نظریه نسبیت خود آلیرت انشتین نظریه دیگری ارایه کرد که مطابق به آن جسم کروی تاریک و طویل در طبیعت وجود دارد و آن عبارت از سیاه چال است.سیاه چال در حقیقت جسم کروی تاریک است که بحیث یک میانبر عمل مینماید یعنی مثلا کهکشان ما"راه شیری" با دیگر کهکشان های ماحولش حدود میلیون ها سال نوری فاصله دارد که حتی اگر روزی بشر موفق به ساخت وسیله شودکه با سرعت نور حرکت کند بازهم میلیون ها سال را دربر خواهد گرفت تا این وسیله بتواند از کهکشان راه شیری به نزدیکترین کهکشان همسایه برسد ، ولی سیاه چال میتواند بحیث یک میانبر فاصله یک میلیون سالی را به 10 سال کاهش دهد بنابرین سیاه چال میتواند ارتباط دهنده فواصل بینهایت دور با یکدیگر باشد. اگرچه حقیقت موضوع فرازمینی ها معلوم نیست ولی بعضی از دانشمندان که به وجود فرازمینی ها عقیده دارند میگویند که آنها از فواصل بیحد دور با استفاده از سیاه چال خودرا به زمین میرسانند.خوب انشتین این نظریه خودرا ارایه کرد و مورد تایید علم قرار گرفت ولی تا اکنون بشر موفق به دید سیاه چال نگردیده است حتی با استفاده از قویترین تلسکوپ های ممکن نتوانستند تا یک نشانه از سیاه چال بیبینند ولی بازهم به وجود آن در کاینات عقیده دارند.بعد از آن آلبرت انشتین در مورد ماشین زمان سخن بعمل آورد و گفت شاید روزی ماشین ساخته شود که بتواند هم در زمان گذشته و هم در زمان آینده سفر نماید. بحث اصلی ما هم از اینجا شروع میشود. اگر ما ساخت ماشین زمان را با قوانین آلبرت انشتین مطابقت بدهیم درینصورت با بعضی قانون های انشتین مطابقت دارد و با بعضی نه. و علت اینکه ما ماشین زمان را با قانون های آلبرت انشتین مطابقت میدهیم اینست که هیچ جسم بدون حرکت معادل سرعت نور نمیتواند در زمان سفر نماید. مطابق قانون اول انشتین هیچ جسمی در خلا بالاتر از سرعت نور حرکت کرده نمیتواند، خوب ولی ما میتوانیم جسمی را با سرعت نور حرکت بدهیم نه بالاتر از سرعت آن.پس درینصورت با قانون اول انشتین مخالفت نداشت. مطابق قانون دوم انشتین اگر یک جسم با سرعت نور حرکت نماید بی نهایت یا لایتنهایی میشود.یعنی با ازدیاد سرعت آن کتله آن بزرگتر شده میرود و وقتی  به سرعت نور رسید در طبیعت لایتنهایی میشود، پس نظریه ساخت ماشین زمان با قانون دوم انشتین در تضاد قرار گرفت.مطابق قانون سوم انشتین اگر یک جسم با سرعت نور حرکت نماید زمان در آن بطی تر نسبت به جسم که در سرعت نورمال خود حرکت مینماید میگذرد. پس این نظریه کمی راجع به سفر در زمان تطابق دارد یعنی اگر فرضا ما با سرعت نور حرکت نموده و از نظام شمس خود در حدود یک سال نوری دور شویم و بعدا همان فاصله یک سال نوری را دوباره طی کرده به زمین بیاییم که میشود دو سال نوری زمانیکه ما به زمین برگردیم تنها دو سال از آن دور بوده ایم ولی شاید در زمین 20 سال سپری شده باشد یعنی ما با طی کردن دو سال توسط جسم که به سرعت نور حرکت میکند 20 سال به آینده رفته ایم.خوب تا اینجا ساخت ماشین زمان را با قوانین آلبرت انشتین مقایسه کردیم که با 2 قانون آن تطابق داشته ولی بایک قانون آن در تضاد بود.یعنی هرجسم با ازدیاد سرعت اش کتله اش کلان میشود و زمانیکه به سرعت نور رسید لایتنهایی خواهد شد.ولی ما میتوانیم این تضاد قانون آلبرت انشتین را در مورد ساخت ماشین زمان خنثی سازیم و آنهم تنها یک راه و یک طریقه دارد که عبارت از"پرده نامریی محافظوی". درینجا برای شما سوال خلق خواهد شد که پرده نامریی محافظوی چیست؟

فناوری جدید وامکان اختراع ماشین زمان

 “science fiction”پردۀ نامریی محافظوی پرده ایست که اکثرا در فیلم های علمی تخیلی یا

از آن استفاده میشود، ولی امروز دانشمندان با اختراع بعضی چیزهای ابتدایی درین زمینه به این نتیجه رسیده اند که آیا ساختن همچنین چیزی امکان پذیر است. علم امروزی خواهان ساخت این پرده بیشتر در بخش نظامی است یعنی میخواهند اردو، پایگاه های نظامی و غیره توسط تشکیل یک قشر از همین پرده از حملات هوایی یا زمینی محافظت گردد.من به این عقیده هستم که اگر ما بتوانیم این پرده را اختراع نماییم پس در حدود 20% از کار مارا در عرصه ساخت ماشین زمان حل میسازد، یعنی جسم را زمانیکه با سرعت نور حرکت مینماید از بزرگ شدن کتله اش جلوگیری میکند و در بیرون هم از صدمات بیرونی محافظتش میکند.یعنی زمانیکه جسم با ازدیاد سرعت بزرگ شده رفت و کتله اش تا اندازه برسد که  به قشر که توسط"پرده نامریی محافظوی" تشکیل یافته برابرگردد، در اثر فشار این پرده نامریی دیگراز این کتله نمیتواند که بزرگتر شود.شاید پرده نامریی محافظوی یک چیز تخیلی به نظر برسد ولی از نظر من  یک چیز است قابل ساخت و بنابر دو دلیل و آن دلایل هم ازین قرار است: بسیاری از دانشمندان مسایل اختراعات علمی - تخیلی بدین عقیده اند که بعضی چیزهای که در فیلم های علمی- تخیلی دهه های 40،50،60،70 بکار رفته اند بلاخره اختراع شدند که مثال آنرا میتوانیم درفیلم "سفرهای فضایی" ذکرنماییم . چون درین فیلم از یک مخابره گک کوچک بحیث تیلفون بیسیم از فاصله های خیلی دور جهت ارتباط راکبین کشتی فضایی استفاده میگردید که هریک از راکبین ازین   تیلفون بیسیم باخود داشتند و درآنوقت بحیث یک چیز علمی- تخیلی بود که بلاخره در سال 1980 ایالات متحده امریکا این وسیله بیسیم را باحجم اندکی کلان در شیکاگو به معرفی گذاشت که به مرور زمان با نوآوری های کمپنی نوکیا و دیگر کمپنی   های تیلفون سازی این حجم آن کوچک شده رفت تا اینکه بلاخره کمپنی «آپل» امریکا با ارایه تیلفون        

"Touch" سیستم تکمه یی تیلفون را به لمسی یا"iphone "3

تبدیل کرد، که از چیزهای تخیلی که در فلم ها بکار رفته بود فراتر بود.و به همین ترتیب چندین وسیله علمی - تخیلی دیگرهم اختراع شدند. خوب بحث ما سر "پرده نامریی محافظوی" است که ازین پرده در فلم های زیادی بحیث یک چیز علمی - تخیلی استفاده شده است و فلم هایی که آینده بشر را نشان میدهد، آشکار میسازد که روزی انسان توانایی ساخت این پرده را بدست میآورد.ازین پرده در فلم های متعدد the independence dayاستفاده بعمل آمده است که میتوانیم در مورد فیلم "روز استقلال" یا

و فلم های دیگر یادآوری کرد که بحیث یک چیز محافظوی قوی عمل مینماید که حتی تاثیرات بمب اتوم را خنثی کرده میتواند. دانشمندان برین عقیده هستند که اینچنین وسایل قابل ساخت است و شاید روزی چیزی ساخته شود که به مراتب پیچیده تروشگفت انگیزتر ازآن چیزی باشد که در فیلم های علمی -تخیلی نشان داده شده است . خوب این دلیل اولی بود که به عقیده دانشمندان اختراعات علمی - تخیلی موافقت دارد؛ دلیل دوم را میتوان اینگونه توضیح کرد:تا بحال وسایل زیادی ساخته شده اند که کم وبیش شباهت های به "پرده نامریی محافظوی" دارند مثلاٌ:میتوانیم نوع ساده و ابتد ایی آنرادر واسکت ضد مرمی پولیس  مشاهده نماییم که بدن پولیس را از صدمه مرمی که حتی میتواند باعث مرگ شود نگهدارد و مرمی را قبل از اصابت به بدن شخص در خود نگه میدارد، خوب وظیفه "پرده نامریی محافظوی" هم یکچنین چیزی است و جسم را از صدمات بیرونی نگهمیدارد، مثال دوم را میتوانیم به لیزر های ذکر کنیم که برای حفاظت و نگهداری اشیا و مکان های گرانبها یا با ارزش استفاده میشود مثلاٌ: اگر دزد قصد دزدی چیزی باارزش و گرانبها را داشته باشد با ندیدن این لیزر ها(چونکه این لیزر ها نامریی اند) ازمحل عبورکرده و بنابر قوه برقی این لیزرها هم بدنش میسوزد و هم این لیزر صدای هشدار را فعال کرده و دزد گرفتار میشود.  این ابزارها وشیوه ای کارآنها به"پرده نامریی محافظوی" شباهت دارند چونکه اولا نامریی بوده و دوما به حیث یک چیز مدافعوی عمل مینمایند. بنابرین دو دلیل ذکر شده که من نمیدانم مورد قبول خواننده گان محترم قرار گرفته است یا خیر، اختراع "پرده نامریی محافظوی" از نظر دانشمندان یک چیز امکان پذیر محسوب میشود.خوب حالا صرفنظر از حالت تدافعی این پرده یگانه ضرورت ما به این پرده در عرصه ساخت ماشین زمان است چون همانگونه مطابق به قانون دوم آلبرت انشتین با ازدیاد سرعت جسم کتله جسم بزرگتر میشود و ما میخواهیم ازین پرده بحیث یک چیز استفاده نماییم که از بزرگ شدن کتله جسم جلوگیری نماید. خوب تا حال توانیستم با "پرده نامریی محافظوی" قانون دوم آلبرت انشتین را خنثی بسازیم، بحث دیگر ما اینستکه چگونه بتوانیم یک جسم را با سرعت نور حرکت بدهیم؟همانگونه که میدانیم تنها حرکت الکترون ها برابر با سرعت نور است که الکترون ها با انتقال جریان برق ازیکجا بجای دیگر در فی ثانیه 300 هزار کیلومترمسافت را طی مینماید، خوب چگونه میتوانیم آنرا در یک جسم استفاده کنیم تا در زمان سفر نماییم؟ اگر ما هرقدر به مقدارانرژی واندازه ای سرعت موتر، طیاره ، راکتهای قاره پیما ویاسفینه فضایی اضافه کنیم بازهم قادر نخواهیم بود  در فی ثانیه بیشترازچند کیلومترسرعت داشته باشیم  چون  حجم این وسایل بسیارزیاد است و با  احجام واجسام هیچگاه نمیتوان برابر سرعت نور حرکت نمود واین یک تصورویک سخن غیرمعقول و اصلاٌ ناممکن است.  ما تنها میتوانیم از الکترون ها جهت سفر در سرعت نور استفاده نمایم خوب چگونه اینکار را نماییم؟ از نظر من همانگونه که میدانیم جریان برق از منبع برق بوسیله یک شی هدایتی مثل لین برق انتقال داده میشود خوب اگر ما بتوانیم یک لین طویل بسازیم که به نزدیکترین سیاه چال مارا وصل بسازد و خود وسیله ما یا ماشین زمان ما برعلاوه سفر کردن در زمان یک منبع قوی برق باشد و به میلیون ها میگاوات برق را در خود ذخیره داشته باشد با استفاده از این لین بحیث یک چیز هدایتی ماشین خود را به سرعت نور حرکت بدهیم و خودرا به نزدیکترین کهکشان برسانیم ولی این یک چیز غیر ممکن است چون اقلا به نزدیکترین سیاه چال فاصله بسیار زیادی از زمین است و باید به میلیارد ها کیلومتر لین های ضخیم ساخته شود تا بحیث هادی ماشین زمان عمل نمایند پس ما چکار کنیم؟ خوب همانگونه یی که میدانیم همیشه وقت چارچ منفی چارچ مثبت را جذب کرده و چارچ مثبت منفی را، وچون چارچ اکترون منفی است و اگر در مقابل هم قرار گیرند بجای جذب کردن دفع مینمایند پس اگر ما دو منبع قوی از الکترون را در ماشین خود قرار دهیم و در مقابل هم باشند الکترون ها مقابل همدیگر عمل نموده و در نتیجه یک انرژی بسیار قوی را بوجود بیآورند و همین انرژی میتواند باعث حرکت سریع جسم در سرعت نور بگردد.خوب اگر این امر امکان پذیر باشد توانستیم جسم را با سرعت نور حرکت بدهیم.و تا حال هم توانستیم جسم را از بزرگ شدن کتله اش با ازدیاد سرعت اش نگهداشته و هم با سرعت نور حرکت اش بدهیم. خوب حالا در حدود از 40% کار ما حل شده است و تنها چیزی که باقیمانده اینست که  چگونه در زمان سفر نماییم؟ خوب هرقدر که ما با سرعت نور حرکت کنیم ما تنها میتوانیم مطابق قانون آلبرت انشتین به آینده سفر نماییم ولی نمیتوانیم دوباره به گذشته برگردیم خوب پس چیکار کنیم که هم به آینده و هم به گذشته سفر نماییم؟ راه حل این ضرورت ما سیاه چال است، همانطوریکه گفتیم سیاه چال جسم کروی تاریک است که حیثیت میانبر بین فواصل دور را دارد.یعنی اگر ما بتوانیم با سرعت نور توسط ماشین زمان خود، خود را به یک سیاه چال نزدیک برسانیم با عبور از سیاه چال ماوارد یک زمان جدید خواهیم شد که یا زمان گذشته میباشد یا زمان آینده.

  مفهوم زمان وسرعت درجهان های مختلف    

چندی پیش من پروگرام را بنام"جهش در علم با مورگان فریمان" مشاهده کردم در آنجا دو دانشمند در مورد خلقت عالم نظریات خودرا ارایه کردند و گفتند که: عالم که ما در آن زنده گی میکنیم بصورت کل یک پرده مستطیلی شکل است که بصورت عمود قرار گرفته است و در پهلوی آن دیگر پرده مستطیلی بصورت عمودی قرار دارد و بهمین ترتیب هزاران پرده مستطیلی بصورت عمود و منظم پهلو در پهلو هم قرار گرفته اند.این دو دانشمند مطابق نظریه خود ابراز داشتند که این هزاران پرده منظم ترتیب یافته بصورت جفت بین هم تقسیم شده اند یعنی دو پرده با گذشت یک بیلیون سال از هم دور شده و دوباره با هم متصل میشوند و هنگام متصل شدن این دو پرده آنها بهم ضربه وارد کرده که در نتیجه انرژی بیحد زیاد را بوجود میآورند و سطح هردو پرده از هر چیز که در داخل شان باشد را پاک میسازد همانند پاک کردن یک صفحه نوشته در روی کمپیوتر و دوباره پرده های مستطیلی از هم دور شده تا یک بیلیون سال دیگر که باز با هم پس متصل میشوند ودراثراصطکاک شان انرژی زیادی تولید شده وهمه چیزپاک می شود. این دانشمندان ابراز داشتند که در مدت این یک بیلیون سال دیگر باز در بین این دو پرده یک عالم جدید بوجود آمده که شامل میلیون ها کهکشان میشود و درین عالم دوباره همانگونه که حیات در زمین بوجود آمد  چیزهای نوبوجود میآید.بعد از مشاهده این برنامه به این فکر افتادم که اگر جهان ما در یکی ازین پرده ها قرار داشته باشد، شاید جهان دیگری در پرده پهلو پرده جهان ما قرار داشته باشد و فکر کردم چونکه در اثر اصابت دو پرده باهم همه چیزی که در داخل آنها موجودبود از بین میرود و بعد از هم جدا میشوند و در هردو از سر جهان نو و عالم نوی بوجود میاید شاید که این دو جهان باهم یکسان باشند، ولی شاید کمی از لحاظ زمانی باهم فرق داشته باشند چون ممکن است در هنگام اصابت انرژی بزرگی که بوجود میاید قسمت زیادی آنرا یک پرده و قسمت کوچکی آن انرژی را پرده دیگری جذب کند یعنی حالت غالبیت و مغلوبیت بوجود بیاید، و پرده که انرژی زیادی راجذب کرده باشد بوجود آمدن عالم جدید در آن سریع بوده ولی پرده که انرژی کمتری را جذب کرده باشد روند بمیان آمدن عالم در آن کند باشد از همین سبب زمان هایشان با هم فرق داشته باشد، پس درینصورت سیاه چال را اینطور فکر کردم که از اثر آزاد شدن مقدار انرژی کمی در فضا ماحول پرده ها از انرژی که در اثر اصابت این دو پرده بوجود آمده  است بوجود آمده و در بین این دو پرده قرار داشته باشد و به هر اندازه که پرده ها هم از هم دور شوند بزرگ شده برود پس گفتم شاید ما بتوانیم با استفاده از ماشین زمان از سیاه چال گذشته یعنی جهان خودرا ترک کرده وارد جهان جدیدی شویم.زمانیکه ما وارد جهان جدیدی شدیم پس باید در جستجوی کهکشان خود بعدا در جستجوی نظام خود یعنی نظام شمس وبعداٌ در جستجوی کره خود یعنی کره زمین شویم.وقتیکه ما وارد کره خود شدیم ممکن است که یا در زمان آینده و یا در زمان گذشته قرار داشته باشیم و بنابر عقیده بعضی از دانشمندان هر تغییرات که در آن بوجود بیآوریم در جهان اصلی ما کدام تاثیر وارد نمینماید یعنی مثلا اگر ما عینا مثل شکل کمپیوتر خود یک کمپیوتر دیگر را ویروس زده از بین ببریم بالای کمپیوتر ما کدام تغیر بوجود نیامده است چون ویروس بالای کمپیوتر دیگری شبیه کمپیوتر ما اثر کرده است نه بالای کمپیوتر ما، یا مثلاٌ اگر ما وارد گذشته حدود 100 سال پیش شویم و فرضاٌ در گذشته پدرکلان  خود را بخاک بسپاریم ما از بین نمیرویم چون ما مربوط دنیای دیگری هستیم ولی در دنیای که ما پدرکلان خودرا بخاک سپاریده ایم  ما در آنجا بوجود نخواهیم آمد ولی بسیاری از دانشمندان برخلاف این فکر میکنند و میگویند که نه هر تغیر که در آینده و یا در گذشته ما بوجود بیآوریم بالای دنیای فعلی ما تاثیر وارد خواهد کرد یعنی اگر ما در گذشته رفته و تمدن مصر را از بین ببریم در دنیای امروزی ما نه خبری از هرم است و نه از تمدن شکوفان مصر سابق.و آنها بعضی از دلایل را هم ابراز میکنند مثلاٌ: این دانشمندان میگویند بسیاری از عجایب جهان همچو اهرام مصر، دیوار چین، اهرام مکسیکو و غیره با آنقدر دقت و توجه آباد شده اند که علم امروزی ما با اینهمه پیشرفت اش به سختی خواهد توانست چیزی مشابه به آن بسازد. در سال 1940 میلادی زمانیکه خلبان امریکایی از بالای هرم بزرگ مصر عبور میکرد و ازآن عکس برداری میکرد متوجه گردید که این هرم شکل 8 ضلعی دارد نه 4 ضلعی و تنها در سال دوبار هرم بزرگ مصر به این شکل هنگام غروب آفتاب دیده میشود، پس این سوال خلق میشود که چگونه مصریان باستان صد ها سال پیش از میلاد توانستند اینچنین یک شکل بسازند که از بالا بصورت 8 ضلعی تنها در دو هنگام سال دیده شود بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که انسانها از زمان های آینده با علم و فناوری پیشرفته که حتی موفق به ساختن ماشین زمان گردیده اند به زمان های سابق سفر کرده اند و به مردم سابق علم و فناوری پیشرفته را در عرصه ریاضیات ، هندسه و دیگر علوم آموخته اند. خوب صرفنظر ازین مسایلی به اصطلاح فرازمینی که یک کم مسله خرافاتی هم معلوم میشود موضوع اصلی مقاله ما ماشین زمان است. خوب تا اکنون ما توانستیم که قانون دوم انشتین در مورد اجسام را بوسیله "پرده نامریی محافظوی" شکسته و یک جسم را مطابق به سرعت نور حرکت دهیم ودر مورد سوم هم موفق به این شدیم که جسم را با عبور از سیاه چال وارد دنیای جدید و یا وارد زمان متفاوت از زمان خودمان بسازیم پس بدینوسیله ما توانستیم یک ماشین زمان را اختراع نماییم ولی در حقیقت این چیزهای راکه من در بالا نوشتم شاید واقعی باشند ولی ساختن شان مقدار وقت زیادی را بگیرد و شاید هم نظریاتی باشند که در مورد ماشین زمان ارایه کرده ام، و موضوعات فوق الذکر من به طرز فهم وطرزباور خواننده ارتباط دارد. من میخواهم نظریه اختراع ماشین زمان رابه همکاری دانشمندان اهل فن واستادان ودوستانم انکشاف دهم کسانیکه دراین زمینه مطالعاتی دارند ویاازامکانات وشرایط تحقییقاتی بهتربرخوردار هستند ، لطفآبه آدرس ذیل تماس گرفته مراممنون همکاری  خود سازند.

Email: Mohamadmustafa367@yahoo.comبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

همايون رازقي16.06.2015 - 13:24

  مصطفي جان ! تحقيق بسيارعالي وعلمي است . سلامت وموفق وانشتين افغانستان باشي.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مصطفی تقوی