آیا بعثت فقط برای محمد(ص) بود؟

۲۶ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۴

مهمترین رویداد این روز، پیوند زمین وآسمان بود که در فرجه کوتاه از هم گسسته بود، یا شاید مهمترین هدف همین بود که انسان را بیاد آورد تا به زمینی بودن عادت نکند، آنها آسمانی هستند، از جنس نور وملکوت، حقیقت وماهیت انسان پاک است وزلال، وتمام رذائل وناپاکی ها را مادی بودن وبدفکری های زمانه براو تحمیل کرده است.

اما بعثت مختص محمد(ص) نبود، تا به تنهایی رسالت مبارزه  با انحرافات  واسارت فکری وعقیدتی را به دوش بکشد، بلکه تلنگری بود برای همه، تا ویترین شور وشعورش را از نو چینش نمایند، (لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ/  حدید 25)  پیامبری هیچگاه در چهره شخص تجلی پیدا نمی کند تا زمان، مکان، جغرافیا وتاریخ مشخص وقابل انقضا داشته باشد، بلکه در قالب شخصیت تبلور پیدا می کند تا به صورت فرا تاریخی وفراجغرافیایی،  دست انسان را در مبارزه با بیهوده گرایی و باطل پرستی بگیرد. وبا ابزار وتوانمندی های ذاتی انسان چون اخلاق، معنویت، وحدت وهم گرایی، نوع دوستی ومهربانی، و..... پله پله تا ملاقات خدا ببرد، وما را بیاد آورد که زمین شایسته ما نیست، ومانیز چون خود محمد(ص) می توانیم تا معراج انسانیت صعود کنیم....







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



محرم علی خلیلی