اعلامیۀ کانون فرهنگی افغانستان و آلمان

۶ حمل (فروردین) ۱۳۹۴

یاد فرخنــده را که قربانی جهالت اوبا شان شد، گـرامی می داریم

در انتظار نسیم نوروزی وگــرامیداشت فرارسیدن سال 1394 خورشیدی به سر می بردیم، که خبر دردناک مرگ دوشیزۀ بیگناه، فرخنده را شنیدیم. آنچه اوباشان بی رحـــــــــــم علیه او انجام دادند و آنچه مدافعین عمل اوباشان زیر نام دفاع از دین نشان دادند، ویا بی مسؤولیتی هایی را که نیروهای امنیتی از خود برجای نهادند، همه وهمه اسفناک وگـریه آور بود.

کانون فرهنگی افغانستان وآلمان، در حالی که این عمل را به شدت محکوم می نماید، خواهان دادخواهی جدی برای فرخنده است و از مقامات دولتی افغانستان می خواهد که به منظور تأمین امنیت ومصؤونیت جانی شهروندان کشور، به وظایف قانونی خویش جداً بیندیشد وعمل کند.

کانون فرهنگی افغانستان وآلمان، یاد فرخنده را گرامی میدارد و با خانواده او وهمه داغدیدگان ابراز همدردی می نماید. کانون فرهنگی افغانستان وآلمان در کنار مدافعین دادخواهی وحقوق شهروندی، از ضرورت محاکمۀ علنی  قاتلان او جانبداری نموده، از مقامات دولتی افغانستان مطالبه می نماید که در اشاعۀ فرهنگ ضد خشونت به ویژه خشونت ضد زنان، نیز توجه جدی مبذول بدارد.

دوم حمل سال سیزده صد ونود چهارخورشیدی

کانون فرهنگی افغانستان و آلمان

(هامبورگ)به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   کانون فرهنگی افغانستان و آلمان