مژده به دوستداران و علاقمندان کتاب

۲۳ عقرب (آبان) ۱۳۹٣

فرستندۀ آگاهی: فیروزکوه

کتاب جدید به زبان فارسی در بارۀ حقوق بین المللی پناهندگی از سوی بنگاه نشراتی آیدا در المان به چاپ رسیده است.

این کتاب یکی از بهترین کتابها درین زمینه است و به قلم عید محمد عزیزپور، حقوقدان، نویسنده و کارمند مسلکی در بخش کمک حقوقی به پناهندگان در کشور هالند نوشته شده است.

انگیزۀ نوشتن این کتاب از یکسو علاقمندی نویسنده به این موضوع است که به نوبت خود ناشی از واقعیت اجتماعی ده ها سال آوارگی، پناهجوی و پناهندگی هم میهنان ماست که پایانش را هنوز هم نمی توان دید، از سوی دیگر، نیاز مبرم اجتماعی برای موجودیت چنین کتابی است که در زندگی اجتماعی کشور احساس می شود. این دو امر نویسنده را به این واداشت تا کتابی را تهیه کند که با خواندن آن خواننده یک تصور آشکار، آگاهی همه جانبه و روشن از امر پناهندگی داشته باشد.

نویسنده بر اساس درک و فهم عمیق نظری از حقوق پناهندگی و سالها کار و تجربه درین زمینه مفهومهای خشک و ملال آور حقوقی را با زبان ساده و آسان که بر عام و خاص، فهما و رسا باشد، بیان کرده است. این کتاب چکیدۀ سالها پژوهش و تجربۀ کاری درین زمینه است.

کتاب دارای ٩ فصل و ٣١٢  صفحه است. تمام مسأله های مهم پناهندگی براساس مادۀ ١ پیماننامۀ ژنیو سال ١٩٥١ و معاهده های دیگر درین زمینه با موشکافی برسی شده است. در آنجا های که دید نظری مبهم مینماید، با آوردن نمونه های عملی از رویۀ قضایی به این ابهام روشنی افگنده می شود.

در پایان، دو پیوست به کتاب افزوده شده است که یکی متن پیماننامۀ ژنیو مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ به زبان فارسی است و دیگرش متن پروتکل مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٦٧.

این کتاب نه تنها برای مردم عادی علاقمند به موضوع، بلکه همچنان برای حقوقدانان، قانونگذاران و سیاستگذاران کشور توصیه می شود.

این کتاب را می توانید با تماس با بنگاه نشراتی آیدا در المان، به نشانی زیر به دست آورید:

http://aidabook.de/node/2252به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خراسان زمین