فشرده ویژه گی طرز دولت داری خوب اندراگاندی

۴ عقرب (آبان) ۱۳۹٣

اهدآ به آنانیکه که سیاست گذار،سیاست مدار،مدیران و اداره کننده های نهاد های سیاسی و اداری کشور اند!

مدل یا به عبارت دیگر الگو نظام سیاسی گاندی مبتنی بر سیاست مستقل و خود گردانی و مبرا از هر گونه مداخله بیرونی بود.  دولت گاندی بر مبنی اراده مردم شکل گرفته بود، گاندی عمر خود را در آوردن نظام مردمی، دموکراتیک و برچیدن و بر انداختن حکومت انگلیس صرف کرد.

مسلمآ گاندی خواهان یک هند مستقل و آزاده بود و دیدگاه موصوف را یک دولت دموکرات و مستقل شکل می داد، نحوه نظام سیاسی گاندی از منظر اجتماعی و طبق موازین اجتماعی مسول، پاسخگو و از نقطه نظر اخلاقی با دسپلین خارق العاده و نهایت مطلوب تلقی می شد.

 همینگونه در پی سعی و خدمات وی نظام فروریخته و بی نظم هند به یک سیستم مورد همه شمول مبدل شد، که در آن همه و همه خود را در تصویر می دیدند و ازحقوق و آزادی های شهروندی خود بگونه مطلوب مستفید می شدند.

در یپوند به مبارزات داد خواهی و عدالت خواهی این راد مرد به شماری از رهنمایی های خوب آن نسبت به حکومت داری خوب اشاراتی بگونه مختصر می نمایم.

1- طرز دولت داری باید بطور قطع در چارچوب قانون، حاکمیت قانون تعریف شود و شکل گیرد و هر گونه افراطیت، خشونت و زورگویی مهار شود.

2- به مساوات و آزادی افراد حرمت و اهمیت داده شود.

3- دولت جدید باید قدرت و حاکمیت خود را از مردم کسب کند.

4- به تنوع اجتماعی جامعه باید حرمت شود، و در حصه رشد و انکشاف آن بی درنگ و بی تردید توجه جدی شود.

5- فرهنگ هند از نو بگونه مطلوب و سازنده احیا شود و نیز شگوفا گردد.

6- به تفوق طلبی ها ، کشمکش ها ، ضدو بند های دینی و مذهبی نقطه پایان گذاشته شود، و همه باید تحت نام وحدت ملی هند کار کنند.

7-حکومت های محلی در پرتو حکومت مرکزی بصورت مستقل به کار های خود ادامه دهند.

در واقع فهم گاندی در نظامی که آنرا اساس گذاری نموده بود، و موسس آن بود این بود که نسبت به هر چیز دیگر همکاری، مشارکت و تشریک مساعی مردم در شکل گیری نظام سیاسی و شگوفا سازی آن که جوابگوی نیازمندی های مردم باشد امر نهایت مهم و حیاتی می باشد. بنابرین گاندی اساس و بنیاد ایجاد نظام نوین را در مشارکت گسترده مردم چه بگونه فعال و چه بگونه منفعل عنوان می کرد. مشارکت مردمی با پرداخت تکس و مالیه، به اجرآ در آوردن فرامین دولتی، متابعت از قواعد حقوقی، رعایت قانون عینیت بخشیده می شد و نیز به نمایش گذاشته می شد. بی تردید گاندی باور داشت، که ما باید خودمان را بسازیم و دیگران نمی آیند که ما را بسازند با توجه به اندیشه و افکارسبز ومردمی گاندی همه چیز را متعلق و منوط به مردم می دانست و تنوع قومی و بافت های قومی را در هند مایه افتخار پیشرفت و تقویت جامعه خود تلقی می کرد. گاندی مردم را به یکدیگر پذیری فرا می خواند از خشم و هیبت مردم ترس داشت.

او نظام نوین را مدیون زحمات مردم خود می دانست، و به اراده سیاسی مردم خود عشق می ورزید و می گفت دولتی که از مردم خود هراس داشته باشد بدون شک دموکراسی در آن کشور نهادینه شده و دولت به مفهوم واقعی آن عرض اندام نموده و در متن مردم جایگاه به ویژه یی دارد، ولی برعکس در نظامی که مردم از دولت ترس و هراس داشته باشد، در حقیقت آن نظام و دولت مستبد و خود کامه است به طور قطع فقدان مشارکت مردم در قدرت، انتقال قدرت از راس به قاعده و مردم عوام، عدم آزادی های فردی و اجتماعی و غیره و غیره محسوس است.

سر انجام من به عنوان یک شهروند این کشور این قدر ابراز نظر می کنم که: اگر ما آقای مهاتما گاندی را از لحاظ فزیکی به ملاحظه بگیریم بدون شک یک انسان نهایت خورد وضعیف به نظر می رسد، ولی در حقیقت گاندی کسی بود که هند را با همان جغرافیای عظیم و نفوس نهایت گسترده که امروز در جهان در درجه دوم با بیشتر از 1.3 میلیارد انسان می باشد اداره کرد، و نظام نوین (دولت جدید) خود را بر خاسته از اراده مردم بنا نهاد. ولی رویهمرفته با تاسف ما چرا نمی توانیم به چنین نظام های سیاسی دست یابیم؟  به هر حال بهتر می دانم که ازین دست سوال ها خودداری کنیم اگر پی انتقاد جویی شویم سوال های متعدد چرا این؟ و چرا آن؟ ایجاد می شود و از حوصله این نبشتار هم بیرون است. بهتر این است که همه وقایع گذشته را به گذشته بگذاریم و گذشت زمان و تاریخ به آنها قضاوت خواهند کرد تمام گذشته ها به تاریخ پیوسته است.

 ترجیح می دهم که حکومت وحدت ملی در راستای منافع ملی کشور با مشارکت تمامی اقوام ساکن در کشور به دور از برتری جویی و با رعایت تساوی حقوق تحت افغانستان واحد و یکپارچه خطوط سیاسی خود را با عقلانیت سیاسی، همگرایی، بی طرفی و حفظ روابط سیاسی و دور از وابستگی به مرحله اجرا گذارد و گام های متین در راستای پیشرفت و ترقی کشور عزیز ما بردارد.

برگرفته و ترجمه شده از کتاب مضمون دوره ماستری اداره عامه و حکومتداری دانشگاه اندراگاندی هندوستان.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دل آقا صوفی زاده