پاکستان محور شرارت و جنایات و عامل اصلی ویرانگری و کشتار مردم ماست

۳ میزان (مهر) ۱۳۹٣

چندی پیش ، یک فرمانده طالبان تبهکار وآدم کش پنجابی که خود راعصمت الله معاویه می نامید ، خیلی گستاخانه ویاغی صفتانه دریک مصاحبه ی باسرویس پشتوی بی بی سی که در حقیقت این سرویس « رکلام کننده تبهکاران طالب و القاعده هست  » گفته بود که  « تبلیغ ودعوت در پاکستان صورت گیرد وجهاد درافغانستان ، زیرا درافغانستان جهاد فرض است که باید انجام شود » وی یعنی این ملای ناملا وفتوادهنده مفسد ، شیطان صفت وتبهکاروبه گفته ی مردم ما « نیمه ملیشه ی پاکستانی » وکرنیل آی اس آی از پناهنده گان پاکستان که ازدست مظالم طالبان پاکستانی آواره شده اند، خواسته که بکشورخودبرگردند ودولت پاکستان برای شان زمینه زند ه گی رافراهم سازد !

پاکستان ازبدوجداشدنش ازپیکرهند بزرگ که آنهم ، دسیسه وتوطیه کلان وخطرناکی برای مردم آزادمنش افغانستان وهندوستان ازسوی دولت بریتانیای کبیردرمنطقه ی مابود، تااین دم ، هیچ گاهی روابطش بادولت ها وریژیم های افغانستان اعم ازشاهی ، جمهوری انقلابی ، جمهوری اسلامی ، دوستانه نبوده است ودرآینده ها هم نخواهد بود ، زیرا درسیاست های استعما ری واستثماری دولت شاهی انگلیس ، حتادرقرن بیست ویکم  ، کدام تغیربشری ومنطقی بوجود نیامده است ، لذا پاکستان هم چون مولود نامیمون دوران استعمار است  وسیاست خصمانه اش در برابرهندوستان ، افغانستان وکشورهای منطقه تغیرنخواهد کرد !

پاکستانی ها اگرمردم افغانستان رادردوران جهاد پناه دادند ، آنهم غرض آلود وتوطیه ودسیسه علیه ملت مسلمان ، پابرهنه وگرسنه ی افغانستان وویرانی وکشتارمردم آن بشمول جهادگران ورهبران شان بوده است ، که تهاجم کوماندوهای پاکستانی « زیرنام طالب والقاعده » به کشور ما ومبدل ساختن افغانستان به زندان « مخوف ارتجاع سیاه پاکستان وافغانستان » خود، گواه این ادعا میباشد . ازسوی دیگر« جهاد » را بهانه ی برای اشغال کشور ما تراشیدند وازاین مدرک ملیارد ها دالر را بدست آوردند وآنرا « گاو شیری » تلقی کرده غربی ها به ویژه امریکایی ها را که جنرال معدوم ، ضیاالحق دیکتاتوروجنرال اختر عبدالرحمن ریس آی. اس .آی گفته بودند که افغانستان وکابل راآهسته ، آهسته آتش بزنید وو یراکنید !» خواننده ما میتوانند به کتاب های : خاموش مجاهد ، وتلک خرس » نوشته  مهره خبیثه ی آی اس آی دگروال یوسف مراجعه نمایند . و این استعمارگران کهنه کارانگیلس بودکه پاکستان راژاندارم منطقه ساختند وپی آمدهای خیلی خطرناک آنرامامردم افغانستان از1352 تا 1393 ، باچشم سرمی بینیم که چگونه میهن ما را ویران ، برخی ازرهبرا ن سیاسی وملاهای کاذب رامغذشوی وملیون هاشهروند افغانستان را « قصابی کردند » که حالا ماازماتم داری آن خلاص نمیشوم ونزدیک است که هفته ی شهید ما به « قرن شهید » مبدل گردد که حتا استادسیاف را که روزی پاکستان را «خانه ی دوم » می گفتندتاحدی بستوه آورده که حکم کفررابالای طالبان یاغی وباغی صادر وانان را متمردین دین خداورسولش اعلام کند!

یکی ازمولوی صاحبان نجراب روزی درجمع غفیری ازمردم گفت : « من در دوران جهاد نزدمفتی عبدالعزیز، درشهر کراچی پاکستان درس می خواندم ، اوهمیشه ما را به جهاد وکشتارمردم وویرانی کشورما تشویق وترغیب وحتی وادارمیساخت ، ویکروزبرایش گفتم که استاد:  ما را به این گونه کارها دعوت وتشویق می کنی ، چرادرهمین شهرکراچی ،اسلام اباد وپشاور، جهاد نمی کنی وطالبهارا تشویق نمی نمایی ؟ درحالیکه مراکزفحشا ، جرم وجنایت وصدها کارزشت جریان دارد . اوپاسخ داد،که این جاوطن ماست ، ما وطن خودرا ویران نمیکنیم وطاقت یکروزبی برقی رانداریم . !آری مارااین دسیسه هاوتوطیه های مفتیان ، ملاها ومولوی های پاکستانی رااکثریت عظیم هموطنان متدین ، مسلمان وخداپرست خداترس افغانستان درک واحساس کرده اند . لذا « مقاومت دربرابرپاکستان راترجیح میدهند » نسبت به غلامی وقبولیت پاکستان بالای افغانستان زیرهرنام ونشانی که باشد ! » احمدسعیدی تحلیلگربرجسته ی سیاسی کشورما ، دراثرگران بهای خویش که زیرعنوان « پاکستان محورشرارت است » به چاپ رسانیده است ، می نویسد که : « همان ها که درطول تاریخ جواب هرزورگوی متجاوزراداده اند وبااطمینان میتوان گفت که این بارهم ، این مردم افغانستان است که می تواند ازحیثیت ، عزت وسربلندی افغانستان عزیزدربرابرتوطیه ها ودسیسه های پاکستان دفاع نماید.به جراءت میگویم که کوتاه کردن دست پاکستان ازافغانستان ، بدون مقاومت افغان به هیچ صورت امکان پذیرنیست . « احمد سعیدی که زمانی بحیث دیپلومات افغانی درقنسلگری افغانستان درپشاورایفای وظیفه میکرد ، درصفه 47، اثرخود یعنی « پاکستان محورشرارت » که نشروچاپ شده است ، آماروارقام مدرسه های بظاهردینی پاکستان رااززبان یکی ازافسران مسوول نیروهای امنیتی آن کشور ، آنهم تنها درایالت پنجاب پاکستان چنین ارایه میدارد :

  1. بهاولپور ، تعداد مدرسه ی دینی 971 باب .                          
  2. دیره ء غازی خان ، تعدا د مدارس دینی ، 397 باب   .      
  3. ملتان تعداد مدارس دینی 363 باب.
  4. لاهور، تعداد مدارس دینی 154 باب .
  5. گوجرا نواله ، تعداد مدارس دینی 154 باب .
  6. راولپندی تعداد مدارس دینی 186 باب .
  7. فیصل آباد تعداد مدارس دینی 124 باب .
  8. سرگوده ها ، تعداد مدارس دینی 164 باب که مجموعا" طلبای مدرسه های ایالت پنجاب پاکستان به (25215) هزارنفر میرسد».

باید گفت که عصمت الله معاویه هم ازجمله شاگردان این مدرسه های شیطان زای وتروریست پروروآدم کش وجواسیس آی اس آی می باشد . به همین گونه عمران خان انگلیس مشرب که زنش ، نیزانگلیس است ، سال گذشته جهادرا درافغانستان جوازداده نه به صفت ملا ، بلکه به صفت یک « پشتون پاکستانی » به همین دلیل است که صدها ملاو مولوی نام نهاد آی . اس . آی « پلو» وشاگردان کرنیل امام، مولوی سمیع الحق ، فضل الرحمن ، قاضی حسین احمد ودیگران ، در اکثریت مسجدهای اطراف کشورما وبرخی ازمسجدهای شهرکابل یا واعظ وملا امام اند ، یا موذن وخادم ویا هم « دعوتگر!!؟» روزهای جمعه ، روزهای عیدوحتادروقت نمازهای پنجگانه به سودطالبان تبهکار، یاغی و باغی تبلیغ ودعامی کنند وعلیه قوای مسلح رزمنده ودشمن سیتز ما تبلیغات زهرآگین ووس وسه های شیطانی مینمایند ،که خوش بختانه مردم بیدارومسلمان وآزادی دوست وصلح خواه افغانستان دربرابر آنان خشم ونفرت خودرا نشان میدهندو آنان را لت وکوب وبه نیروهای امنیتی کشورتسلیم میدارندوهم قوای مسلح ما این میهن پرستان دلیردر24 ساعت به لانه های این قاتلان وآدم خوران قرن 21 یورش میبرندوکشورراازلوث آنان پاک می گردانندکه مورد پشتیبانی کلیه مردم میهن دوست افغانستان نیزهستند ! وفرماندهان قوای مسلح ما هم بحکم وجدان وبخاطرحفاظت از مام وطن به تمام قدمه های پایین دستورداده اند، تاطالبان تبهکار را محاکمه صحرایی نموده وجابه جا نابودشان سازند ، زیراکشتن « گرگ درنده » بزرگترین خدمتی است برای انسان های بی دفاع ! باید فراموش نشود که جنرال مشرف دیکتاتوروریس جمهورپاکستان که مردم ما نامش را « پایل مشرف » گذاشته بودند باپیروی ازخط مشی قاتلانه ضیاء الحق واخترعبدالرحمن ، این قصابان مردم ما نیزچندین بارازطالبان جنایت کار زیرنام « 75 » فیصد واکثریت دفاع میکرد که حالا دادگاه پاکستان اورا به خیانت ملی متهم وشایدهم اعدام نماید « نیت بد قضای سر » است.

پروس رایدل ، نویسنده کتاب : « هم آغوش پاکستانی ، امریکاوآینده جهادجهانی مرگبار» درصفحه 18 و19 کتاب خود در مورد جای بودباش اسامه بن لادن ، این آدم « مرموز» اما قصاب مردم افغانستان وبشریت معاصرمی نویسد : « .... شاید مشرف وقتی حکومت رارهبری می کرد – کیان وتاج وفقط بی کفایت باشند . به آنها تذکرداده شده بود که مراقب ایبت آباد باشند . مشرف درخاطراتش در 2006 ، نوشت : « حکومت می فهمید که رهبران کلیدی القاعده دراین شهرپنهان بودند .

امرالله صالح ، ریس پیشین اطلاعات افغانستان می گوید : که در دیداری در پاکستان در 2006 به مشرف گفته بودکه بخاطرلادن درمناطق که در حوالی ایبت آباد پنهان است . بربنیاد گفته ی صالح ، درپاسخ به این خبر» مشرف محکم به میز، میزند وگفت که : آیا من ریس جمهورکیله  هستم ؟ چگونه می توان به من بگویی که بن لادن در یک منطقه ی آرام پاکستان پنهان است ؟ وبه همین دلیل هم امرالله صالح ازوظیفه سبک دوش شد !

مترجم این کتاب برجمله ی ، ریس جمهورکیله روشنی می اندازد که : دولت کیله واژه تحقیرآمیزبه نوع جمهوری است که ثبات سیاسی ندارد ، این واژه اولین بارتوسط یک نویسنده ء امریکایی به کاربرده شده است . » وجالب این است که همین جمهوری کیله ومارشالای پاکستانی چهل سال است که مردم افغانستان را به «فرق» آب داد  چندین ریس جمهوروفرماندهان ارشد را آنرا به قتل رسانید ، ملیون ها شهروند این کشوررانابود ساخت وسرزمین آنراخود« غیرمستقیم » اشغال و بالای آن ادعای ملکیت مینماید ومیگوید که : امریکایی ها یاآنرادرقیمومیت ما بدهندویا9 ولایت پشتون نشین آنرا بما تسلیم کند که صوبهء پنجم ما گرددوامپراتوری شبیه امپراتوری بریتانیای کبیر توسعه پیدا کند وپول رایج ما هم « پوند » باشد !!؟ وجالب است که مدعیان صد سال « داپشتونستان زموز هم دربرابرآنان خاموشی اختیارونبرد مسلحانه ی طالبانی خودرا وجنگ سرد تبلیغاتی خود را علیه اکثریت عظیم این سرزمین پهناور ، خراسان ، آریاناوافغانستان نوین ادامه میدهندوانتخابات را به بحران خطر ناکی کشانیده وباتقلب وتداوم ولجاجت قدرت طلبانه خویش بااراده مردم ما که درانتخابات حماسه آفریدند مسخره گی وبازی می نمایند و برریش » بابا هم میخندند وغافل ازآنند که این کشورصاحبی داردکه بیش ازبیست هزارسال است که آنراحراست کرده و می کنند وخواهند کرد وهرگزقدرت های پوشالی وزورگویانه دوام نخواهد کرد !  

حالا که حکومت وحدت ملی با امضا توافق نامه وبا تایید شهادت گونه ی امریکا ونماینده سازمان ملل متحد به امضا ی دوکاندید مطرح رسید ، مردم ما جدا" مرقب آن خواهند بود که مفاد این توافق نامه طورصادقانه وبه حکم وجدان وبخاطرپایان بخشیدن به دولت ها وحکومت های تک قومی وتک مذهبی وزورگویانه ولجوجانه پایان بخشد و گنده گی های ریژیم فاسد حامد کرزی را پاک سازی وطورواقی زمینه سازوحدت ملی مردم افغانستان باشد !به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

لطیفه09.02.2023 - 10:13

 تشکر از شما که چهره واقعی دشمنان میهن ما را به مردم زجردیده افغان معرفی می کنید.

منصور26.02.2017 - 10:42

  با سلام من فقط تیتر مقاله را خواندم و فکر میکنم اگر هم پاکستان چنین که میگویید باشد که هست. بازیچه دست دیگرانی مثل 1. اعراب 2. امریکا و پدر پیرش انگلیس و شاید نوه انگلستان یعنی اسراییل هست. فتنه گری اعراب همیشگی است آنها برای خودشان اتحاد و برای ما عجم ها تفرقه میخواهند پس حذر کنید از اعراب و فتنه شان .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالحی مرام