حامد کرزی از هوزی موجیتا بیاموزد

۱۰ جوزا (خُرداد) ۱۳۹٣

کسی که ثروت را دوست دارد, جایی در جهان سیاست ندارد: هوزی موجیتا

در حالی که قانونا دورۀ ریاست جمهوری حامدکرزی در اول جوزای امسال یعنی روزها پیش به پایان رسیده وباید بار وبستره خودرا جمع کرده از ارگ بیرون میشد وقدرت را به صورت موقت تا انتخاب رییس جمهور نو به معاون اول خود یعنی محمدیونس قانونی می سپرد مگر بصورت غیر قانونی چوکی ریاست جمهوری را محکم گرفته که همه فعالیت های سیاسی واداری او فعلا  خلاف قانون تلقی میشود.

در کشور امریکای جنوبی کشوری است بنام یوروگوای که قبلا رییس جمهور آن هوزی موجیتا بود که اینک دوران بازنشستگی خود را در همان خان یی می گذراند  که پیش از انتخابش بحیث رییس جمهوری درآن مکان زندگی داشت. از حامد کرزی رییس جمهورافغانستان که اینک روزهای اخیر فرمانروایی 12 ساله خودرا سپری خواهد کرد, خواسته میشود تا  از هوزی موجیتا پیروی نماید وعوض ساختن کاخ بلندبالایی در ارگ ریاست جمهوری که محل فرمانروایی پادشاهان وروسای جمهور است, نه حق ونه خانه شخصی او, برود در کرز قندهار ویا درارزگان, در همان محلی که سربازان امریکایی اورا از آن جا برداشته به سر و ریشش نشان ریاست جمهوری چسپاندند و بدون هیچ لیاقت کشورداری وتوانایی سیاسی بر اریکه قدرتش نشاندند, برای خود لانه وکاشانه بسازد واگر عاطفه انسانی داشته باشد برود از هزاران یتیم داخلی که درهمین 12 سال باثر حملات انفجاری وانتحاری برادران طالبش بی خانه وبی خانواده شده اند ویا هم اگر مروتی در دل داشته باشد از صدها هزار یتیم سوری چند صدش را بیاورد در خانه خود با پول گزاف 17 هزاردالری که بنام تقاعد خواهدگرفت و از پولهای باد آوردۀ که از کشورهای امریکا وانگلستان وایران ویا هم پاکستان وعربستان ودیگر کشورها بشکل زیر میزی دریافت میکرد, آن یتم های بیچاره را درخانه خود جا بدهد تا اگر شود یک نام نیکی هم کمایی نماید.    

هوزی موجیتا از 12 هزار حقوق بازنشستگی خود, 11 هزار آنرا برای فقرا, دانشجویان وامور خیریه به مصرف می رساند وفقط با یک هزار آن زندگی روزمره خودرا سپری میکند . حامد کرزی نیز از عاطفه انسانی کار گرفته از وی پیروی نماید و 16 هزار دالر آنرا به امور خیریه وبیوه و یتیم های 12 سالۀ حملات انفجاری وانتحاری برادرانش(طالبان) که مسؤل درجه یک همه بدبختی آنها خود حامدکرزی است, به مصرف برساند و با یک هزاردالرکه پول زیادی در کرز یا ارزگان خواهد بود, روز و روزگار خودرا به آخر برساند.

رییس جمهورپیشین یوروگوای به یک اقدام انسان دوستانۀ دیگری نیز دست زده وآن اینکه خانه خودرا برای پذیرایی بیش از صد کودک یتیم سوریایی که کاشانه وخانواده خود را در جنگهای سه ساله سوریه از دست داده است, آماده ساخته است تا از آنها دلجویی وپذیرایی نماید. ببینیم که حامد کرزی با آنهمه پول ودارایی که دراین 12 سال انباشته کدام خدمت بشردوستانه خواهد کرد ویا اینکه هیچگاهی چنین مروتی در دل نخواهدداشت.

کاخ ریاست جمهوری هوزی موجیتا بیش از 42 خدمه داشت  مگر وی ترجیح داد تابه زندگی پیش از دوران ریاست جمهوری خود برگردد ویک زندگی ساده وآرام را با ارایه خدمات بشردوستانه دنبال نماید. آیا حامدکرزی حاضر خواهد شد پس از تسلیمی چوکی ریاست جمهوری به رییس جمهور بعدی, ارگ ریاست جمهوری را ترک نماید وبه زندگی پیش از ریاست جمهوری اش در کرز, ارزگان ویاهم در بالتیمور امریکا برگردد وزندگی پیش از اشغال چوکی ریاست جمهوری را پیشه نماید؟

حامد کرزی یک عمارت قدیمی را در داخل ارگ ریاست‌جمهوری دوباره بازسازی می‌کند تا در آن تا اخیر عمرش زندگی کرده و حقوق تقاعد هم دریافت نماید.

قصر جدیدی که برای حامد کرزی در نظر گرفته شده است، ساحه ۱۲۰۰ مترمربع را احتوا می‌کند و در کنار ارگ ریاست‌جمهوری موقعیت دارد. در اطراف آن دیوارهای بلند کانکریتی اعمار شده است اما، تعدادی از شهروندان افغانستان برای ساختن قصری برای حامد کرزی، مخالفت کرده می‌گویند، اگر حامد کرزی طی بیش از دو دهه کارهای مفیدی انجام داده، باید مانند دیگر شهروندان در میان مردم زندگی کند.
حامد کرزی در سال ۲۰۱۰ زمانی‌که سرمایه‌اش را ثبت می‌کرد، گفت که در حساب بانکی‌اش حدود ۲۰ هزار دالر دارد و در افغانستان دیگر ملکیتی ندارد.

حامد کرزی پذیرفته است که بطور مخفی میلیون‌ها دالر پول نقد از اداره استخبارت امریکا و ایران دریافت کرده است.
در ماه جون سال جاری شورای ملی افغانستان معاش ماهانه حامد کرزی را ۱۷ هزار دالر منظور کرد که به این ترتیب این حقوق بعد از تقاعد هم به وی پرداخته خواهد شد.

هوزی موجیتا از جنگهای سه ساله فاجعه آمیز سوریه رنج میبرد ومی خواهد با پذیرایی یتیم های سوری, نمونۀ باشد به دیگران وباین ترتیب توجه جامعه جهانی راباین فاجعه بشری که جان بیش از یکصدهزار مردم بیچاره سوری را گرفته و بیش از 6 میلیون دیگر آواره شده اند, جلب نماید. آیا حامدکرزی به چنین خدمت انسانی علاقه نشان خواهد داد واز یتیم ها وبیوه ها ودرماندگان داخلی ویا بین المللی (بدون پاکستانی ها) دلجویی و پذیرایی خواهدکرد؟

رییس جمهور پیشین یوروگوای میگوید:(کسی که ثروت را دوست داشته باشد, جایی درجهان سیاست ندارد.) آیا حامد کرزی ثابت خواهد توانست که ثروت را دوست ندارد و در هنگام تسلیمی چوکی ریاست جمهوری تمام ثروت خودرابه مراکز خیریه ببخشد واز همکاران خود به ویژه از ارگ نشینان و وزرای مالیه (اشرف غنی احمدزی, انوارالحق احدی وحضرت عمر زاغخیلوال) که متهم به اختلاس وغارت میلیون ها دالر بیت المال اند, بخواهد تا همان مقدار دارایی های شانرا که در دوران وزارت اندوخته اند به خزانه دولت تسلیم نمایند ویا به مراکز خیریه تحفه بدهند ؟

عاطفه ومروت انسانی از خصوصیت های بارز مسلمانان نیک است, آیا حامد کرزی وارگ نشینانش ثابت خواهند توانست که اشخاص مسلمان وبا عاطفه وبا مروت اند؟ ویا اینکه درپایان کارشان, با بوجی های ثروت ودارایی که از راه های اختلاس وغارت بدست آورده اند, فرار خواهندکرد؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدالخالق باتور01.06.2014 - 00:17

  پیشنهاد بسیار خوب است مگر از کرزی چنین خدمت سخاوتمندانه و مردانگی بسیار دور است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر شکرالله کهگدای