افشای نشرات مشکوک و تفرقه افگنانۀ شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان (Afghan paper)

۲۰ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹٣

شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان، به نام های مختلف دروغین و مستعار، که اساساً چنین اشخاصی وجودخارجی ندارند، وهنوز ازمادر تولد نشده اند، مطالبی نه در حد توهین وتحقیر ودشنام، بلکه علیه اقوام برادرکشور قذف نشر می کند. خود مضمون ومقاله می نویسد، و خودبرآن تحت عنوان (نظربینندگان) تبصره می کند، یعنی: «خود کوزه و خود کوزه گر وخود برسرآن کوزه خریدار» می برآید!

درقدیم اثبات قذف آنقدر وقت می خواست که یا مدعی وفات می یافت، یا متهم و یا قاضی . ولی اکنون، انترنت، کمره وکمپیوتر مجالی به انکار باقی نمی گذارند، که اسناد شان خود در حد ثبوت اسناد وجود دارد، و عین اقرار و اعتراف که شاه اسناد است، در دسترس قرار دارد. بطور مثال وقتی جنرال طاقت در تلویزیون علیه تمام اقوام افغانستان قذف گفت، نمی توانست انکار کند.

من درحیرتم همکاران این شبکه اینقدر ساده هستندکه مرتکب قذف می شوند ومی پندارندکه جوانان ما را بجان هم انداخته اند، وهیچ کسی هم بالای آنان نمی فهمد !

نظربه دلایل ذیل از روی نشرات خودشان، که سندو ثبوت است، تمام همکاران به شکل گروهی درتحت هر مقاله وجعلی که ترتیب می دهند، به نوبت زیرعنوان نظربینندگان، به نام اجمل ... می نویسند وهردفعه چون بلافاصله اولین نظررامی نویسند، وبعددیگر همکاران شان نظرخود رامی نویسند، متوجه نمی شوندکه سویۀ یک نوشته بادیگری چنان متفاوت می باشند ودیدگاه های مختلف دارند وازهم تفکیک می شوند، ولی نام صرف از اجمل ...است. طورمثال:

تحت عنوان «شعر وشایعۀ آمیخته با تعصب قومی دردانشگاه غزنی» شکایت نامه ای آمده است که خاموش وردگ رئیس دانشگاه کار های تبعیض آمیزمی کند ؛ بعد اولین نظررا بی صبرانه پس ازنشر مضمون، یکی ازهمکاران شبکۀ اطلاع رسانی به نام اجمل ... نوشته، که جز فحش ودشنام وتوهین به اقوام افغانستان، نه استدلال منطقی دارد ونه درآن رعایت آداب معاشرت صورت گرفته است . سویه و منطق این نوشته یک انسان بازاری و فاقد اخلاق را نشان می دهد.

به تاریخ دهم ثور1393 از مدیر روزنامۀ فایننشل تایمز نقل قول و بالای تبصره وتحلیل آن، نقدشده است. سپس بتاریخ سیزدهم ثور 1393 برتحلیل روزنامۀ نیویارک تایمز، تحت عنوان نظربینندگان، گویا باز اجمل ... تبصرۀ نوشته است. هر دو نظر ارائه شدۀ فوق، سویه و دیدگاه فردی را به نمایش می گذاردکه برروزنامه های معتبربین المللی نقد وانتقاد میکند، تحصیل یافتۀ غرب و لیبرال و مدرن معلوم می شود. در این نقد از کرزی دفاع شده و او را افتخار افغانستان می داند .

بعد همین اجمل ... درتبصره ای دربخش نظربینندگان بر مسألۀ شفاخانه کیور، همین حکومت کرزی وفساد او را مرادف ساخته به جنایت و انتحار.  همین اجمل ... درنظربینندگان دوباره به تاریخ دهم ثور1393 نظرنوشت که مفکوره و دیدگاه یک ملای کم سواد دهات را می نمایاند، وطالبان را کافر خطاب نمود. همین نظردهنده ! تحت عنوان نظربینندگان به همین تاریخ (اعتبار) را به (ی) نوشته، عوض (ع) حرف (ی) را بکاربرده است، اینطور: ایتبار !!! وبه تاریخ پانزدهم ثور واژۀ بحران رابه (هـ) نوشته است !!! به تاریخ سوم ثور زیرمقالۀ گریستن اشرف غنی احمدزی، کلمه (بچیم) رابکاربرده و نوشته، که بازهم سویۀ یکی از همکاران شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان را نشان می دهد.

تمام همکاران هرچه فحش و قذف دارند، تحت نام اجمل ... می نویسند. اگراین شبکه فکرمی کند درچنگال قانون گیر نمی افتد، اشتباه می نماید، معرفی چهره های اصلی شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان، به آنانی که به تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان عزیز ایثارگرانه پای می فشرند، دشوار نیست. افکارعامه قضاوت می کند، ولی قانون مجازات خواهد کرد، واین شبکه باید منتظر این افشاگری ها باشد ! والسلام    

 

داکتر محمد اشرف افتخار                        

ازکابلبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر محمد اشرف افتخار