سوگ آب باریک ارگوی بدخشان

۲۰ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹٣

رسم زمانه چیست به جز درد و ناله ها

فریاد من بلند به عرش و ستاره ها 

 

آنانکه که دور از غم  و درد ،  زند ه گی را به کام خود میبینید، گاهی هم درد گرسنگی و روزگارسخت هزاران همنوع، قلب آنها را  آزاریده است؟ بلی زندگی فراز و فرود ها، بلندی وپستی های زیاد دارد ،زندگی آئینه تمام عیارودرس است به همه انسانها ، اعتقاد به انسان وانسانیت وجایگاه ،مقام شامخ برجستهء آن در نزد پروردگار عالم که انسان رابه خلافت زمین موظف است، قدسیت این مقام را باز گو میدارد، آنکه به انسان ارج و حرمت ننهاد  مورد قهر وغضب  خداوند قرار گرفت وشیطان رجیم گردید.  فاجعه دردناک  آب باریک ارگوی بدخشان که فرزندان گرسنه خود را به کام خود برده ،و دهکده غربت زدۀ آنها رابه خاک یکسان کرد تصادفی بوحود نیامده ،این حالت ناشی از عدم توجه مسولین امور بوده، خطرات ناشی از این حادثه با علایم عریان  در منطقه مشهود است، و ضیعت منطقه قبل از وقوع حادثه نشان حرکت خفیف زمین بوده ،درز های کوچک زمین  نمایانگر فاجعهء عظیم.  ولی مردم محل با فرش پلاستیک میخواهند جلو نفوذ آب را سد نمایند، غافل از اینکه قبلا هزاران متر مکعب آب، خلای زیر زمین که از نگاه جیولوجستها خلای تکتونیکی است، تهلکهء هولناک ایجادنموده بود، مسولین  بخش زمین شناسی در کشور  نسبت عدم درک از وظایف شان درفکر وانیشهء مخاطرات به وضوح قابل دید بود  توجهی نداشتند.

دولت وبزرگانی که با رای مردم  تکیه بر اریکه قدرت زده ا ند  برتوسن غرور وتکبر سوار وبه مردم مستعضف فخر میفروشند ،  13سال میشوددولت واراکین فاسد وی هر آنجه خواستند بر مردم روا داشتند که اگر تشریح این همه نا بکاری های این دولت را برشماریم صد من کاغذ میشود، که از حوصلهء این نبشته بیرون است زیرا دولت مسوولیت داشت در برابر فرد فرد ملت پاسخگو باشد ومشکلات مردم را ریشه یابی کند و اهالی قریه جات را از مناطق غیر امن به جای امن انتقال داده ومشکلات اساسی آنها را در اولویت پلان کاری خویش قرار میداد. دولتمداران ما اصلا درباره ولسوالی ها وقریه جات فکر و برنامه ی نداشتند وکوچکترین خدمت را به درماندگان قصبات انجام نداده ودوران سلطه خویش را بر خدمت گذاری نه، بلکه به تن پروری و عیاشی سپری نمودند. فکر میکنم شما هم با من هم عقیده خواهید بود، قیمت روغنیات یک پرواز طیاره  که نماینده دولت برای دید و بازدیدها مصرف میکنند، میتوان پنج خانهء رهایشی در منطقهء ارگو ساخت، و میشود با برنامهء برای آینده مصیبت زده ها اسکان آنها به جای امن با پلان دقیق کار انجام داد ، گذشته از آن بودجه هنگفت را که ریاست ضد حوادث  در اختیار داردبا ایجاد پروژه های پیش گیری از حوادث بکارمیگرفت ، سوگمندانه کمک های انسان دوستانه هم شهریان ما به شکل درست آن به مستحقین آن داده نمیشود ووارثین خیانت به فکرخود شدندوناتوانی دست اندر کاران دولت را در تنطیم وترتیب توزیع مواد باز گو مینماید فساد پیشگان در کمین اند حتی درهمین حالات هم  به دزدی وچپاول دست یا زند، وانسان های خفته در زیر آوار چه زنده وچه شهید  چشم در انتظارکمک اند،ارواح پاک شهدا بر بلندی های تپه های  ارگو در پرواز، وناظر عدم توجه  مسولین اموربودند،هیت دولتی وزیر زراعت وزیر مشاور پروفیسور شهرانی ویکی وکیل الدوله  در بالای پیکر مقدس شهدا  پای میکوبند پرو فیسور شهرانی  که خود از تبار این بخون  خفته گان است  با بی اعتنائی وبی تفاوتی نظارگر این وضع بود  اوجرئت سخن  گفتن را نداشت  که خلاف اراده دولت از وضع جاری در ارگو بدخشان انتقادنموده راه برون رفت از این کم کاری را بیابد،وعاجل به ریس جمهور کرزی وانمود سازد اقدامات او بسنده نیست ،ما نمیخواهیم در این شرایط با تعصب ویکجانبه سخن گوییم، بلکه ما این اقدامات عملیه نجات را بسنده ندانسته اهمال کاری دولت را در این زمینه  اشتباه جبران ناپذیر میدانیم و میپنداریم، من اتهام  بیمورد وارد نمیسازم ودلایل خویش را با تاکید بیان میدارم  دولت که خودرا فاقد امکانات میداند بایست که این امکانات را در مدت 13 سال تهیه وتادیه میکرد  که نکرد! قوای ناتو وکشور عضو آن وسایل وابزارهای پیشرفته دارند که دولت بشکل عاجل از قوای  ناتو و آیساف کمک تقاضا مینمود. دولت با بی تفاوتی این عمل را انجام نداده درصورت تقاضای کمک از ناتو  میتوانست جان بسیاری ازانسان های که در زیر آوار بودند نجات میداد، برخورد ریس جمهور این بارهم مثل عدم تقاضای از قوای هوای ناتو جهت کمک به قوای مسلح کشور تحت تاثیرسیاست های ضد امریکای وی قرار گرفت، و در ارگوی بدخشان  این سیاست های کرزی ابعاد فاجعه را ده چند افزایش داد! جالبیت دیگر مسله خواندن  نماز جنازه جمعی در بالای آوار بود که شاید هنوز انسان های زنده در زیر آوار موجود بوده، و شایدهم زنده های زیر تپه صدای  جنازه خویش را میشنیدند. کسانیکه حکم توقف عملیهء نجات را داده، از انظربنده تحت تعقیب قضای قرار گیرند، ریس جمهور آینده وظیفه دارد بعد از تحویلی قدرت این مسله را مورد بازخواست قانونی قرار دهد.

 

آصفه صبا

شهر مزار شریفبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   آصفه صبا