ما همه از اوییم وبسوی او بر خواهیم گشت

١۴ حمل (فروردین) ۱۳۹٣

بنام خداوند جان و خرد

ما همه از اوییم وبسوی او بر خواهیم گشت. با تاسف و دریغ خبر شدیم که جناب اسلام حسین آمر جنایی بخشداری خان آباد استان قندوز در اثر برخورد موتر حاملشان با مین جابجا کرده ی دشمنان اهرمن زاده مردم افغانستان ، جام شهادت نوشیدند وجان به جان افرین دادند! خدایا دراین سرزمین بیرحمی وقساوت واز خود بیگانگی تابکی؟ تا کی جان شیرین فرزندان این آب وخاک بدست نا پاک اهرمن زاده ها گرفته شود؟ تا بکی مردم جان دادن فرزندان ، پدران وبرادران ودوستانشان را تحمل نمایند؟ تا بکی گوشها صدای دلخراش سیه اندیشان فاشیست وسادیست را بشنوند وچشمها ، بد سگالی وبد کاری وکشتن وسر بریدنهارا به تماشا بنشینند؟ این تخمهای گنده وتبهکار چگونه در زمین خورشید روییدند تا سرسبزی ما را به شوره زار قبیله سالاری مبدل گردانند؟ خدا یا خراسان زمین را دیگر از این جفا کاران و خشم دلان و خشونت ورزان نجات بده و روشنایی خرد و آرامی تابناک گهربار ما را بر گردان، تا دیگر شاهد جان دادن و جان گرفتن فرزندانمان نباشیم!


آمر اسلام حسین فرزند زحمتکش ومبارز وارسته سرزمین درواز بدخشان بود ونیم قرن در برابر هرگونه نابسامانی ایستاد وتا توانست با هرگونه شیوه ایکه در آن عدالت ، برابری وتساوی حقوق دیده نمیشد، مقابله نمود و آزاده زیست و زیر بار زور و زر نرفت! نبود این فرزند در شرایط خاص امروزی ضایعه بزرگی برای عدالت خواهی است و دوستان زیادی در سوگ این فرزند متاثر شده اند. ما جمعی از دوستان ونزدیکانش خودمانرا در این غم ازدست دادن جان شیرین اسلام حسین گرامی شریک میدانیم واز خداوند تمنا داریم که جای این شهید پاکیزه را فردوس برین بسازد ویادش را در خاطره ها جاودان گرداند ودشمنان این آب وخاک را به سزای اعمال شومشان بر ساند وهمچنان برای بازمانده ها وفرزندان خوب وبرادران محبوبش صبر وشکیبایی نصیب گرداند! روحش را شاد ویادش را گرامی میداریم.

میرزایی و جمع از دوستان و نزدیکان اسلام حسینبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بیگ جان مـیـرزایـی