اهانت ملت ها در هیچ دین و آیینی جواز ندارد

٢ جدی (دی) ١٣٩٢

افغانستان امروزی که به تسلسل و پی هم آریانای کبیر و خراسان بزرگ بوجود آمده است، بگفته پروفیسور محمد رسول باوری، استاد پیشین دانشگاه کابل، از پنجهزار سال تا یکصدو بیست هزار سال پیشینه یی با ریشه، فرهنگ و تمدن های گوناگونی داشته که قوم آریایی ها را قوم نجیب، شریف، با فرهنگ، خوش چهره و خوش برخورد گفته اند و این مواصفات در تمام کتابهای تاریخی ثبت و درج و ماندگار است.

در افغانستان امروزی بیش از 31 زبانی وجود دارد که هر زبان ریشة طولانی و ژرف تا مرز حوزة بزرگ ملی و جهانی داشته است و تا به امروز که این مردم بزرگ، با فرهنگ و تمدن دیرینة خویش زندگی کرده اند همواره و همیشه در پهلوی هم «مانند دندانه های شانه» زیسته اند و «بنیان مرسوس» را تهداب گذاری و مانند دژفولادین در برابر تمام مهاجمان ایستاده گی نموده اند که تاریخ طولانی این کشور باستان، با تمدن و رزم آفرین شاهد انست و نیازی برای تشریح بیشتری دیده نمیشود، زیرا خردمندان جامعة ما و دانشمندان دنیای دیگر آنرا خوبتر میدانند، اما اینکه عناصر، افراد، حلقه ها و گروههای «بی خرد» لجوج، و فتنه انگیز که از بی خردی، بی دانشی، آشوبگری لذت میبرند، با گستاخی و دیده درایی کامل تمام بهتر اندیشی های دینی و غیر دینی، بهتر اندیشی های علمی و اجتماعی و تمدنی را لگدمال و بر ملت های این کشور گاهی بنام  زبان و گاهی بنام قوم و زمانی هم بنام نژاد تعرض، تجاوز و بی حرمتی می کنند که برای چنین اشخاص، افراد و گروههای «مفسد اجتماعی» حضرت رسول اکرم( ص )پیشوای بزرگ اسلام چنین خطاب فرموده اند:

«وقتی حیانکردی بکن هر هرچه دلت می خواهد!»و این گونه بی حیایی در برابر ملل و انسان های دیگر در حقیقت یکنوع «ستم است» خیلی زیان آور به مردم متمدن، شریف و نجیب افغانستان، بویژه هموطنان پشتون ما! طوریکه در سورة انفال آیه یی 25 می خوانیم: «ترجمه: و به پرهیزید از فتنة که نه رسد به آنانیکه ستم کردند از شما به تخصیص و بدانید که هر آیینه خدا سخت عقوبت کننده است.»

آری! اگر دوست محمد خان، یعقوب خان، عبدالرحمن خان،نادرخان،هاشم خان نامرد، و تا دیگران بر این کشور، مردم، تاریخ و فرهنگ غنامند آن ستم کردنأ، عذابی را که خداوند بر آنان نازل کرده در «تفت و آتش» آن دیگران هم سوختند، یعنی هموطنان پشتون دیگر ما هم سوختند که همین حالا باثر بیداد گری های حلقه ها و باندهای مزدور انگریز ها و آی. اس. و یا دیگران، زیرنام های کذایی طالب، القاعده، اسلام گرا، شبکه یی حقانی، انفاذ شریعت، خلافت و امارت و دهها جمعیت شیطانی دیګر ضد اسلام، ضد تمدن بشری، ضد ملل بزرگ این سرزمین یعنی افغانستان امروزی وحشیانه و ظالمانه می جنگند، ستم می کنند، آشوبگری و بلوا گری می کنند و کشور را بخون، آتش و ویرانه مبدل  ساختند و تنها طی همین 12 سال گذشته به هزاران هموطن پشتون ما بخاک و خون کشانیده شدند؛ ملیون ها دختر و پسر آنان از نعمت سواد و دانش که بزرگترین نعمت الهی است، قصداً عمداً محروم ساخته شدند و هزاران آموزگار، شاگرد، داکتر و انجنیر و اهل خرد دیگر کشته شدند، مګر محصول «فتنه گری و آشوب طلبی «همین باندها، حلقه ها و تبهکاران رنگارنگ نیست و نبوده است؛ که این آتش فتنه و آشوب را تلویزیونی بنام «ژوندون عناصری بنام «یون ها و طاقت های بی طاقت» شعله ور می سازند و از آتش افروزی آن هموطنان ارجمند و با خرد «پشتون ما می سوزند» زیرا این شاغلی و آغلی بدستور بیگانه گان «جنګ  انداز و فتنه جو» بر ملت های با فرهنگ دیگر که هر کدام ریشه های عمیقی در این سرزمین پهناور و حتا بیرون از آن داشته اند، گستاخانه می تازند و چشم هاراپت و دهن را با یاوه سرای های بیهودة ضد ملی، ضد اسلامی باز و زهر پراگنی می کنند که مسلماً مانند «؟؟؟ است که به بالا می اندازند و بر سر وروی خود شان فرود می آید و بالای دیگران هیچ تاثیر ندارد.» چنانیکه حامدکرزی رئیس جمهور کشور، روز پنجشنبه 14 قوس سالروان، در کنفرانس ملی انکشاف شاهراه سالنگ براي پنجاه سال گفت: «دامن زدن به اختلافات قومي و زباني توسط شماري از رسانه ها بر وحدت و اتحاد مردم افغانستان تأثير گذار نيست. اما  او وظيفه و مستؤوليت خود ميداند تا در برابر اين رسانه ها ايستاده گي كند. «رئيس جمهور كشور حامد كرزي افزود: بحيث شهروند اين كشور و بحيث يك ملت و دولت، وظيفة براي حفظ منافع ملت داريم اين را باز هم وظيفة خود ميدانيم، در برابر آنهاي كه چه از تعصب خود و چه از وظيفه گيري خود از بيرون، وحدت ملي افغانستان را تخريب ميكنند، بايستم و با تمام قوت، قانون در اين مورد تطبيق شود.»

رئيس جمهور با تاكيد گفته اند كه: «كساني كه در بحث هاي تلويزيوني خود به اختلافات قومي، زباني در افغانستان دامن ميزنند،متعصب وبیچاره هستندوانهایکه ملت افغانستان را توهين میکنند زبان های شان راتوهین و تعصب پراگني ميكنند،  نمايندة هاي افغانستان نيستند، بلكه نمايندة، بي چاره گي خود هستند.»

روي اين موضع گيري هاي قاطع علمي و ملي و جدي رئيس جمهور كشور است كه كميسيون فرهنگي، ديني و آموزش و پرورش مجلس سنا يا مجلس بزرگان كشور ما، در نشست تصويب كرد تا مجوز تلويزيون ژوندون لغوه شود و گفته شده كه  اين تلويزيون در برنامه هاي خود بيشتر روي تعصبات قومي، زباني و مذهبي نشرات دارد كه سبب بر هم خوردن پروسة ملت سازي در كشور ويران و جنگ زدة ما ميگردد.

بايد گفت كه بيشترين رسانه هاي ارتجاعي، استبدادي و منافقانة پاكستان و برخي از رسانه هاي ديگر كشور هاي كه دشمن همبستگي، آرامي و آبادي و استقلال ميهن ما اند، به اين گونه ياوه سراي ها، فتنه گري ها و خصومت ورزي هاعلیه كشور، مردم و حتا دولت ما نشرات و زهر پراگني هاي گستاخانه دارند كه كه بايد مردم افغانستان بصورت كل و دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حكم دين و قانون اساسي كشور، تلويزيون به اصطلاح «ژوندون» را كه زنده گي مردم افغانستان را به باد مسخره گرفته، بر دين، مذهب، زبان و قوم ملي ديگر آن تاخت و ساز گستاخانة مي نمايد، بايد لغو و گرداننده گان و برنامه ريزان داخلي و خارجي آنرا گرفتار و به دادگاه بكشانند!

بخاطريكه پروسه انتقال مسالمت آميز شيوة دموكراتيك از راه انتخابات همگاني رياست جمهوري كشور آغاز گرديده است و قواي مسلح بيدار ما كه متشكل از هزاران فرزند تاجك، هزاره، ازبك، پشه ای، پشتون، نورستاني، تركمني و ديگران اند، با رزم و پيكار خويش در برابر باند هاي تبهكار طالب، القاعده و ده ها باند گروپ خرابكار، آدم ربا، دهشت افگن، تروريست و متجاوزين به عزت و نا موس كشورمان مردانه و جانانه مي رزمند، شهيد و زخمي، معلول و معيوب ميگردند، تا  از يكسو روند انتخابات در فضاي صلح و امن بر گزار گردد و از سوي ديگر مليون ها شهروند اين كشور درين پروسه ملي، اسلامي و دموكراتيك شركت بورزند و امانت را كه همان «كرسي رياست جمهوري» است به اهلش بسپارند، زيرا سپرد امانت به اهلش وظيفه و مكلفيت شرعي مردم افغانستان است!

آرزو منديم درين لحظه هاي حساس تاريخ كشورمان مردم آگاه، با خرد و دور انديشه افغانستان و دولت جمهوري اسلامي افغانستان كه در برابر مام وطن صادق و وفا دار اند درين راستا با هم متحد شده به ياوه سرايان فتنه گر و تفرقه انداز پاسخ دندان شكن بدهند و نگذارند كه هر«گستاخ و بي حياتي» داخلي و خارجي همسايه و منطقه آتش نفاق را شعله ور بسازد و جلو ملت سازي و تمدن آفريني مردم ما را بگيرند و بايد با مشت هاي بهم فشرده بر دهن ياوه سرايان مزدور و اجنبي كه خود را «دایه ای مهربان تر از مادر» جلوه ميدهند، بکوبند كه ديگر سر خود را بلند نكنند. به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

داکتر عبید23.12.2013 - 10:04

  در مورد نوشته فوق باید گفت که همه واقعیت های جامعه مارا انعکاس داه وقابل تایید است. تلویزیون ژوندون طاقت بی طاقت یون ویون ها آشکارا زبان وملیت های فیر پشتون را توهین وتحقیر نموده اند.که این عمل ناجوانمردانه شان برعلیه مواد قانون اساسی افغانستان واعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. مستحق جزای لازمه مطابق قوانین نافذه کشور از طرف ارگان های عدلی وقضایی پنداشته میشوند. بااحترام.عبید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالحی مرام