وزارت دفاع افغانستان مرکز فساد و تعصب

١٣ قوس (آذر) ١٣٩٢

طوریکه به جهانیان آشکار گردیده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در فساد اداری, اخلاقی, ارتشاء, اختلاس, قوم پرستی, تعصبات بی بنیاد سمتی ,لسانی,مذهبی...درصدر کشور های فاسد جهان قرار گرفته است.که این مرض مهلک به تمام ادارات ووزارت خانه های دولت شیوع نموده ووزارت محترم دفاع ملی را زیاد آسیب رسانیده است که جز اندک چشم دید های خودرا مختصرا مینگارم:

       تمام بست هاییکه در آمد دارند به پول (دالر) درمعرض فروش قرار میگیرند از قوماندانی تولی شروع که سابق 500 دالر امریکایی بود فعلا نظر به سوق الجیش از 700 الی 1000 دالر بالاتر از آن ق.کندک. ق.لواها. قول اردها. آمرین ومدیر های لوژستیک. خریداری ها روسای خریداری ها. آمرین اعاشه.  صحیه. روغنیات. کندک های تامیناتی واکمالاتی . کانتین ها... هرکدام نظر به سطح عاید قیمتها از 10000 دالر شروع الی 80000 دالر امریکایی معامله شده است . تبدیلی افسران وبریدملان از قول اردوهای ساحوی به مرکز نظر به دوری ونزدیکی به مرکز هم تفاوت دارد 500 الی 1500 دالر کرفته شده است. شیوه اخذ رشوه بسیار مغلق وپیچیده شده است تا سندی بدست نیاید بگونه مثال بین راشی ومرتشی نفر سوم وساطت نموده پول را در جای معین دور از محل کار گرفته به بانک تحویل وسند آنرا در جای دیگری بدست رشوه خوار میسپارد بعد کارش روبراه میشود هیچ کس سندی گرفته نمیتواند.

    در ریاست کادر وپرسونل(پیژنتون) اگر یک افسر ترفیع میکند یا دربست بلندتر ارتقاء میکند یا در رشته مربوط تحصیل خودرا بلند برده تخصص میگیرد مسءولین پیژنتون که وظیفه شان است که موضوع را بدون گفتن کسی در دفتر ذاتیه اش باید برسانند اما به کمال تاءسف باید گفت که اگر افسر موصوف به پیژنتون نرود وپول ندهد موضوع را در دفترش نمیرسانند صاحب این قلم هم یک مثال عینی هستم که چندین بار ارتقانموده ویا هم تحصیلات عالی را نصیب گردیده ولی در دفتر ذاتیه باوجودیکه مکرر مراجعه نموده  پول نداده در دفترش هیچ چیز نرسیده است.وهم دیده شده که اگر افسری بست پیدا کرده درپیژنتون برایش گفته شده که دفتر ذاتیه ات حریق گردیده بود جدیدا برایت ترتیب میدهیم مصرف دارد چقدر پول میتوانید بدهید؟ درحالیکه دفتر همان دفترسابقه بوده پول را نا حق گرفته اند که موضوع بارها مکررا دیده شده کسی انکار کرده نمتواند. خلاصه ترفیعات وارتقاء بست بدون پول اجرانمیشود.از شروع ریفورم به اردوی ملی تا حال چندین پیژندوال به نوبه رفتند وآمدند چقدر پول وبلند منزل ها وخانه ها اعمار نمودند؟

       دارایی های مقامات وزارت دفاع ملی ازسطح جنرال به پایین در داخل وخارج کشور برق آسا صعود نموده هرجنرال از چند لک دالر صحبت میکند از کجا کرده اند .درین مدت کم از بلند منزل ها وموتر های مودل جدید سخن میگویند حتا قوماندان های کندک موتر ها وچندین خانه پیدانمودند کسیکه پاک بود نمیخورد ونمیداد حتما اضافه بست گردیده است کسی درچوکی باقی میماند که: "بخورد وبدهد تا بماند " "اگر نخورد وندهد نمیماند" این به تجربه در اردو ثابت گردیده است .

       بورسیه های تحصیلی بخارج از کشورهمه به وابستگان واقارب خودشان توزیع میگردد   دیگر مردم وافسران بیواسطه ازین بورس ها هیچ آگاهی پیدانمیکنند که در زمان وزارت عبدالرحیم وردک زیادتر اول به وردکی ها بعد به دیگر پشتون ها توزیع میگردید که عمدتا 75% را تشکیل میداد وفعلا هم در بست های  کلیدی آنها قرار دارند وبورس ها کمافی السابق زیادتر رنگ قومی  لسانی وارتباطات شخصی را گرقته کدام تغیر مثبت درین استقامت به نفع مردم بوجود نیامده زیرا عبدالرحیم وردک  وقتیکه وزیر دفاع بود در چوکی های کلیدی جنرالی بیش از 100 نفر جنرال وردکی را مقرر کرده بود که از جمله 65 نفر وردکی آن به مشوره شورای کویته طالبان جابجاشده بودند مانند جنرال موسی وردک.جنرال اسحاق نوری. جنرال عزیز امرخیل. جنرال صادق حیات ودیگران

که ستر جنرال بسم الله خان محمدی وزیر فعلی وزارت دفاع هیچ قدم مثبت درجهت اصلاح این تقرری های قبیلوی آن زمان نگزاشته وحتا از آنها دفاع هم میکند این سازش وتسلیم طلبی شان بیانگر این است که مقصد خودشان با اولاد ها واقارب نزدیکشان ازین وضع فساد مالی واداری به نفع شخصی وپر نمودن جیب های خود استفاده درست کرده بتوانند غنیمت است دیگران را بگزار که زیر فشار شدید عناصر قبیله گرا وفاشیست های قرن 21 بسوزند وبسازند بنام های سمت وجرم لسان خود  تحقیر توهین  تبدیل واضافه بست وبلاخره کشته شوند.

      آمار واحصایه دقیق زخمی ها وشهدا  بیانگر این است که کی ها خون خودرا میریزانند وکی ها امتیازات آنرا کمایی میکنند؟ واضح است.

    قراردادی های لوژستیکی وتامیناتی ازقبیل: البسه, میوه, ترکاری,چوب, قرطاسیه,لوازم برقی وتخنیکی,پرزه جات وسایط وغیره اجناس که پول در آنها رازیر میشود به فرزندان واقارب نزدیک وزرا اختصاص داده شده کسی دیگر حق ندارد ازین امتیاز استفاده کند( چه در زمان عبد الرحیم وردک که دختر وپسرش طرف قرار داد بودند  وفعلا هم وضع به همان منوال روان است)

    از سال 1383 تا حال بیش از 400 نفر محصل با استفاده از بورسیه های تحصیلی خارج از کشور دوباره بوطن برنگشته واز کشور میزبان به کشور های دیگر یا به خود کشور میزبان مسکن گزین شده اند اما طور غیر عادلانه خلاف قانون اساسی  افغانستان وسایر احکام نافذه کشور بدون حکم محکمه باصلاحیت  معاشات  74 نفر افسران بیواسطه را در جبران خساره از ضامن آنها در طول 4 سال طور ظالمانه وضع نموده اند که عبدالرحیئ وردک. عبدالخالق رییس کشف و عبدالمجید خاوری رییس حقوق ستر درستیز وعزیز امر خیل بزور خود معاش همین 74 نفر را وضع نموده در حالیکه وابستگان اراکین بلند پایه وزارت دفاع ازین تاوان ناحق وغیر عملی معاف اند(( یک بام ودو هوا. یک شهر ودونرخ)).

       در دفاتر اداری, مالی,قضایی وعدلی وزارت دفاع بی پرسانی وکاغذ پرانی بیداد میکند یک کار جزیی وقانونی هم به ماها سرگردانی دارد تا اجرا شود  همه  چشم به جیب  مراجعین دوخته اند کی پرسان کند؟ چوکی هارا خریده اند یا بزوراقارب بزرگوار خود گرفته اند کیست که آنهارا ملامت کند ویا از چوکی بیجاکند؟ وای   بحال این ملت .

وزرا قبل از رسیدن به کرسی یک مقدار پول در پارلمان به مصرف میرسانند تا در امتحان کانکور  وکلا  ؟موفق بدر آیندبه همین خاطرجلو رشوه باز است تا  در پول پرداخت شده مفادی هم بدست بیاورند که وزارت دفاع ملی ما هم ازین پروسه مستثنی نمیباشد.

والسلام

سرهنگ حضرت الدین (غچولانی). از ق.205 اتل.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

محمد روحانی28.03.2014 - 04:41

  بلی تمام گفته های این صفحه کاملا درست است اماامیدوارم که این قوم گرایی وتعصب از این کشور از بین برود انشاالله که این انقلاب رامابه وجود می اوریم .......خصوصا طبقه جوان

لطف الله 29.12.2013 - 15:31

  بلی همه صحبت های شما معقولی وچشم دید بوده واین را از خدای متعال آرزو مندیم که یک دولت را در افغانستان حاکم سازد که تمام قواعد آن برمبنای شایسته سالاری باشد وروابط های فعلی به ضوابط تبدیل گردد وحق جای باطل را گرفته با شد درین صورت میتوان یک حکومت مقتد ر ومتکی به خود ساخت چون مقامات دولت ما هیج شرم ندارند ونه نمی شرمند نظر به گفته های ریس جمهور ما کشور ها از برکت جهاد مقدس ما آزاد گردیدند ولی ما هنوز در کارهای نشنلیزم ،نیپوتیزم ،ورابط ی دست میزنیم و این همه امورات باعث گردیده تا افغانستان بی ثبات وبدون پیشرفت باقی باند من از بارگاه ایزد متعال آرزو مندم تا ایشان را هدایت فرماید زیرا ایشان نمیدانند. انجینر لطف الله کوهستانی
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سرهنگ حضرت الدین