به هموطنان و آگاهان ولایت تخار

٩ سرطان (تیر) ١٣٩٢

طی بيشتر از يک ھفته جمع کثيری از اھالی ولايت تخار در شھرستان کلفگان و شھر تالقان در پيوند به قضايای ولايت جوزجان در برخی مسايل مربوط به تغيرات وتبدلات پست ھای دولتی ولايت تخار دست به راه پيمايی و ھمايش ھای اعتراض زدند که متآسفانه برای چند روز جريان ترافيک ميان ولايات بدخشان و تخار را مختل؛ ادارات دولتی در تالقان را مسدود و از ھمه تآسف آورتر اينکه به مرگ و جراحت شماری از ھموطنان در کلفگان و تالقان انجاميد.

آنچه که بيشتر توجه را جلب کرد رنگ و بوی قومی اين اعتراضات و واکنش در برابر آن بود که ميتواند برای حال وآينده منطقه و کشور بسيار خطرساز و حامل پيام ناخوش باشد. اين موضوع مارا واداشت تا به عنوان بخش از جريان دموکراتيک و عدالت خواه در کشور و به عنوان دوستان نزديک مردم برادر تخار پيام کوتاھی را به اھالی محترم تخار و به خصوص آگاھان و روشنفکران آن داشته باشيم.

ترديدی نيست که براه اندازی ھمايش ھا و اعتراضات مسالمت آميز حق قانونی ھمه شھروندان اين کشور است، اماقطع جريان ترافيک آنھم ميان ولايات، مسدود شدن دوامدار ادارات دولتی و موسسات تعليمی وتحصيلی وھم چنان مختل شدن جريان عادی کار وبارروز مره مردم ميتواند برای ساير ھموطنان مشکل آفرين شده و واکنش ايجاد نمايد. وھم زمينه سوء استفاده برای اوباشان و مخالفين مسلح را فراھم آورد.

برادران تخاری:

در پی بيشتر از سه ده جنگ و منازعات خونين که برھم ھستی مادی ومعنوی جامعه آسيب جبران ناپذير وارد گرديد، افراد، حلقات و گروه ھای قدرتمندی در جامعه؛ مردم و کشور مارا گروگان گرفته و برای حفظ و تداوم قدرت وحاکميت شان از ھروسيله ممکن بشمول شعار ھای قومی و مذھبی استفاده مينمايند که اقوام و مردم باھم برادر را به جان ھم می اندازند.

تآمين تساوی حقوق ميان اقوام و حل رابطه افقی آنھا با دولت از طريق تقسيم پست ھای دولتی غير عملی، بی ثمر و نا ممکن ميباشد. تغير و جابجايی در پست ھای دولتی ميان زورمندان و افراد غير مستحق از ھر قوم و منطقه که باشد تحول و انکشاف مثبتی را در حيات مردم محروم کشور و به اقوامی که مربوط آنھا ميباشند ببار نمی آورد. ما بدين باوريم که کوتاه ساختن دست گروه ھای غير رسمی در تقرر و تبدل مقامات دولتی، تطبيق اصلاحات اداری به معنی غير مشخص ساختن پست ھا، تطبيق قانون، رسميت بخشيدن و عقلانی ساختن قدرت، سپردن کار به اھل کار ورعايت اخلاق غير حزبی وغير قومی در امور اداری مثمرترين راه برای تغير در ساختار ھا و جابجايی افراد در ادارات کشور ميباشد.

وارد شدن از دريچه قوم وقوم گرايی در بازی ھای قدرت، زد وبند ھای سياسی جاری درکشورخطر بزرگ ايجاد مخاصمات قومی، رويداد ھای مدھش و فجايع خونيين را تا سرحد خدای ناخواسته نسل کشی در پی خواھد داشت که مسوليت بعدی آن بسيار سنگين و غير قابل جبران خواھد بود. برتری جوی قومی، تبار گرايی و تبعيض از طرف ھرکسی و يا ھر قومی که باشد مردود است؛ منجمله طرف ھای درگير موجود در تخار، افراد و نيروھای آگاه و روشنفکران تخاری ما از ھر قوم و منطقه که باشند وظيفه دارند تا با احساس مسوليت بدون تآخير برای حل مشکل پيش آمده ودر ايجاد فضای تفاھم و يک پارچگی تمام اقوام ساکن آن ولا پيش قدم گرديده ودست بکار شوند، ما وساير مردم بدخشان در کنارآنھا خواھيم بود.

افغانستان به ھمه ساکنين آن تعلق دارد، مقامات مسول دولت نيز وظيفه دارند تا با تصاميم و اقدامات منطقی چنان رفتار عادلانه از خود نشان بدھند که ھيچ قوم ومنطقه احساس محروميت ننمايد.

با عرض حرمت

از طرف :

کميسيون تفاھم و ھمکاری ميان

افراد و گروه ھای ھم تبار سياسیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

خراسان زمین02.07.2013 - 15:08

 خوانندگان گرامی، دیدگاه های موافق و مخالف همه به نشر میرسند، به شرط آنکه عفت کلام حفظ گردد. به همین دلیل یکی دو دیدگاه بر این نوشته از نشر باز ماندند. لطفا این موضوع را در هنگام نوشتن دیدگاه های تان در نظر داشته باشید. قبلا از شما جهانی سپاسگزاریم.

نورالله-باقي30.06.2013 - 11:26

  با عرض پوزش از خواننده گان اين پيام، مشكلات تايپي پيش آمده را در جريان مطالعه در نظر گيرند : سطر دوم بجاي (در) برخي مسايل مربوط (و) برخي مسايل مربوط در سطر سوم، بجاي همايش هاي اعتراض - همايش هاي اعتراضي در سطر چهاردهم؛ در فراز ( منازعات خونين كه بر هم هستي مادي و معنوي) بجاي (هم هستي) همه هستي بالاخره در سطر 22 در جمله تطبيق اصلاحات اداري به معني غير مشخص ساختن پست ها ، بجاي (غير مشخص ) غيرشخصي ساختن پست ها خوانده شود.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   آذرخش غفور