آیا این غارتگری های آشکارپرسان خواهد شد؟

٩ سرطان (تیر) ١٣٩٢

از زمانیکه اداره موقت توسط غربی هادرکنفرانس بن دایرشداین اداره را تابه امروزمافیای ((معاصرقرن 21)) که عضویت "کمیتهء 300" رانیز دارند وبا غارتگران وچپاولگران داخلی و منطقوی نیزپیوندهای دزدانه ای دارند, به اصطلاح مدیریت میکنند که که شعارشان ((جمهوری اسلامی)), در دموکراسی ظرفیت بالا,اصلاحات اداری,معیارهای جهانی وهمکاری های منطقوی وبین المللی میباشد. طی 11سال اخیرجزغارت دارایی مردم ((کفن دزدی توام باعذابدهی)) ایجاد ادارهء نامشروع ومفسد که اجرات شان کاملا ضد دین مقدس وحیات بخش اسلام است, ضددموکراسی وحقوق بشر است ومحتوای آن غارت مادی ومعنوی کشورما وکشتر بیرحمانه مردم افغانستان درچهره ((دراکولا)) و دو شمشیر هزارسر فاشیزم قبیله وارتجاع عرب میباشد:

که اینک ما نمونهء اندکی ازین غارتگری هارا خیلی ((کوتاه)) ازیک وزارت خانه که مسما انکشاف شهری وزمانی هم امورشهرسازی نامگزاری میگرددافشاء میکنیم وبیبینیم که ادارهء نام نهاد فساد وارتشاء و دیگرارگان های ((بظاهر کنترول کننده)) آنرا به بررسی میگرند یا سکوت اختیار میکند.

الف: درزمان یوسف پشتون که خودرا باجه حامدکرزی رییس جمهور معرفی کرده ومردم را توهین وتحقیروغیر ازخود دیگر همگی راغاصب ودزد خطاب میکرد:

1-دوجای مهم را در مکروریان چهارم دربدل ملیون ها دالر رشوه معامله حرام سودا کرد,یکی هوتل شاهین راکه مرکز تجارتی بود وآنرا به هوتل تعدیل نمود.

2-ساحه که آنهم ساحه تجارتی بود بنام گالری سودا کرد که حالا ماهانه لک ها دالر به جیب غارتگران می افتد که که دانشگاه غالب در آنجا جابجا شده است.

3-مهمان خانه های وزارت شهر سازی,ریاست بنایی که از آن استفاده سوء ومشخص مینمود.

4-ساحه که بالای آن هوتل دنیا ساخته شده ولک ها دالرتنها برای اجازه دادن  آن رشوه گرفته شده است.

5-ساحه درمکروریان 4 لب سرک عمومی که برای شرکت جعلی وغیر قانونی بنام ((ایشیا واروپا)) که چند اتاق هم یک ایرانی درآن ساخته بود و با اخذ چند صدهزار دالر بدسترس آن گذاشته وبرای خانمی ظاهرا برای وزرش زنان واگزار شد که ((حبه ودیناری)) هم بحساب دولت نرسیدکه شرکت با دزدیدن لک ها دالر فرار و ورزش گاه بادرامد مبلغی به دستکول خانم عاید مینماید.

6 -بااستفاده از نام قومیت وباجه بودن رییس جمهورحامدکرزی شهرجدیدکابل به قرار دادی به ارزش 15 ملیون دالر معامله کردکه تنها چندسرک بی کیفیت ناقص کشیده شدواینک چندسال است که به فراموشی سپرده شده ومبلغ یاد شده حیف ومیل گردید.

7 - فاضل آب مکروریان هارا بنام ((تصفیه))با شخصی با پول ناچیزقراردادکردوآن شخص سالانه 4ملیون دالر از مدرک آن بزیان دولت عایدمیگرفت.

8- بیش از 300 دوکان درمکروریان ها وجود داردکه یوسف پشتون طی چند سال با اخذ رشوه ودرتبانی با ریس های تصدی حفظ ومراقبت به یک قیمت سابقه به اختیار دوکانداران گزاشت که ملیون ها دالر به ضرر وزارت مذکور تمام شده است.

9- زمینیکه درمکروریان 4برای مسجد وپارک سبز اختصاص داده شده بودآنرابکدام شرکت ساختمانی دادند وباوجود اعتراض مردم مکروریان 4 آنرا 9منزله بلاک ساختندکه حالا با ((دهن شیرین))کردن ویزیر جدیداین وزارت (عبداللهی) برای وکیل های سود جو ده منزله ساخت(غیر معیاری) زیرا مکروریان ها شش منزله اند . که این ده منزله بزیان باشندگان است حقوق مردم را طور آشکارا پامال نمودند.

10- اینکه درساختمان دو بلند منزل دیگر که در تانک تیل نزدیک تانک تیل مکروریان اول یا چهار راهی عبدالحق چگونه معامله های نامشروعدالری را یوسف پشتون بکاربرده است شاید درنزد کارمندان ریاست تصدی مسلخ معلوم باشد.وسر انجام یوسف پشتون باهمه این غارت گری ها ومفاسد حامد کرزی اورا مشاور خود ساخت (تجربه در چپاولگری داشت) چون محترم باجه اش است.(خودش خودرا باجه رییس جمهور معرفی نموده است..؟).

   ب: درزمان عبداللهی که خودرا خواهر زاده تنی استاد خلیلی معاون دوم مقام ریاست جمهوری میخواندوبزور ایشان رای وکلارا نیزبدست آورد:

1 –باگرفتن پول رشوه ویا تطمیع قبلی وکلایک منزل دیگر را بالای ساختمانهای 9منزله قصرگونه ساخته که آنهم خلاف نقشه وبرنامه قبلی بوده (غیرمعیاری)که خطر لغزش(لمبیدن)ویا( یک بغله )شدن بلاک ها دور ازتصرف نبوده وخطر جانی باشندگان آن موجود است.

2 – انجام معامله نامشروع باشرکت غارتگروفریبکاراونکس وباگرفتن ملیون ها دالراز آن درساحه قصبه که زمین دولتی برای ساختنبلاک های رهایشی مستحقین تخصیص داده شده بود برای غارت گران ودزدان بنام ((معمارشهر))آنرا دادندکه ازین مدرک ملیون ها دالربه دولت ومردم بیچاره ضرر اقتصادی وارد گردیدزیرا نسبت به بلاک هاییکه قبلا شهر سازی در همان منطقه بفروش رسانیده بود مناسبتر بوده واونکس قیمت هارا به نفع شخصی خود بلن برد درحالیکه وزارت شهر سازی مثل بلاک های قبلی خودش باید این اعمار وتوزیع را به عهده میگرفت نفع مردم ودولت درآن بود.

3 – درقسمت خرید وفروش اپارتمانهای قصبه باقانع نام که اصلا ازپغمان اعضای( کام )باند امین نا امین میباشد (دستگاه استخبارات باند امین) اختلاف پیداکردورسوایی شان به رسانه ها وسارنوالی نیز رسید و خاموش ساخته شد.

4- رسوایی آشکاردرپروژه ملح برگزاری نوروز ((تجلیل جهانی ازنوروز در 2013)):

 شورای وزیران فیصله کرد که تپه پغمان راکه موسوم بنام ((ظاهرشاه)) بودبرای این هدف تخصیص وساخته شود که سروی ونقشه کشی آن توسط بورد انجینران ساخته شده اما قانع نام دریک معامله حرامخورانه باوزیرصلاحیت را برای خود تخصیص دادندوباهزینه 25 ملیون دالرخودسرانه به کندن کاری دیوار های چهار طرف آن اقدام کردندبدون آنکه بودیجه وتخصیص مالی آن تدارک دیده شودبطورغیرقانونی , زورگویانه وجعلی دستوردادکه25 ملیون دالرپول های مدمی که قبلا بخاطر اخذاپارتمانهاپول پرداخته بودندبه این حساب یعنی پروژه((نوروز 2013))انتقال داده شودتاکلاه برداران قانع نامووزیرعملی گرددواینکه برای مردماپارتمان به وقت وزمانش داده میشود یانه؟ بال در پسش...؟زیرآن شعبه مالی واداری این وزارت این اسنادجعلکارانه را امضانکردوخود وزیر زورگویانه کرد ومیگویندکه ((گوساله از میخ خودمیپرد))حقیقت دارد چون خواهر زاده معاون دوم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان خودرا معرفی کرده است.

درین رسوایی باندقانع نام طورمسلحانه بالای مسئولان مالی واداری حمله کردندچندنفرزخمی شدپولیس آمداما رسانه ها آنرا نشر وپخش نکردندیاتطمیع شدندیاتهدید...؟باوجودیکه بلواگرانوزورگویان مسلح از سوی پولیس گرفتار وتوقیف هم شدنداماباتیلفون وزیررهاشدنداین است اجراءت درجمهوری اسلامی وزیر نام کلمه طیبه وآیه های قرآن.

 هنوز هم کارهای خودسرانه,غارتگرانه وحیف ومیل بیت المال دروزارت امور شهرسازی جریان داردوشهرک های غیرمعیاری وبدون مشوره باشاروالی کابل ودر تبانی باغارتگران مانند ملای قاتل وآدمکش(ملاتره خیل کوچی)ودیگران وجود دارد که هرگاه این وزارت مانندوزارت خانه های معارف ودفاع دورهء وردکی های دزد واعضای شورای کویته , تجارت ومالیه ,فرهنگ دوران خرم وردک از سوی امریکاییهاوگروه بحران مالی افغانستان وجهان بررسی شود روشن خواهد شدکهدولت ساخت وبافت استعمارگران انگریزوامریکاچهره زشت زشت وضدانسانی وضد اسلامی وغارتگرانه آن برملاخواهدشدودموکراسی نام نهادرسوا ورسواتر خواهدشد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   شامیانه کاپیسایی