قطعنامۀ تظاهرات در بریتانیا در مخالفت به هویت ستیزی حکومت کرزی

٢٤ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

 

بنام خداوند جان و خــــــــــــــــــرد

قطعنامۀ تظاهرات جمعی از افغانستانیهای مقیم بریتانیا نسبت هویت ستیزی های حکومت فاسد و اقتدارگرای آقای کرزی!

طوریکه بر همگان روشن است به تاریخ  29/ 5  /  2013 متن پیشنهاد قانون توزیع شناسنامه ها از سوی حکومت به شورای نمایندگان مردم فرستاده شده  بود ، نظر به فشار وترفندهای نا جایز حکومت وفیصله عاجل ونا عاقبت اندیشانه وشاید هم تطمیع شده ی برخی نمایندگان درجهت هویت زدایی ویا هویت ستیزی واسمیلیشن ویا منحل سازی باشندگان بومی سرزمین افغانستان ، در یک هویت خاص ، ما جمع کثیری از شهروندان افغانستان مقیم لندن وولایات بریتانیا گرد هم آمده ایم تا خواست قانونی وصدای عدالت طلبانه خویش را بگوش جهانیان وطرفداران حقوق بشر وانسان دوستان این سرزمین ومسولین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان برسانیم ودر فضاء مدنی اعتراض شدیدمان را علیه این فیصله نا روا وهویت ستیزانه وحذف هویت باشندگان بومی افغانستان امروزی، از سوی  شورای ملی ودر مجموع دولت اقای کرزی ابراز بداریم.

    از آن جای که هویت را اصل واساس وبن وریشه پیدایش ویا رویکرد ملت ویا ملیت ها نامیده اند، ضرور میدانیم که مطالب چند در ویژه گی آن خدمت هم میهنان وجهانیان و سازمانهای دفاع از حقوق بشر پیشکش بداریم:

   آمیزش ملیتها باهمدیگر است که میتواند « داد » را استوار گرداند؛ واین آمیزش در اثر همدیگر پذیری وهمگرایی بر مبنای احترام وارج گذاری به میان می آید. هرگونه زور وتحمیل رسم ورواج یکی بر دیگری این آمیزش را برهم زده ، متضرر میسازد. اینجاست که زمینه وحدت وهم اندیشی درخطر افتیده ، همآهنگی به نا هم آهنگی جایش را میدهد وجامعه وباشندگان آنرا دچار آشفتگی وبی باوری با همدیگر میگرداند.

    در اینجا رسالت واصالت حکومتهای دموکرات ومردمی است که نقش انسانی ومیهن دوستی وتعهد پذیری وخدمتگزاریش را به اسرع وقت انجام دهد وبجای درز خلق کردن ، بکوشد تا درز هارا  خردمندانه ترمیم نماید؛  چنین حکومت چگونه باید باشد؟

     ما به صراحت میگوییم که ، هیچ حکومتی را که بر پایه قهر وخشونت وتهدید وفساد استوار باشد ، حکومت حقیقی نمیتوان به شمار آورد. میگویند گوهر قدرت جان ازاری وخرد بیزاریست . چنین حکومت پلشت و اقتدار گراء ،اهرمن آفرین است. نظم که برپایه خرد بنا شود ، درآن خشم وقهر ، نیرنگ وفساد ،بی عدالتی وتحمیل غیر انسانی وغیر قانونی جا نخواهد داشت وطبق حکم فرهنگ انسانی بر آن حکم می راند. نظر به ریشه وگذشته ای تاریخی سرزمین خورشید، گوهر هستی حکومت در فرهنگ ما مهر ، همگرایی وعدالت باوری وبرابری جوی نامیده میشده ، اما حکومتهای چند قرن گذشته وحکومت امروزی افغانستان با تسف که چنین خصایل را دارا نبوده ، چنین شگرد های ستمگرانه  گاهی  سبب شده است که دست به نیرنگ وخدعه بزند وبسیار مسایل نا روا را بر مردم واقوام گوناگون این سرزمین تحمیل بدارد. یکی از نماد های حکومتهای دیکتاتوری ومافیایی اینست که میهن پرستان اوفت میکنند ودلسرد میشوند واز صحنه دور کرده شده ، جایشان را فاسدان وتطمیع شوندگان وزور گرایان  از خود بیگانه شده وهویت ستیزان وبد اندیشان پلشت وسخیفان سیه اندیش میگیرد !

   حالا ما دراینجا گرد هم آمده ایم تا اعمال نا شایست وغیر ملی حکومت غیر دموکراتیک آقای کرزی وفیصله نا روای شورای نمایندگان افغانستان را در مورد حذف هویت اقوام بومی افغانستان محکوم نموده ، از جامعه جهانی وتمثیل کننده گان حقوق بشر میخواهیم تا مطالب زیرین را در نظر گرفته ، بداد مردم ستمدیده وجفاکشیده افغانستان برسند:

  هویت حق طبیعی وآب حیات هر انسان است ، گرفتن آن مانند گرفتن جان وحق طبیعی ماست ! هرگونه شعار کاذب وحدت ملی دراین راستا که هدف حذف هویت مردم است ، نا ممکن بوده ، دشمنی بین مردم بیشتر شده ، همگرایی ودوستی جایش را به تنفر وبد بینی خواهد داد!

   زبان اساس معرفت وبیان خواست گوهر انسانیست ، بی تفاوتی در برابر زبانهای مردم افغانستان وتحمیل لوایح ادارات ودانشگاه های کشور ومدارس وادارات ، پول ملی ، سرود ملی به یک زبان خاص ، از نظر ما شرکت کنندگان این گرد همآیی عمل نا جایز است ودوام آنرا سبب ایجاد دشمنی ودر نهایت جدا سازی مردم وتجزیه کشورمیدانیم که عواقب ناگوار ومسولیت آن بدوش تیم ارگ نشین وشخص اول کشور ومشاورین تفرقه انداز و پیورز پیشهء آن میباشد؛

   از نمایندگان راستین شورای ملی احترامانه میخواهیم که دو باره در مورد شکل ومحتوای شناسنامه ودرج هویت شهروندان افغانستان تجدید نظر بدارند وکاری نمایند که آبروی شورای ملی نزد مردم وباشندگان این سرزمین وتاریخ به خوبی یاد شود.

    از جامعه جهانی وحقوق بشر نیز تقاضامندیم که صدای مارا به گوش شنوا شنیده ، در این داد خواهی ،  مردم افغانستان را تنها نگذارند وبالای حکومت فاسد اقای کرزی فشار بیاورند تا شیوه های فاشیستی وهویت ستیزانه اش را بیشتر ازاین ادامه ندهد وجامعه جهانی باور داشته باشد که همکاری با این تیم ستمگر ، بین مردم ، دانشمندان وفرزندان با تعهد این سرزمین وجامعه جهانی فاصله ایجاد خواهد کرد و نا دیده گرفتن خواست راستین مردم عواقب وخیمی را در قبال خواهد داشت! 

   هویت ما اساس زندگی ماست ، ما از این اساس دفاع مینماییم وبرای هیچکس وتیم ویرانگر قبیله اندیش اجازه نخواهیم داد تا دراین توطیه ، قصد بر بادی دیگر اقوام را در سر بپروراند و مردمان بومی واقوام تاریخی این سرزمین را با نامهای جعلی وبی ریشه پیوند دهد ومارا با افتخارات تاریخی وفرهنگی مان بگسلاند!

      شناسنامه ای که ارزش واهمیت اقوام را با خود نداشته باشد ، مردود است واز همه شهروندان بیدار وبا دیانت کشور میخواهیم و از مردم غیور میمنه که آوازشان را بلند کردند وبا نـــــــــــــــه گفتن ونگرفتن این شناسنامه پاسخ دندان شکن به حکومت متعصب بدهند وامر خداوند بزرگ را که فرموده است : ما شمارا با شعبه ها وقوم وقبیله های گوناگون آفریدیم تا همدیگر را بهتر بشناسید وبهترین شما کسانی هستند که با تقوی وپرهیزگار وراستگو ونیکوکارند ، بجا آوریم ؛

    افغانستان جایگاه وپایگاه همه باشندگان آن است وهیچ اکثریت واقلیتی قابل پذیرش نیست وتا هنوز دراین سرزمین نفوس شماری صورت نگرفته است وهرگونه اکثریت تراشی تا امروز مبنای حقوقی ندارد ، حق شهروندی بایست که مدار اعتبار وشخصیت حقیقی وحقوقی به حساب آید ، نه اظهارات گله داری ودروغهای تاریخی وموهومات بی پایه !

      در پایان متفقانه همه باهم میگوییم که زنده باد اقوام فرزانه وخردمند سرزمین بلا کشیده ودرد دیده ما افغانستان ونا بود باد هرگونه توطیه وتمامیت خواهی نا جایز !

سعادت یار وخداوند نگهدار همه.

                              جمع شرکت کننده گان گرد همآیی مورخ  12/  6   / 2013به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مبارزات اروپایی حقوق بشر