اعلامیۀ شورای همبستگی با جبهۀ ملی دربارۀ تذکرۀ الکترونیکی

١٧ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

اعلامیۀ شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان در ارتباط به درج نشدن هویت قومی در تذکره ی الکترونیکی

افغانستان کشوری کثیر القومی  است که بیش از سی  گروه قومی و اتنیکی خورد وبزرگ شامل براقوام  ازبک، هزاره، ، تاجیک-  پشتون و سایر گروه های قومی در ان زیست دارند. تیم حاکم  میخواهد روند دیموکراسى وملت سازى ، پلورایسم سیاسی وقومى را به خطر مواجه واساس وحدت ملى میان اقوام با هم برادر کشور را در آستانه نا بودى قرار دهد. از انجائیکه درج هویت قومی درتذکره نفوس به شناخت بهتر اقوام کمک نموده و تطبیق پالیسی های مشارکت عادلانه را سهل تر می سازد. انکار مصرانه حکومت کنونی از درج قومیت شهروندان در متن تذکره الکترونیکی ، هیچ  گونه توجیه قانونی ندارد؛ زیرا ماده چهارم قانون اساسی اقوام افغانستان را جزء لایتجزای ملت افغانستان  دانسته است.وحدت واقعی ملی در وطن عزیز ما نه از طریق انکار هویت های قومی؛ بلکه از طریق شناخت کامل تنوع قومی و احترام به غنای اتنیکی و فرهنگی کشور تامین شده می تواند.ادامه انکار تنوع قومی و امتناع از ذکر هویت قومی شهروند ان در تذکره نفوس، صرفأ تلاش برای ابدی کردن احکام مغرضانه گذشته و ترس از اعتراف به واقعیت های موجود کشور تلقی گردیده و به گسترش بی اعتمادی بیشتر میان مردم و دولت منجر خواهد شد.

 در حالیکه  درج هویت  قومی، حق مسلم هر شهروند افغانستان بوده ونه باید  هیچ یک از افراد جامعه ما از درج هویت  قومیتش در شناسنامه اش محروم ساخته شود حذف هویت قومی از شناسنامه های الکترونی نوعی از هویت زدائی اقوام را در پی خواهد داشت. حلقه‌ های خاص برتریخواه قبیله ی حاکم  تلاش دارندبا انگشت گذاشتن بر مسایل حساس قومی ‌و زبانی، میان اقوام افغانستان اختلاف ایجاد نمایند.یکتعداد از اعضای  وابسته به تیم حاکم درولسى جرگه قانون ثبت احوال نفوس را زیر فشار ارگ ریاست جمهورى وتوزیع پولهاى باد آورده خارجى در این قانون هویت حد اقل ۶٢ فیصد مردم افغانستان انکارنموده و این قانون را تصویب کردند ، که کتمان هویت ملى وتاریخى اقوام ، ظلم عظیم ، نابخشودنى واهانت آشکار بتاریخ کشور است ,مخفى ساختن هویت ملى اقوام درتذکره که سند هویت ملى اقوام هست ازیکسو اهانت به همه اقوام باهم برادر کشوراست ، باتوجه به حساسیت موضوع وشرایط موجود کشور باید جلو این تعرضات را منحیث پاسداری از قانون اساسى گرفته شده  واقوام کشور اعاده حیثیت گردد.تیم حاکم ارگ باید هرچه زودتر.متعصبین افراطى وتبعیض گرا را ازخود رانده وافغانستان را بطرف وحدت ملى ، دیمو کراسی وترقى سوق دهد .

شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان به پارلمان کشور رییس جمهور افغانستان و جامعه بین المللی مراجعه کرده که جلو انکار حق درج هویت در تذکره الکترونیکی را بگیرند تارضایت خاطر میلیون ها هموطن ما فراهم گردندو به تعمیق بحران موجود اجازه ندهند این شورا.فیصله ضد منافع ملی افغانستان وکلای معامله گر ارگ   را شدیدآ محکوم و فیصله احتلاف برانگیز و غیر ملی پارلمان وابسته به  ارگ  را فاقد مشروعیت مییداند.

این شورا از داعیه دادخواهانه وبرحق مردم عدالت پسند ولایت فاریاب که درموردعدم درج هویت قومی در تذکره تابعیت که دست به اعتراضات وسیع  و تظاهرات  وتحصن زدند حمایت میکندو همچنان تلاشهای متعصبانه  ی گروهی متعصب جاهل بنام ریس و استاد دانشگاه را هماهنگ با سیاست قومی تیم حاکم و تحقیربرای هویت شخصیت اقوام دیگر می شمارد. حرکت جسورانه دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی کایل نشان داد که زمان آن فرا رسیده که آگاهی جامعه ونسل جوان می تواند مانند سیلی در برابر خاشاک جهل و تعصب و تحقیر هویت فرهنگی و اجتماعی اقوام تحقیر شده قرار گیرد.

شورای همبستگی با جبهۀ ملی افغانستان از مردم عدالتخواه افغانستان دعوت بعمل میآورد که در دفاع از, حیثیت و حق شهروندى خود تسلیم دسایس و توطئه هاى حاکمان قبیله صفت نگردیده و نگذارند که حق شهروندى, افتخار تارىخى, مدنى و فرهنگى ایشان پایمال انحصارگران و تمامیت خواهان قبیله  گردد. دولت قبیله گرا باید بداند که محروم ساختن اقوام غیور افغانستان از هویت اصلی ایشان و تحمیل هویت جعلی «افغان» برای اقوام غیر پشتون باعث تشدید بیشتر اختلافات اقوام رانده شده از قدرت با قبیله حاکم  خواهد شد .         

                                        هیئت رهبری شورای همبستگی با جبهۀ ملی در اروپا

                                                ماه- جون- سال- 2013 میلادیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   شورای همبستگی با جبهۀ ملی