فراخوان برای تظاهرات در لندن

١٧ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

هم میهنان عزیزوگرامی!

طوریکه همه میدانید،نظام فاسد وملی گرای حاکم درافغانستان ، با تداوم ،استبداد وستمگری های تبعیض آمیز ونژاد پرستانه وانحصار قدرت سیاسی ،باتوجه به وضع رقتبار موجود واوج طوفان های خونین ،وعمق بحران های سیاسی،درکشور،اخیرا با طمطراق وبلندپروازی های لجام گسیخته وضد ملی درنظردارد ،تا با آتش بازی های جنون آمیز ودیوانه وار ولگد مال ساختن هویت های ملی ،ملت های باهم برادرکشور،دریک طرح شیطنت آمیز،با بهانۀ پیاده ساختن سیستم تذکره های الکترونیک،هویت های پرافتخار وجاویدان مان را که درسنک وصخره کشور نقش بسته است،نابود وتذکار "قوم" را ازصفحات آن ربوده وهمه اقوام کشور را تحت شعاع وسیطرۀقوم واحد،قرارداده وازصفحات تاریخ وجغرافیای افغانستان،نابودنماید. لذا ما با تکیه برنیروی لایزال ملی خویش وبه برکت فهم ،درک وهوشیاری مردمان سلحشور وشجاع کشور، برای هیچ اهریمنی،مجال نخواهیم داد،تا نابخردانه دست به چنین بازی های هولناک وعوام فریبانه زده وبه سرنوشت تاریخ وفرهنگ پرشکوه مان که بیش ازپنج هزارسال درین مرزوبوم ریشه دوانیده است ،بازی وآنرا بخاطر تحقق اهداف سیاسی خود،نابود نماید.

لذا ازشما هموطنان عزیز صمیمانه تقاضا میشود تا بادردمشترک،همه وبایک صدا با نمایش اعتراض شدید وبا مخالفت عمیق خویش با چنین طرح ، با همبستگی کامل دربرابراین دسیسه ضد ملی،درمقابل سفارت افغانستان درلندن،دست به تجمع بزرگ زده وکاخ ستم پیشگان،نژادپرستان،وحکام تبعیض پرست وانحصارگر را به لرزه درآورده وبا طرد شناسنامه های فاقدهویت" قومی "،ازمیراث های کبیر فرهنگی ملی وزبانی خود دفاع نماییم.


نشانی: مقابل سفارت افغانستان درلندن

تاریخ:١٢ جون روزچهارشنبه

زمان: شروع برنامه ساعت ده صبح،ختم برنامه ساعت یک ظهر

دکتر نورالحق نسیمی 

ریس کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان

Tel:02072776242, 02073580222

Mob:07414993450 , 07576989225

info@afghanistan-asian.org.uk







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



مبارزات اروپایی حقوق بشر