کرزی شناسی علم است یا هنر؟

١١ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

میگویند سیاست علم است و سیاستمداری هم علم است وهم هنر، اما کرزی شناسی چیست؛ علم است یا هنر؟ اینک چند پرسش درخصوص آقای کرزی مطرح میگردد و بعد از دریافت پاسخها انشاالله بحث ادامه می یابد.

 

- کدام تعریف به ویژگیهای حكومت آقای کرزی بیشتر وفق دارد؟ "حكومت مردم، از طرف مردم، برای مردم" و یا "حكومت کمپنیها، از طرف کمپنیها، برای کمپنیها"؟

- یقینأ تاریخ افغانستان به بررسی کارکرد های آقای کرزی خواهد پرداخت، آیا تاکنون آقای کرزی به بررسی تاریخ افغانستان پرداخته است؟

- جایگاه تاریخ افغانستان در ذهن آقای کرزی و جایگاه آقای کرزی درتاریخ افغانستان چگونه خواهد بود؟

- بر مبنای مقوله  "کلام الملوك، ملوك الكلام" یعنی "سخن شاهان، شاه سخنان است" آیا سخنان رییس جمهور کرزی "شاه سخنان" بشمار میرود؟

- به اساس گفته ی افلاطون "باید حكیم حاکم و یا حاکم حكیم باشد"، بالفرض اگر افلاطون و آقای کرزی در کنار همدیگر قرارگیرند، افلاطون به کرزی و کرزی به افلاطون چه خواهند گفت؟

- یكی از روسأی جمهور امریكا گفته است: "اگر بشر به جنگ اتمی پایان ندهد، جنگ اتمی به بشر پایان خواهد داد"، و رییس جمهور کرزی گفته است: "اگرافغانها به مواد مخدر پایان ندهند، مواد مخدر به افغانها پایان خواهد داد"، دو گفتار فوق کدام اصل و کدام اقتباس است؟

- ابرهام لینکلن گفته است: "اندکی از مردم را می شود برای همیشه فریب داد، و اکثریت مردم را می شود برای مدت اندک فریب داد، اما همه ی مردم را نمی شود برای همیشه فریب داد." فریبندگی های آقای کرزی طی 13 سال حکومتش در کدام حد است. اندک ازمردم را برای همیشه فریب داده است ویا اکثریت مردم را برای مدت اندک فریب داده است؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

مسعود جیحون01.06.2013 - 22:27

  آقای تقوا ! شما سوال کردید وماهم به ترتیب پاسخهای شمارا مینویسیم ، امید است نا راحت نشوید . به نظرم کرزی شناسی شعبۀ ازچوتارشناسی است وچوتارشناسی نه علم است ونه هنر. - حکومت کرزی نه حکومت مردم است ونه حکومت کمپنیها ، بلکه حکومت مافیا ،ازطرف مافیا وبرای مافیا است . - یقیناً آقای کرزی هیچگونه بررسی ومطالعه ازتاریخ ندارند ،چون کسی که تاریخ بداند چنان کاری نمیکند که تاریخ تکرار گردد ( چون بگفته نهرو کسی که ویا ملتی که تاریخ خویش را نداند تاریخ بر او تکرار میگردد )، آقای کرزی با صدور بعضی فرامین وتوشیح قوانین پیرامون هوییت زدایی اقوام غیر پشتون وفارسی ستیزی به تکرار تجارب ناکام تاریخی دوره نادرخانی وگل محمد مومند پرداخته است . - جایگاه تاریخ را درذهن آقای کرزی نمیدانم ، اما به حتم ویقین میدانم که جایگاه کرزی در تاریخ افغانستان بدتر ازجایگاه شاه شجاع وببرک کارمل که پیشاپیش لشکر انگلیس وروس وارد افغانستان شدند خواهد بود. - ازجمله سخنان آقای کرزی که در مراسم گشایش شورای ملی ودر حضور نمایندگان ملت ایراد فرمودند ، یکی دونکته بیادم می آید . ایشان گفتند : «میوه افغانستان بهترین میوه دنیا است وباغداران ما باید ازپاروی وطنی استفاده کنند نه ازکود کیمیاوی ...» یعنی آقای کرزی بجای پاروی وطنی میتوانستند کود حیوانی بگویند ، البته ایشان بااین طرز صحبتها درواقع پاروی سخنان را گفته اند ، نه شاه سخنان را. - افلاطون حکیم با دیدن آقای کرزی باآواز بلند خواهد گفت : من گفته بودم حکیم حاکم ویا حاکم حکیم باشد وهمچنان حاکم از فره ایزدی برخوردار باشد . ایشان ( آقای کرزی )نه تنها حکیم نیستند واز فره ایزدی برخوردار نیستند ، بلکه فره آدمی شان هم تحت سوال است . - من فکر میکنم آقای کرزی نه اقتباس را میداند ونه توارد را وروحش نه از گفته خود خبر دارد ونه از گفته رییس جمهور امریکا ، حتماً ان جمله را به تقلید از گفته رییس جمهور امریکا آقای اسپینتا برایش ترتیب نموده ودلش را خوش ساخته است . - اگر در مرحله سوم انتخابات ریاست جمهوری ، خود آقای کرزی ویابرادرش رییس جمهور شد بدین معنی است که اکثریت مردم را برای مدت هجده سال فریب داده است واگر رییس جمهور نشد بدین معنی است که اندک مردم را برا ی سیزده سال فریب داده است .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   تقوی الله تقوا