تظاهرات در دايكندي در پشتیبانی از اعتصاب دانشجویان در دانشگاه کابل

٣ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

عصر امروز فعالين مدني دانشجویان و مردم دايكندي تظاهرات گسترده اي را بخاطر اعلام حمايت شان از اعتصاب دانشجويان دانشگاه كابل در  دايكندي انجام دادند.

در اين تظاهرات كه نزدیک به هزار تن از مردم، دانشجویان وفعالين مدني دايكندي در تظاهرات گسترده اي اشتراك كرده بود، حمايت شان را از خواست برحق دانشجويان دانشگاه كابل  ابراز داشتند.

در اين تظاهرات كه در بازار نيلي برگزار شده بود مردم دايكندي از وكلاي شوراي ملي، وزارت تحصيلات عالي و مقام رياست جمهوري خواستند كه كه با خواست برحق دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كابل توجه كرده و عاملين تفرقه انداز و قوم گرا اي كه منحيث رئيس و استاد در دانشگاه كابل ايفاي وظيفه مي كنند منفك نمايند در غير آن صورت مردم دايكندي به اعتراض هاي مدني شان ادامه خواهند داد.

و هم چنين از تمام دانشجويان مي خواهد كه با دانشجويان اعتصاب كننده همراهي كند. واز دانشجويان مي خواهد كه تا گرفتن حقوق شان به اعتصاب و اعتراض مدني شان ادامه بدهند.

دايكندي – نيلي 3/3/1392به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مهدی مدبر