نگاهی به وضع رقتبار معارف در درواز

٢٧ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٢

در سرتاسر افغانستان شاید هزاران دبیرستان ودبستان ویا مکتبهای گوناگون باز سازی ویا نوسازی شده باشد، اما در بدخشان وسایر مناطق شمال کشور، به ویژه درواز بدخشان تا هنوزیک دبستان ویا دبیرستانی را مردم شاهد نیستند که از سوی این حاکمان فساد پیشه باز سازی شده باشند وفرزندان پای برهنه درواز حد اقل یک لحظه ی بداخل صنف بدون چکک  با خاطر آرام درس خوانده باشندوبالای چوکی ومیزیکه احساس دانش آموزی کند ، نشسته باشند ، جز خیمه پینه شده ویا روی زمین سرد وسنگ سرد تراز زمین وگرمترازحد تصور، بدون کتاب لازم ومعلمین مسلکی  ، عمر وزمان زندگیشان را سپری کرده اند.

 

برای خوانش متن کامل این نوشته به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بیگ جان مـیـرزایـی