گردهمایی مردم دایکندی در اعتراض به تجاوز اخیر پاکستان

٢٠ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٢

گردهمایی مدنی مردم دایکندی در اعتراض به تجاوز اخیر پاکستان بالای مرز های شرقی کشور!

بعد از ظهر امروز در ختم نماز عبادی سیاسی جمعه صدها تن از مردم ولایت دایکندی در یک حرکت مدنی گرد هم آمده واعتراض خویش را نسبت به تجاوز پاکستان در حریم افغانستان و تجاوز کوچی ها بالای مناطق مرکزی کشور ابراز داشتند.

آنان از دولت و جامعه جهانی خواستند، از مواضع منفعلانه در قبال تجاوزات پاکستان با اشکال مختلف بالای حریم کشور دست برداشته ومواضع قدرتمند مبتنی برمنافع ملی افغانستان را روی دست گرفته به پاکستان اجازه ندهند. تا این تجاوزات شان را تکرار و سبب فجایع دیگر درین کشور گردند.

درین گرد همای که از طرف شبکه جامعه مدنی شورای علما احزاب سیاسی و نهاد های آموزش و اکادمیک رهبری میگردید قطع نامه 5 ماده ای توسط معاون شبکه جامعه مدنی نیز بخوانش گرفته شده که در بخش آن آمده بود .

مواضع دولت افغانستان در قبال پاکستان در گذشته غیر قابل پذیریش و برخلاف منافع مردم بوده و همچنان مواضع همکاران بین المللی نیز نسبت به این مسله سوال برانگیز بوده لذا از دولت افغانستان خواستند تا از مماشات در برابر تجاوزات پاکستان دست برداشته از منافع ملی کشور با جدیت دفاع کند و از حامیان بین المللی خواستند تا از طروق مختلف برپاکستان فشار وارد کنند که دست از مداخلات و تجاوزات بالای این کشور بردارند.

همچنان در بخش دیگر این قطع نامه تذکر رفته بود حضور مسلحانه و غیر قانونی کوچی ها همه ساله در مناطق مرکزی هزاره نشین بخش از سیاست های کشور پاکستان جهت بحران سازی در افغانستان بوده لذا از دولت خواهان جلوگری کوچی هاوبرخورد مناسب با این پدیده ی شوم و تنیش زا نمایند.

همچنان در بخش این قطعنامه از رشادت و فداکاری قاسم خان شهید که در راه حفظ تمامیت ارضی کشور جان شان را از دست داد نیز قدردانی به عمل آمده بود.

این گرد همای در حال در ولایت دایکندی صورت می گیرد که مداخلات و تجاوزات پاکستان همواره سبب بحران در کشور و تجاوزات اخیرآنان بالای خطوط مرزی کشور سبب خشم دولت و نگرانی مردم افغانستان گردیده اند، وهمچنان حضورهمه ساله مسلحانه کوچی ها در مناطق مرکزی افغانستان یکی از نگرانی های عمده مردم مناطق مرکزی این کشور به شمار می آید.

 

مهدی مدبر

مسؤل ارتباطات شبکه جامعه مدنیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مهدی مدبر