پاسخ به بحث های انجام شده در تارنمای خراسان زمین

٢٠ حمل (فروردین) ١٣٩٢

در حالیکه به روح پاک حاتم و همه شهدای راه عدالت و آزادی درود میفرستیم  در ارتباط به بحث های که بدنبال اظهار تسلیت محترم رحمت الله روند در سایت خراسان زمین پیش آمد ذکر مطالب ذیل را ضروری می پنداریم.

در شرایطی که جامعه بحران زده  آشفته و از هم گسیخته ما از فقدان یک تشکل فراگیر ملی- دموکرات و عدالت خواه رنـــــــج میبرد و نیروهای ملی و دموکرات این کشور در پراگندگی به سر میبرند‌، مصلحت این خواهد بود تا از هر اقدامی که سبب تشدید تفرقه گردد بپرهیزیم. ما به این باوریم که هنوز در ضمیر بسیاری از بازمانده های آن تبارسیاسی که ماهمه خود را مربوط به آن میدانیم، نوعی احساس دلبستگی مشترک به یک سلسله ارزش های سیاسی و اجتماعی وجود دارد که میتواند به عنوان نقاط اشتراک با در نظرداشت ضرورت زمان مبنای حرکت درجهت نزدیکی وهمکاری درقالب های ممکن قرار گیرند و این بیشتر از هر چیز دیگرمیتواند اهمیت داشته باشد. ما ظرفیت وتوانایی های بالقوه ای قابل توجهی سیاسی واجتماعی را درین عرصه مشاهده مینمایم که در صورت یافتن انسجام لازم میتواند به یک نیروی بالفعل موثر مبدل گردد.

پرداختن به خرده بحث های بی اهمیت و کسل کننده ای روشنفکران که بیشتر از خصوصیات  افراد عقده مند و دور مانده از زندگی واقعی وخیالبافان سیاسی است بجای آنکه مارا به این امر بزرگ نزدیک سازد، بیشتر دور مینماید. پناه جستن به گذشته بیشتر کار آنانی است که خودر ا در حال وآینده راحت نمی یابند و یا بسیار نا امید اند. اگر به آنچه میگوییم صادق باشیم هیچ چهره و شخصیتی ازین تبار نمیتواند برای ما بیگانه باشد، درین صورت از سبک و سنگین کردن و در تقابل قراردادن شخصیت ها می پرهیزیم.

تقدس گرایی وپنهان شدن در عقب این وآن شخصیت تاریخی آن کمبود های سیاسی را که از آن رنج میبریم رفع مینماید، ما نویسندگان این پیام که ممثل آن گروه های هستیم که در نهایت به یک تبار مشترک سیاسی تعلق دارند، از مدت ها باهم در تفاهم و همکاری زندگی نموده دور از هر نوع خرده گیری های تباه کن و ویرانگر دست بدست هم داده در راه گره گشایی وبرون رفت از این بن بست تلاش نموده،‌خوشبختانه توانسته ایم قدم های مفیدی را هم برداریم و مصمم هستیم درین راه به تلاش های خویش ادامه دهیم. ما به این باوریم که حل معضلات بزرگ و پیچیده ای کنونی بوسیله گروه های کوچک سیاسی غیر میسر است. به گفته دانشمندی؛ درحالیکه از چنگال خورشید خون میچکد فرهاد دیوانه در فکر تیشه ی خود است.

به نظر ما بایست با یک اعتماد سازی و تفکر مثبت سعی ورزیم آن حلقه مفقودی را که مارا بخود و همچنان با همچون های دیگر پیوند میدهد، بیابیم و به پیش رویم که ما درین مورد خوشبین هستیم.

تا آنجا که میدانیم عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و روانی در بحرانات سال های 1355-1356 وبعد از آن اثر گذار بوده و دشواری محدودیت های ناشی از رویداد های سه ده اخیر بخصوس در همان سالهای اول مجال و چانس کار مشترک روی مسایل مورد اختلاف و یا سؤ تفاهمات را گرفت.  عنصر اعتماد تضعیف گردید و هر جناح راه بخصوص خود را پیمود. اکنون با تجربه دریافته ایم که در ضمیر اکثریت قاطع رهروان این مکتب سیاسی و چهره های شاخص همیشه بیاد ماندنی آن عالمی از صداقت، فداکاری، شجاعت، تقوا و وفاداری وجود داشته است. بیایید با تجربه ای که درین سال های طولانی از میان حوادث بی شمار اندوخته ایم با احساس مسولیت به یکدیگر اعتماد نموده و با یک نگرش مثبت گام برداریم. به یقین آن تاریخی که ما همه انتظار نوشتن آنرا داریم بدست آنانی که بهم باور مینمایند به رشته تحریر در خواهد آمد و آن افتخاراتی که از آن صحبت میگردد ره توشه برای بیداری و تلاش های سازنده مشترک ما خواهد بود.

 

عبدالغفور علاقه دار

نورالله باقی

حاجی حیات الله رنجبر

استاد محمد مقیم

عطاالله کریم

حاجی محمد عظیمبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

اقبالعلی شاه دهقانپور16.04.2013 - 12:14

  به ادامه نظر قبلی ام : ... ولی امید وارم که همه مان درروند تحقق این امر صادقانه عمل کنیم ، قضاوت مان همه جانبه باشد و بخاطرگفتن حقایق تاریخی و ابرازنظر کسی را متهم به خورده بحثهای بی مورد و کسل کننده روشنفکری نکنیم زیرا بدون نقدنگری سالم نمی شود که آینده بهتری ازامروز داشته باشیم . ما چندین مرتبه به نوشته جناب دکترصاحب نظرمرادی ، جناب محترم ظهورالله ظهوری ودیگردوستان سازایی مان ودراین اواخرهم ازجناب رحمت الله روند درپیوند با تاریخ نامگذاری سازمان سازا اعتراض کردیم وخواهان معلومات شدیم ولی متأسفانه کسی به درخواست ما توجه نکرد وپاسخ قناعت بخش نگفت ودرضمن یکتعداد ازدوستان همیشه کوشش می کنند که تمامی اشتباهات گذشته را به گردن سفزایی ها بی اندازند که بنظرمن عادلانه نیست وبرای بعضی دوستان غیرقابل قبول . من نمی دانم چگونه این بزرگان هنوزهم لاف ازوحدت می زنند درحالیکه قضاوت شان یکطرفه است ؟ اگر کسی فکرمی کنند که درگذشته ها هیچ مشکلی بین مان نبوده است ، پس سی و چندسال جدایی و این همه تب وتلاشها بخاطر یکجا شدن سازایی ها ، سفزایی ها ، ندایی ها وغیره شخصیت های سیاسی برای چیست ؟ اگربوده ، پس بهتر است ازگفتن واقعیت ها نه چشم پوشی کنیم ونه هم کسی ازشنیدن آنها خفه شود و کاری کنیم که خداناکرده باردوم تکرارنشوند تا فضای بی اعتمادی جایش را به گفتگوهای سازنده درجهت اتحاد وهمبستگی دوباره مان خالی کند . آیا نمی شود نسبت به بزرگان ازدست رفته مان طوری فکر وقضاوت کنیم که همانطور بودند یعنی نه چیزی زیاد بگوییم ونه هم کم ؟ ما باید به بزرگان خویش سخت احترام داشته باشیم ولی تقدس گرایی وپنهان شدن در عقب این وآن شخصیت تاریخی تا چه وقت ؟ برعلاوه آن ، پنهان شدن در عقب این وآن شخصیت تاریخی، خلاف سیرتحول تاریخ ونشاندهنده تعصب و جزم اندیشی است درحالیکه شکرالحمدالله درمقایسه با رهبران دیگر احزاب سیاسی بسیاری ازشخصیت های سیاسی ، علمی وفرهنگی ما ازهرنقطه نظری لااقل یک قدم پیش اند .

خراسان زمین15.04.2013 - 23:06

 خواهش میشود دوستانیکه در پایان نوشته ها دیگاه مینویسند توجه نمایند که چنانیکه در پایان نوشته یادآوری شده است، برای هر دیدگاه 2000 جای حرف حد گذاشته شده است (هر فاصله بین دو کلمه هم یک جای حرف حساب میشود). دوستانیکه دیدگاه های شان را نخست با برنامۀ دیگری مینویسند و سپس به اینجا کاپی می نمایند شاید متوجه این موضوع نشوند که تنها 2000 حرف نوشتۀ ایشان به خراسان زمین فرستاده میشود. البته در صورت لزوم میشود دیدگاه ها را در دو بخش فرستاد. این را نوشتیم تا سوء تفاهمی برای دوستان پیش نیاید. با عرض حرمت، خراسان زمین

اقبالعلی شاه دهقانپور15.04.2013 - 19:16

  سلام های گرم بهاری خویش را حضورهمه ی شما بزرگان ازصمیم قلب تقدیم نموده وسال نو را برای فرد وفرد شما عزیزان یکبار دیگرمبارک باد می گویم . می خواهم صادقانه درحضور شما بزرگان معذرت خواهی کنم به دلیل آنکه اولین کسی بودم که به متن ومحتوای تسلیت نامه جناب محترم روند صاحب انتقاد دوستانه داشتم وهرگز به این فکر نبودم که باعث این همه نگرانی ها و جنجالهای سیاسی دربین دوستان شود . اظهارات نظروعقیده من پیرامون هرمساله مربوط به شخص خودم ، ساده وبسیارواضیح اند وهمیشه کوشش می کنم که حرفهای دلم را که به مسایل سیاسی ارتباط دارند بطورروشن وبی پرده بیان کنم تا خداناکرده باعث کدام سؤتفاهمی بین من وکدام دوستی نشوند طورمثال : « من به همان اصول ومرام اساسی اعتقاد به اندیشه های اکهء بزرگوار معتقدم این یک اصل عمده ویگانه حریم است » . باتمامی احترامیکه به شهید محمدطاهربدخشی و جناب استاد نزهت دارم ، با این گونه حکم قطعی موافق نیستم به دلیل آنکه اندیشه وتفکر انسانی نباید محدود به یگانه حریم باشد وگرنه عقل وخرد انسانی زیرسوال می رود ودرضمن اصول ومرام اساسی یک سازمان سیاسی مربوط به اعضای همان سازمان وتابع شرایط وزمان خودش است نه به شخص وزمان دیگری . دیگر اینکه : من هم مانند بسیاری ازپیروان مکتب سیاسی بدخشی- باعث ، طرفدارروند گفتگوهای سالم بین اعضای سازا، سفزا ، ندا وهرجریان سیاسی دیگریکه با ما ارزشها واهداف مشترک و نزدیک دارند هستم به شرط آنکه این روند شفاف وصادقانه باشد ، هرکس بتواند آزادانه ابرازنظروعقیده کند وهرآنچه که مربوط به گذشته وآینده است کسی کوشش نکند که نظرشخصی اش را بردیگران تحمیل کند ویا سعی کند که سلیقوی برخورد کند یعنی باید یک فضای کاملن دموکراسی واحترام متقابل دربین مان حاکم باشد . اکنون غیراز کنگره ملی وحزب آزاده گان هیچ سازمان وتشکل سیاسی بنام سازا ، سفزا و ندا نداریم وشرایط امروز هم متأسفانه طوری است که نقش سازمانهای سیاسی درمقایسه با شخصیت های مستقل ، بی اندازه کمرنگ شده واصلا قابل مقایسه نیستند اما ایجاد یک سازمان سیاسی که مطابق به شرایط امروز جامعه مان وازخود برنامه وپلانهای خوبی داشته باشد و بتواند تمامی گروه های پراگنده ازبدنه محفل انتظار را درزیریک سقف جمع کند ، یک امرضروری ومتناسب به خواست ونیازمندیهای امروزی جامعه مان میدانم ولی امید وارم که هم

آذرخش غفور15.04.2013 - 14:12

  با عرض پوزش خدمت خواننده گان عزیز اشتباه تایپی که در متن ( پاسخ به بحث های انجام شده)بالا رخ داده است طور ذیل تصحیح فرمایند: در وسط سط دهم (روشنفکران )به (روشنفکری) و در سطر چهاردهم (رفع مینماید) به (رفع نمی نماید)

سیدمظفر15.04.2013 - 00:27

 درود فراوان بشمادوستان گرامی آرزودارم همه شما سر حال باشید. من نمیخواهم داخل بحثهای شما شوم فقط بجواب محترم تقوا که از یکتعداد اشخاص بلند پایه سازا دیروز شکایت کردند بایدعرض کنم که اصلآ سازمانی بنامهای سازا وسفزا وجود ندارد سفزا به حزب دیموکراتیک و سازا به حزب آزادهگان مدغم گردیدند اگر بپذیرم که سازمانی به این نامها وجود دارند چرا رهبری سفزا پیام تسلیت نه فرستادند ؟ تاکه از خود نگریهاو سویه نگریها دوری نکنیم امیدی به وحدت و یگپارچگی نیست

تقوی الله تقوا12.04.2013 - 16:43

 مسعود جیحون به گردانندگان وخوانندگان گرامی تارنمای خراسان زمین سلام ودرود فراوان . اخیراً بحث ها ومناظرات سایت خراسان زمین ، به انگیزه ای آنچه رحمت الله روند پیرامون شخصیت سیاسی شا دروان محمد ظاهر حاتم وکارکرد ها ومبارزات اونوشته بود حادشد وعکس العملهای گوناگون واظهار نظر های موافق ومخالف هواداران ومنتقدان اورا بر انگیخت . درین رابطه جوابیه ای به عنوان حسن ختام ازسوی چند تن نمایندگان گروه سفزا ( آقای عطالله کریم واستاد مقیم خان ) گروه ندا ( حاجی حیات الله رنجبر وحاجی محمد عظیم ) وحزب آزادگان (عبدالغفور علاقه دارونورالله باقی) تحریریافته وباتایید وامضأ آنها در سایت وزین خراسان زمین به نشر رسیده است . تصمیم مشترک این بزرگان مصلح وشیفتگان آرمانهای عدالت وآزادی مبنی برهمگرایی بیشتری روشنفکران واجتناب از تقابل وتخالف نیروهای ملی ودموکرات دربرهه ای کنونی تاریخ وبخصوص تقویت اتحاد وانسجام رهروان راه شهید بدخشی وشهید بحرالدین باعث که بیشترین تلفات وآسیبهای تلافی نا پذیری را طی سالیان جنگ متحمل شده اند درخور ستایش است ، اما نکات را بحیث خواننده ای نوشتار موجزآنها که حایز مفهوم وپیام عالی است شایان تذکر میدانم : حداقل کسانیکه به رسانه های جمعی دسترسی دارند ، اطلاع دارند که بمناسبت وفات ظاهر حاتم شمار شخصیت های سیاسی وملی اعم از سفزایی، پرچمی ، شعله ای ، خلقی ومجاهدین وافراد غیرحزبی از گوشه های مختلف جهان اظهار تسلیت نمودند ومراتب سوگواری وهمدردی خویش را از طریق تلیفون ، سایت های انتر نیتی ونشرات چاپی به خانواده ای متوفی ابراز داشتند ، اما یک سطر کوتاه هم ازجانب رهبران ارشد سازا ازقبیل آقای کوشانی ، ظهورالله ظهوری ، بشیر بغلانی ودیگران نگاشته نشد وهیچگونه تأثر وتألم بیان نگردید واگر خبری در گذشت اورا شنیدند ممکن است به سبک وسیاق کنایات شیخ سعدی ؛ شادی کنان لاحول گفته باشند .ازین سکوت آگاهانه ونادیده انگاری عامدانه ای آنها میتوان عمق نیات ودرجه عناد ورزی آنهارا استنباط نمود . اگر بحث اهداف مشترک وهوییت سیاسی مشترک وبزرگان واساسگزاران اندیشه مشترک همانند شهید محمد طاهر بدخشی وشهید مولانا بحرالدین باعث مطرح باشد ، چراآنها حد اقل ازروی تظاهر ورعایت رسوم رایج جامعه ، سخنی نگفتند واز یار دیرین وشریک آرمانهای برین یا دی نکردند ؟

قوت نیرو11.04.2013 - 22:59

  درود بر شما یاران و سلام بهمه خوانندگان محترم و احترام و سلام خاص به دوست محترم (حبیب قویاش تالقانی). در رابطه بمحتویات (پاسخ ...)و تلاش شما یاران برای اتحاد وو حدت تبصره ای ندارم ، جز اینکه بگویم خداوند متعال شما را توفیق و توانایی اعطا فرماید. اما دوست محترم (حبیب قویاش تالقانی)شما پیغام دوستان را خواندیدکه اتحاد و یکرنگی بود و شما اعتراض داشتید که استعمال جملات چون افرادعقده مند،دور مانده از زندگی واقعی و... تلاش تانرا ضربه میزند. پیغام شما چیست؟ شما چه میخواهید؟آیا همین دعوای من و تو یا ما وشما باید همواره دوام داشته باشد یا راه وطرح دیری دارید؟

عبدالحی نزهت10.04.2013 - 12:22

  دوستان سلام .با حرمت بی پا یان به همه دوستانم که اسمای مبارک شان را درنبشتهءفوق مشاهده نمودم ،که وادارم ساخت به تاءییدنظرشان ،آمادگی خویش را مطابق تعهد قبلی که درتارنمای خراسان زمین نموده بودم، پشتیبانی خویش راجهت یک گفتمان سالم اعلام بدارم، جناب رنجبر ومحترم علاقه دار آگاه اند که در زمان مقاومت بنده مطابق همین طرح ها، پشنهادات جهت همسوی وهم آهنگی داشتم ،ازاین نظریاتم جناب کمیساری نیز آگاهی دارند .من به همان اصول ومرام اساسی اعتقاد به اندیشه های اکهء بزرگوار معتقدم این یک اصل عمده ویگانه حریم است ،ما همه شاگردان یک مکتب ویک مشربیم درراستای این اصول به اتحاد واقعی ضرورت داریم

رحمت الله روند10.04.2013 - 08:46

  اقای قویاش گرانقدر سلام بر شما. بسیار کوشش کردم که با شما شامل صحبت نشوم ،مگر نوشته آخر شما مرا وادار ساخت که از پرنسیپ خود عدول نموده ،بجواب شما بپردازم.نخست از همه باید گفت که هم اکنون باهیچ تشکیلاتی تعهدی ندارم مگر به همه دوستان سابق وهم اندیشه خود،گذشته ازآنکه بکدام تشکیل یا جناح مربوط اندسعی میورزم روابط حسنه داشته باشم،به اندازه جانب مقابل.ازآن هنگامیکه این گفتمان درتارنمای وزین خراسان در پایان نبشته من بمناسبت درگذشت نابه هنگام زنده یاد ظاهر حاتم آغاز یافت ،البته ازهرطرف نه تنها شما ،آقای توده ی ومحترم دهقانپور ازحناح های گوناگون ومقابل ،بلکه دوستان دگریکه تیلیفون منزل وآدرس الکترونیکی مرا در اختیار داشتند،از هر گوشه وکنار جهان بالای من تاختند.شما مرا درنبشته خود غیر صادق ، کجنگر ،غیر مسوول وبالاخره غیرسیاسی خطاب نموده اید که درعالم ناشناسی قضاوت شمارا دباره خود غیر مسوول وناروا میدانم. منظور از نوشتن آن پیام یاد آور از کارنامه های دوست دیرینه ام ظاهر حاتم بود،من ندانستم که باید دراین باره از شما اجازه میگرفتم ،که ظاهرحاتم در انحصارشما است.دیگران نیز ازآنجایکه درمورد شهامت وکارنامه های زنده یاد ظاهر حاتم تذکری داده بودم ،مرا به شباهت سازی با بزرگان وقهرمانان متهم ساختندو بعضی از خانواده های متنفذین بدخشان که از مرحومی آرزده خاطر بودند،مرا به شخصیت سازی طعنه زدند.شما خود قضاوت کنید ،اکنون نوشتن این پیام چه مفاد اغراض آمیز مادی ومعنوی بمن ارزانی بخشید که شما آقای قویاش ازآن محروم شدید ،من آنرا غرض آلود ازشما غصب کردم. من نوشته های شمارا خوب دقیق میخوانم .جناب شما دربرابر هرنوشته ونظر باادله گوناگون کوشیده اید موضوع را درجهت کج بحثی بکشانید،ولو که بمذاق تان باشد یا نباشد به رد آن چیزی بنویسید.من تصور دارم که گفتمان ما درچنین فضای آلوده از شک وتردد وکج بحثی بجایی نخواهد رسید ،بهتر است که موضوع درهمین جا پایان یابد. باید گفت که آن نخبگانی که همین پاسخ نامه را فرستاده اند تا جایکه من معلومات دارم نصف آنها درگذشته شاید هم اکنون از کدر های برجسته سفزا بودند ویا هستند.پس از نوشته شما پیدااست جناب تان بایاران خود نیز سر سازش نداریدوحریم سفزای شما برابر دهن چاه است.باعرض حرمت .

حبیب قویاش تالقانی09.04.2013 - 14:46

  درود برشما یاران گرانقدر وسلام به همه خوانندگان تارنمای خوب خراسان زمین إ در رابط به این پاسخ پردازی تان میخواهم چند سخن کوتاه عرض نمایم که ،شمایان خواهان انسجام واتحاد ویک رنگی اید وقرار ادعا تان روی همین خط کارمیکنید واما ؛بازتاب نمودن جملات از قماش افراد عقده مند دور مانده از زندگی واقعی وخیال بافان سیاسی خود در خط وفکرتان از یک سو ضربه میزند واز سوی دیگر در برابر حقایق دردناک تاریخ گونه یی عاطفی برخورد نموده اید.اندیشه ،مرام سیاسی ،اهداف عادلانه وانسانی تبارگرایی رارد میکند ودر صورتیکه چگونگی تبار را در مقابل تبار دیگر "ستم ملی" باشد ،نقد ونقاشی نموده ودلایل .وجود این پدیده را درک ،مطالعه وتحلیل کرده ودر جهت نابودی این پدیده ی شوم به مبارزه برخواست. قراریکه آقایان گرامی که ، این پاسخ نامه را نوشته اند ،از صداقت و پاکی بتکرار سخن گفته ولی عدم صداقت وگج نگری جناب روند را تآیید نموده اند که خود بحث دیگری را مستلزم میدارد.ما یعنی اعضا وهوداران "سفزا"در هیچ زمان در حریم سیاسی "سازا"تجاوز نکرده ایم واما ،ایشان اند که گاه وگاهی این کار را کرده اند. اظهار نظر غیر مسولانه وغیر سیاسی جناب رحمت روند را در باب برشمارید.

خراسان زمین09.04.2013 - 12:55

 تنها دیدگاه ها و انتقاد های که با زبان دانشی و مودبانه فرستاده میشوند، به نشر میرسند؛ توهین و دشنام نشر نمیشود.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   آذرخش غفور