درجنگ زرگری آقای کرزی و مقامات امریکا حقایقی مهم نُهفته است!

٢٧ حوت (اسفند) ١٣٩١

هموطنان آگاه،  آرزو دارم در مسائل کلان  ملی با مدنظر داشت منافع عُلیای کشور، واقعیت های عینی را متکی بر توان و امکانات عملی دست  داشتۀ خود مجزا  از نفع  و ضرر گروپک  کوچک متعلق  بخود  مطرح ساخته، با مسؤولیت و دور از تعصب یا خوش بینی گُمراه کُننده  ابراز نظر و قضاوت  نمائیم. علاوتاً  آقای کرزی با عکس العمل های احساساتی منحیث  فرد اول کشور این حق را باید  نداشته باشد که روابط  کشور را  با جامعۀ  جهانی خدشه دار یا  قطع نماید.

به عین شکل جناب ایشان باید حق نداشته باشند که درغیاب ملت  و درعقب  درهای بسته  منحیث رئیس جمهور مطلق العنان و تکیه  داده  شده، درمسند قدرت!؟  با دار و دستۀ بی کفایت و بلی گویشان  چه در داخل و چه در خارج  کشور به  معاهدات و پیمان های ضد منافع ملی موافقت نمایند.

این بدان معنی است که: امریکا یا کشور های دیگر در یک معاملۀ کاملاً روشن وشفاف از مجرای قانون  در برابر خواست و تقاضای کشورهای علاقمند به دوستی و هم پیمان بودن در مسائل ستراتیژیک در افغانستان و ادامۀ حضوردر کشور ما به  فیصله های عادلانه و قابل قبول به جوانب طرفین معامله " دولتین یا دول " به امتیاز گیری و امتیاز دهی که منافع عُلیای کشور ها در آن نُهفته باشد، به توافق  عادلانه برسند. و نه با گروهک های چسپیده در قدرت و یا رسانیدن به  قدرت غارتگران و ظالمان  چشم و دست بسته تسلیم ساختار دولت یا تشکُلات شبه دولتی  فاسد و بیگانه از ملت شد.

 درشکوه ها و شکایات مقطعی و امتیاز گیرانۀ  آقای کرزی نکاتی قابل مکث و بحث وطن دوستانه  وجود  دارد که در آن منطق و منافع ملی کشور نُهفته است.  از آنجائی که نگارنده متعلق به اکثریت خاموش ملت افغانستان می باشد و در لست منتظرین رسیدن به  قدرت توسط  نهاد های خارجی نیست، نکات گُمراه کُننده و مبهم  در سیاست های چند پهلوی قوای ائتلاف، در رأس امریکا  به  وضاحت دیده می شود؛ که  آقایان  امیدوار به رسیدن جانشینی مقام ریاست جمهوری، چشم دیدن، گوش شنیدن  و زبان اظهار آنرا ابداً  ندارند و اصولاً هم  نمیتوانند داشته باشند. بناءً مردم  واقعبین ما خوب میدانند که تا کدام سرحد اختلاف واقعاً  بین آقای کرزی با تیم شان  و دولت امریکا  وجود  دارد، و تا کدام  سرحد این کُشتی نرم آقای کرزی و یاران  قدیمش،  فشار های تاکتیکی جهت اخذ  امتیاز گیری از یک دیگر وارد می نمایند.

خواسته های غرب تا حدودی که در مطبوعات مطرح گردیده، و شاکی از آغشته بودن دولت  در فساد، بی کفایتی  و ...می باشند، مردم  آگاه  اند و قضاوت خود را دارند.  ولی متباقی مسائل پُشت پرده  را دولت آقای کرزی و اپوزیسیون شان در قصر های مجلل شهر کابل، قطر، تُرکیه، پاکستان و ... میدانند، که  در برآورده  ساختن  آن  آرزو ها و امیال شوم و نا معلوم از انظار ملت افغانستان، در رقابت های نهایت منفی، قاتلانه، امتیاز گیرانه و سخت نا عاقبت اندیشانه  به ائتلاف سازی های پیهم و تکراری، همان چند چهره آزمون شدۀ ناکام  و بی برنامه  در یک  دور باطل سرگردان  اند.

مردم اسیر و گروگان گرفته شده  و عمداً گیچ ساخته شدۀ  ما در این 33 سال  اخیر کشور، یک  بار شاهد ادعا و تلاش برای تحقُق  شعار های کاذبانۀ  اعمار جامعۀ  بدون طبقه  بودند،  به تعقیب آن شاهد تلاش های قاتلانه علیه مردم مسلمان ما بنام حکومت صد در صد اسلامی، درگیر شدند و حالا پس از 11 سال زور گوئی با  شعار های عوام فریبانۀ حقوق بشر، دیموکراسی،و... در آستانۀ شاید انتخابات در پیشرو  به  اصطلاح با مفهوم دیگری" اکثریت خاموش " پناه  بُرده  و در صدد  بدنامی  و تجارت زیر نام اکثریت خاموش، دست بکار شده  اند.

 

به صراحت باید اذعان نمائیم که:  از موجودیت ملیون ها هموطن زحمتکش، مومن، صادق، وطندوست، نجیب، اسیر دردمند و گُرسنۀ غیر سیاسی، که  نه  ارزشی به  تاجک، اُزبک، پشتون، هزاره، سک، هندو، مسلمان و غیرمسلمان، قائل اند و نه به اندیشه های گندیده شدۀ سیاست بازی آغشته اند. فقط منحیث انسان و هموطن شریف یک دیگر را در طول تأریخ با خود داشته و به همان اندیشه و داشتن احساس و انگیزۀ ملی که  در متضرر بودن یک یک از اجزای جامعه خود را شریک و سیهم می دانستند،  از این خطه در برابر دُشمنان  مُشترک متجاوز و بیگانه بار ها  دفاع  نموده اند.

آنعده هموطنانی که اگر نا آگاهانه کلمۀ وزین اکثریت خاموش را بکارمی برند؛  لطفاً به اهمیت، عُمق ومفهوم آن  پی ببرند و گروهک های سمتی، قوم پرست، زبان پرست، منطقه پرست، متعصب،  تنگ نظر و قبیله پرست با اعمال نامه های ننگین شان حق سوء استفاده و بُردن امتیاز از نام و آدرس اکثریت خاموش را  ندارید و نباید به آلوده ساختن این اصطلاح مفهوم شدۀ با مُسمای ملی دست بُرد زنند.هزاره، پشتون، تاجک، اُزبک، سِک، هندو،پشه ئی، پامیری، بلوچ، ایماق،  و...همه اجزای متشکلۀ یک ملت یعنی ملت افغانستان میباشیم. که  به مُرور زمان در اثر پیشرفت و تکامل  قانونمند جامعه به  تعریف دقیق  ملت  تبارُز نمائیم.  اکثریت خاموش که خساره مند شدگان اصلی و وارثان حقیقی این سر زمین می باشند، در این این ویرانی ها هیچ نقشی نداشته و آرزوی  تدویر و اشتراک در یک انتخابات واقعاً آزاد، شفاف، عادلانه، و دور از تسلُط دالر، تُفنگ و تهدید را دارند، که متأسفانه  در شرایط حاضر وساختدار موجود مُیسر وممکن به نظر نمی رسد.

پایانبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   میر عنایت الله آشفته