سپاسگزاری جنبش عیاران

١١ جدی (دی) ١٣٩١

هموطنان عزیز وشرافتمند،

 از آنجائیکه همه هم مهینان ما آگاهی کامل دارند، به تاریخ 30 قوس 1391 هجری شمسی مطابق 20دسامبرسال2012 یک سیمینار پژوهشی پیرامون شخصیت وحکومت شهید حبیب الله کلکانی "خادم دین رسول الله" در شهر تاریخی "کابلیان"  برگزارشد، دراین همایش تاریخی شماری از اعضای شورای ملی ، مقامات بلند پایه دولتی ، استادان دانشگاهها ، شخصیت های علمی ،پژوهشگران روشنفکران خلاق، شاعران، تاریخ نویسان ودیگر شخصیت های ملی  اجتماعی ، فرهنگی وشماری  ازبانوان وجوانان  بیدار کشور اشتراک  فعال ورزیده بودند.                        

درین سیمینار باشکوه وواقعا  باارزش تاریخی سیاسی وفرهنگی تعدادی از محققان  وتاریخنویسان کشور، درباره ی  نقش شخصیت چند بعدی - "عیاری از خراسان"، و خصلتهای عالی اخلاقی جوانمردان تاکستانهای  میهن پرافتخار ما ، سخنرانیهای  ناب وصحبتهای دلنشینی کردند وبرای  نخستین بارپس از 83 سال  ؛ چهره  ها ی حقیقی این آزاده مرد ان خراسان زمین، ازپس ابرهای تیره وتا رسیا ه استبداد داخلی ومیراثخواران استعماربریتانوی، درآ سمان نیلگون  کشورما  آشکارگردید و دردلهای خونین مردم آتشین دل ما،این امید را آفرید که :- "تا ریخ حوصله ی فراوان وضربت قاطع دارد" اگرچه افراطگرایان مستبد تاریخ به سوگندهای قرآنی و پیمانهای خود وفا نکرد ند وسینه های بی کینه ی این جوانمردان میهن را خلاف  سوگندهای  قرانی خویش  شگا فته بوده اند وسرهای این سر به  داران  میهن آزاده گان را بچوبه ها ی دار بلند  کردند. ولی  بیدادگران کهنه کار نیز به همان دامهای گرفتار شدند  که خود  برای عیاران  خوشباورهندوکش بیدار فرش کرده بوده اند،  بادریغ ودرد میراثی ازخود به جا نها دند که بزرگترین افتخارآن بزرگترین خجلت وشرمساری تاریخی میباشد.                                        

 هموطنان عزیز: شما  که  با  الها م  وعبرت اندوزی ازین سنن غم انگیز تاریخ کشور، برای زدودن رنجهای بیکران  توده  های مردم  وبرای   تقویت  دوستی -  وهمبسته گی نسلهای روینده امروز وفردای میهن  آزاده گان،نخستین گامهای پرافتخارواستواری  برداشته اید و بدون  ترس از اشتباه  تاریخ ومردم استبداد کوفته ی این مرز وبوم هیچگاهی این کارنامه های درخشان  شما را فراموش نخواهد کرد.وشما که درین جبهه مقدس ملی مردمی تاریخی ومیهنی به خاطر کرامت انسان وعدالت اجتماعی کمرهمت بسته اید  بیاد  داشته  باشید که نسلهای آگاه امروزوفردای این سرزمین  شهید پرور،درنبردعادلانه آزادی میهن و تحکیم  دوستی برادرانه  همه اقوام  این سرزمین مستقل درکنار شما درفش آزادی مردم  آزاده ی  میهن را برافراشته  نگهمیدارند و گام  بگام  وشانه به شانه  با  پیشگا مان حرکت  آگاهانه  تاریخ  به خاطر احیا واعا ده حیثیت همه مظلومان این آب وخاک ازجمله به خاطراحیا واعاده ی دوباره  شخصیت - امیر حبیب الله خادم  دین رسول الله  ودیگرسربه  دار ان میهن وجستجوی محل مناسبی  به خاطر خاکسپاری  بازمانده  های اجساد  ایشان   تلاش  میورزند . 

"جنبش عیاران" یک باردیگر از سازماندهنده گان، برگزار کننده گان واشتراک  کننده گان این سیمنارپژوهشی اظهار امتنان وقدردانی  میکنند  وپیروزیهای هرچه بیشترایشان و دیگرنهادهای همکار را درین امرخیر، از ایزد  توانا  تمنا مینماید .     

"جنبش عیاران " یکجا با همه فرزندان  آگاه این سرزمین از مقامات بلند پایه ی دولت اسلامی تقاضا میکنند تا نخست محل مناسبی را جهت بخاک سپاری بازمانده های اجساد امیر حبیب الله  خادم دین رسوال الله  وهمراهان  شهید  ایشان   تعیین  نمایند ، وآنگاه با رعایت مرا سم  پسندیده  ی اسلامی تابوت ایشان را مانند همه امیران وشاهان افغانستان  با تشریفات و ِیژه  نظامی در شهرکابل ودر"  قلب آسیا ی بیدار" به خاک بسپارند ، فقط باچنین  کارنامه ها مشخصی میتوانند  زخمهای  خونین مردم تحقیر شده  میهن را التیا  م بخشند.   

با عرض حرمت وارادت

جنبش عیارانبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   جنبش عیاران