اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند با کنفرانس شیکاگو

٣١ ثور (اردیبهشت) ١٣٩١

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   گروه هماهنگی عدالت انتقالی