گزارش شش ماه اول کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

٢٦ ثور (اردیبهشت) ١٣٩١

با تقدیم احترامات فایقه!

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بر اساس سفارشات کنفرانس لندن، کنفرانس کابل و مادۀ هشتم فرمان شماره (61) رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس گردیده است.

کمیته هذا دارای شش عضو بوده که سه عضو آن متخصصین افغانی و سه عضو دیگر آن متخصصین مبارزه با فساد اداری در سطح بین المللی از کشور های دوست می باشند. هم چنان این کمیته دارای دارالانشاء می باشد که حسب چگونگی امور کاری به سه بخش هر یک بخش جلوگیری از فساد اداری، بخش تطبیق قانون و بخش حکومتداری تقسیم گردیده است.

اعضای این کمیته در هر سه ماه به مدت (15) روز نشست کاری داشته و سفارشات را در عرصه مبارزه با فساد اداری عنوانی ادارات ملی و بین المللی تجویز می نمایند.  دارالانشاء کمیته، تطبیق سفارشات متذکره را پیگیری میکند. 

کمیته مستقل مشترک و نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری مکلف است که در هر شش ماه گزارش کاری خویش را تهیه نموده و به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جامعه بین المللی و مردم افغانستان از طریق رسانه ها ارایه نماید.

اینک گزارش شش ماه اول این کمیته تهیه و عنوانی جناب عالی بحیث فعال رسانه یی ارسال است تا محتویات آن از طٌرٌق ممکنه به سمع مردم افغانستان رسانده شوند. ما امید وار هستیم که شما و رسانه مربوطۀ شما بحیث پل ارتباط فی مابین حکومت و مردم، محتویات گزارش هذا را با رعایت اصل امانت داری به دست نشر سپرده و دین خویش را بحیث یک رسانۀ ملی و آزاد اداء نمایید.

هم چنان قابل یاد دهانی است که کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری حسب الزوم جلسات مشورتی و اطلاع رسانی را با رسانه های داخلی و خارجی برگزار می کند. در صورت که جناب شما و یا رسانه مربوطۀ شما علاقه به اشتراک در چنین جلسات داشته باشد، لطف نموده مشخصات رسمی خویش را ذریعۀ این ایمل آدرس با ما شریک کنید تا در موقع، تماس حاصل گردد.

 کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری از همکاری های شما قبل از قبل سپاس گذاری می کند.

 

برای خوانش متن کامل گزارش، به اینجا اشاره کنید.

 

با احترام

رستم علی پیمان 

مسئول جلوگیری از فساد اداری

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداریبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رستم پیمان