بهارهء سیه دلان

٢٩ حمل (فروردین) ١٣٩١

بنام خدای بهار آفرین

بهار که پر منزلت ترین  فصل سال است در هر کشور ی و هر فر هنگی از مقام ویژه ای بر خور است ؛ با دست قدرت الهی طبیعت دوبار زنده میشود زمین ملبس به سبزه ؛ اشجار مزین به شکوفه و نسیم ملایم و روح بخش شروع به وزیدن میکند.

فصل اغاز کار و استفاده مشروع از زنده گیست که جوانان را تحرک میبخشد و پیران را بیاد جوانی میاورد.

شاعران ؛ اشعار بهاریه میسرایند ؛ نویسنده گان ؛ مینگارند ؛ و هر که به کاری اشتغال می یابد.

درین ایام پر طراوت بهار که هنوز شکوفه ها لبخند شانرا بپایان نرسانده است ؛ قتال الطر یقان سیه دل  دست به بهارهء ترورمی زنند و یکبار دیگر ملت شهید پرور را به عزا و تشویش میکشانند  ؛ آنا نیکه  هنوز غلامان حلقه بر گوش پا کستانی های جلاد اند ؛ از لانه ترور ما نند جناوران مدحش سر بیرون میکنند و در هر موقع کسب نفرین و انزار مینمایند ؛ این نوکران اجنبی که دین را به معرض سودا قرار داده اند و چون شیاطین لعن را بر جان گرامی میدانند و پیوسته در اذیت و ازار خلق الله اند هر باری هلاک میشوند و راهی جهنم می گردند.

واقعات تکان دهنده تروریستی در کا بل ؛ پکتیا  ؛لوگر و جلال آباد ؛ این واقعیت را میرساند که آشتی با درنده گان بلای جان و سراسر زیان است . آنانکه خانه خدا را آتش میزنند آیا خدا را میشنا سند؟ اگر خدا را می شناختند به چنین اعمالی دست نمی زدند ، اگر خدا می شناختند فرزندان کوچک و اطفال صغیر را به خون یکسان نمیکردند ؛ اگر خدا را میشناختند مکاتب را حریق نمیکردند ؛ اگر خدا را میشناختند ؛ مادران را به ماتم فرزندان شان گر فتار نمی کردند؛ اگر خدا را میشناختند قران مجید را قبول میکردند؛ اگر خدا را می شناختند آیات قرانی راکه راجع به صلح و همدلیست باور میکردند؛اگر خدا را میشناختند برادران مسلمان شانرا نمی کشتند. اگر اینها را مسلمان محا سبه کنیم پس ملت مظلوم را به چه مسمی کنیم ؟

روحانیون کرام ! شما که دستایر دین مقدس اسلام را به ضم تان جامه عمل می پو شانید و پیوسته در حجاب پوشی زنان و عدم آرایش غلیظ آنان  مشغول اید و هر روز رسالت تانرا بالای خانم های بی دفاع افغان انجام می دهید بیایید یکبار عمامه های نازنین تانرا مقابل تان بگذارید و قضاوت اسلامی و انسانی کنید که آیا کار و عمل طالبان و حقانییان و گلبدینیان به موازین اسلامی برابر است ؛ اگر ایشان را مجاهد و مسلمان میدانید پس شما چرا در کر سی های چرخنده با دولت کار میکنید؟ اگر اینها خلاف دین مقدس اسلام اند چرا فتوی نمی دهید که ایشان خلاف دین اند و خاموشی اختیار کرده اید  شما فردا در برابردادگاه الهی چه پاسخ دارید ؟ باور داشته باشید که رسالت شما در برابر خدا بیشتر از افراد دیگرجامعه است زیرا شما میدانید و عمل نمیکنید اگر دیگران در عمل ضعیف اند ممکن از کم فهمی شان راجع به دستایر دین و عدم معلومات کافی شان باشد مگر شما که الحمد الله هر کدام مبلغین با فصاحت استید و در برابرمکروفون ها معجزه آسا سخنوری میکنید یکبار زبان تانرا درین عرصه هم بگفتار بیاورید.

و لعنت الله علی القوم ظالمینبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نذیر ظفر