در ریاست امنیت ملی بلخ چه میگذرد!؟

١٣ حمل (فروردین) ١٣٩١

از وقتی که شخصی بنام رحمت الله نبیل (وردک) منحیث رییس عمومی امنیت ملی تقرر پیداکرده ، نه تنها ایشان تصفیه قومی را در آن ریاست شروع کرده بلکه تصفیه ولایتی هم نموده است میخواهم بگویم که اگر شما از وردک نباشید خیلی مشکل است تا به چوکی های کلیدی راه پیدا نمایید. البته شهکاریهای! زیاد را انجام داده است که نمونه اولش تغییر زبان مکتوب های ریاست عمومی امنیت ملی از زبان دری به پشتو میباشد. خوب این هم به هر صورت درین اواخر ایشان (رحمت الله نبیل) دست به تبدیلی رییس امنیت بلخ زد و به جای آن  بخت محمد (وردک) را از مسکو خواسته ومنحیث سرپرست و در تلاش است تا به حیث رییس امنیت بلخ تعیین نماید.

بخت محمد (وردک) بعد از تقرر به حیث  سرپرست امنیت ملی بلخ و فعلاً معاون اول  در حالیکه در 24 ساعت بیشتر از 20 ساعت آنرا نشه میباشد با استفاده از صلاحیت وظیفوی و نزدیکی به رییس عمومی امنیت ملی در حدود 260 جریب زمین را بنام امنیت ملی  از شهرداری مزار شریف بنام اینکه (شهرک کارمندان امنیت) میسازد و به کارکنان آن اداره توزیع  می نماید. کارهای آنرا از شهرداری خلاص نموده و به شکل غیر قانونی بالای مردم به فروش میرساند. این زمین ها همه ساحات زراعتی بود و مربوط به ریاست زراعت ولایت بلخ میباشد و ازین کار وی جز خودش و دستکی اش هیچ شخص دیگر د رجریان نبوده است. این موضوع بعد ازین که هر دو بالای تقسیم پول جور نمیایند به بیرون درز کرده است. 

- ایشان( بخت محمد وردک) یک بلند منزل بالای خسربره نبیل (خیلی روابط نزدک دارد) به مبلغ 165 هزار دالر امریکایی بالای فروخته است.

- همچنان وی (بخت محمد وردک) بلندمنزل دیگر را بنام خود خریداری نموده که در حال حاضر زیر اعمار میباشد

- وی (بخت محمدوردک) نامزد راننده خود را فریب داده و با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی از دختر خواسته تا نامزدی خود با راننده اش را فسخ و با وی همبستر شود. در همین حال از نامزد دختر (رانندۀ خود) خواسته تا خاموشی اختیار نماید وگرنه به بندی خانه روانه اش میسازد.

صحبت در اینجاست که آیا بخت محمد وردک این همه جنایت ها را میتواند به تنهایی خود انجام دهد یا اشخاص دیگری نیز در حمایت از ایشان میباشند و در تمام این ناروایی ها دست دارند؟ جواب نه خواهد بود بخاطر که ایشان به تنهایی هر گز نمیتواند دست به چنین ناروایی های آشکار بزند و همان قسم که در بالا ذکر شد ایشان خود را در همه جا پسر مامای نبیل رییس عمومی امنیت ملی معرفی کرده و همه را به گونه های مختلف تهدید مینماید.

خوشبختانه با بیداری ارگانهای محلی ولایت بلخ و جمع از وکیل صاحبان بلخ در مجلس نماینده گان به ایشان دوسیه ترتیب داده شده و دوسیه وی به ریاست 18 سپرده شده است.

ریاست 18 همه کارمندان داخلی امنیت ملی را تعقیب میکند و از کارکرد های آنها نظارت به عمل میآورد و کارمندان متخلف را به ارگان های قضایی (دادستانی و دادگاه عالی)  معرفی مینماید. و یک نقل دوسیه با ریاست 82 هم روان شده است که چون سرپرست است همچنان دوسیه ایشان مربوط این هر دو ارگان داخل امنیت ملی میشود. ریاست 82 همه کارها از رییس تا وزیر را در وظیفه خود دارد.

در پایان چیزیکه بسیار هشدار دهنده که از وقتیکه دوسیه بخت محمد وردک به ارگان های مربوطه ارسال گردیده ، جاوید نام سکرتر خاص رییس عمومی امنیت ملی و خسربره رییس امنیت ملی (مجیب) دست بکار شده اند تا دوسیه بخت محمد وردک سرپرست ریاست امنیت ملی بلخ را از ارگان های مسوول با زور و فشار از بین برده و همه چیزها را حذف نمایند بخاطر که این هر دو شخصن در قضیه اختلاس ، فروش زمین های امنیت ملی بالای مردم دست داشته نمیخواهند راز افشاء گردد. پس به همین لحاظ از منسوبین امنیت ملی که شب و روز وجدانا در خدمت مردم و کشور هستند تقاضا مینمایم تا اجازه چنین کاری را به این خاینان ملی ندهند و دست این جنایت کاران را قطع نمایند و خواهش من منحیث یک تبعه کشوراز رسانه ها اینست که پشت این موضوع را گرفته و موشگافی نمایند چون تمام موارد که من یادآور شدم هیچ دروغ نمیباشد و برای اثبات شدن آن میتوانید شما رسانه ها خود دست بکار شده و از مقامات مربوطه در بلخ و کابل اطلاع حاصل نمایید. این گزارش بود که من وجداناّ و ایماناٌ منحیث یک تبعه افغانستان برایتان یادآور شدم چون وجدانم هیچ آرامم نگذاشت تا خاموشی اختیار کنم و از موضوع به حیث تبعه افغانستان سر سری بگذرم. این گزارش خدمت همه وطنپرستان و مردم دوستان تقدیم است وخداکند در نشر و پخش این عملکرد و کار رییس عمومی امنیت ملی و به ویژه بخت محمد وردک سعی و تلاش نمایید. در آخر از رییس عمومی امنیت ملی آقای نبیل تقاضا به عمل میآید اگر خود در این همه خیانت ها دست ندارد ، باید قاطعانه این گروه مافیایی را به ارگان های قضایی معرفی نموده تا آنها به جزای اعمال شان برسند.

آخرین پیام: نظر به شرایط امنیتی نمیشود اسم را ذکر کرد و در آینده افشاگری های زیاد خواهم نمود و از طریق شما ( رسانه ها با وجدان و میهن دوست) مردم شریف افغانستان را در جریان قرار خواهم داد. در صورت معلومات بیشتر میتوانید با وکلای مردم بلخ در ولسی جرگه و یا مقامات بلخ در تماس شوید. (شهرداری بلخ و ریاست زراعت)

بااحترام فایقه از همه شمابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Nematullah Tolo01.01.2020 - 11:08

 آزين جان حرفي زدي كه داغ تر از آتش بود ولي حقيقت بود اين طرز فكرت افتخار ما است

حکیمی18.08.2013 - 12:17

 از نوشته شما جناب خوش ام آمد قلمتان سبز باشد‎ ‎

آذین25.11.2012 - 15:46

 ما کجا و مبارزه با فاسدان کجا هر که این مقاله را بخواند فکر میکند که چی آقایی هستی و در زندگی همیشه با فاسدان و مفسدین در مبارزه بوده یی درحالیکه تو همان( دستکی بخت محمد) بودی و درست تر بگویم همان شخصی هستی که زمینه همه خیانت ها را به بخت محمد فراهم کردی بعد آنقدر غره شدی که با بادارت اخطار دادی او هم منزلت را تلاشی کرد و زیورات اش را پیدا کرد و اکنون هم ترا ترد کرد اما آنچه در مورد بخت محمد نوشتی حقیقت دارد و خیانت های بخت محمد فقط در همین صفحه درز کرده نه در جای دیگری ، اما نمیدانم نزد ما ها که ترا میشناسیم چی خواهی گفت خوب به یادت بیار تو همان شخصی هستی که در زمان طالبان در استخبارات اش شف لنگی ات تا بجلک پایت میخورد تو چنان طالبان را مفتون خود کرده بودی که یک سر و کردن از طالب اصلی بیشتر مینمودی در سالهای اقتدار جنبش هم تو تاج پوش بودی تو در همین دوره آقای کرزی سر چند رئیس امنیت ملی را شیره مالیده یی ، خوب نتیجه هم معلوم است روز که خانه ات تلاشی شد بالا تر از 300 سند ملکیت زمین از خانه ات بدست آمد و اکنون مالک آن هاهستی اگر واقعا تو به خاطر مبارزه با فساد علم بر میداشتی من علم بر دارت میشدم اما تو فقط با (بخت محمد) مشکل داری نه با 1/2/3/4/5/6/7 و غیره کاش و کاش فقط وردکی یا (بخت محمد) میبودند عده زیادی بخت محمد را گذشتاندیم و خواهیم گذراند اما هیچ مبارزه یی ره به جایی نمیبرد تا از صداقت نشات نگیرد مگر مبارزه با فساد دشمنی کردن با افراد معین است ؟ این مبارزه نیست ندانم کاری طفلانه هست میدانی چرا با وجود آنکه در مورد بخت محمد نوشتی زمین به آسمان نخورد ؟ زیرا آنچه او کرده اهمیت ندارد خوب فکر کن بیادت خواهد آمد ، اما مایوس نباش ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است به جلگه مبارزان با فساد اداری خوش آمدی اما نه دوست من اول از خود شروع کن هر گاه باز با ما ملحق شدی باید تحول عمیق در شخصیتت را ببینیم ، باور کن غم به محاکمه کشاندن آنچه گذشته گریبان مردم تهی دست را نگرفته این حقیقت این جامعه بدبخت ماست اما آنچه نابخشودنیست ادامه راه پلید گذشته است ، بیا از یک لیتر تیل موتر شروع کن فکر کن در هر قطره اش همه ملت شریک اند به خاطر بسپار عده در اطراف روضه در این سر مای زمستان میخوابند و ما بر طمع مایه شان 300 زمین مسکونی داریم هی دوست بیا جبران کن برو این زمین های را به آنها بده چون از انها بود نه از من و تو، تو میتوانی به حد متوسط معیشت فرزندانت را تا انکه به پای خود شان می ایستد تامین کنی پس این همه حرص برای چی ؟ حالا اول باید آن کودکان که پلاستیک را از زباله دانی ها میچنند چشم براه ترند و چشم خدا هم با چشمان آنهاست اگر ترس از روز حساب حقیقی داری بالله!! همین مشت محکم بر دهن بحت محمد و صد ها بخت محمد دیگر است ، اوف !!!!!!!!!!!!!!!! اما من امید وار نیستم که این چنین کنی زیرا اگر کردی دستانت را در مقابل همه که من و تو میشناسند میبوسم تو میدانی که من در لج و ووعده ام راسخ هستم دیر نشده وقت را ضایع نکن مگر به چی فکر میکنی؟
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   س. فیضی