اعلامیه مطبوعاتی شبکۀ مبارزه با فساد اداری در مورد معرفی اعضای باقی ماندۀ کابینۀ کشور به پارلمان

١٦ دلو (بهمن) ١٣٩٠

برای نشر عاجل
                                                   
 کابل - ۱۳ دلوه سال ۱۳۹۰

مطابق ماده ۷۵ قانون اساسی کشور از بین بردن هر نوع فساد اداری یکی از وظایف مهم حکومت است ونیز مطابق ماده ۷۴ قانون نامبرده وزرا قبل از تصدی وظیفه به رعایت قانون اساسی وسایر قوانین نافذه کشور وانجام صادقانه وظایف محوله خویش به نام خدا وند(ج) سوگند یاد میکنند.

اما بعضی از وزاری کشور مخالف سوگند یاد شده به فساد اداری وقانون شکنی دست زده اند که موجودیت سطح بالای فساد اداری در سرتاسر کشور ثبوت این ادعا میباشد، که از یک سو عامل ناامنی ها ،بی ثباتی، عقب مانی و از سوی دیگر باعث ایجاد فاصله میان مردم، حکومت و جامعه جهانی گردیده است.

مغایر تمام قوانین و اصول شفافیت تعداد از اعضای کابینه تا هنوز هم یه حیث سرپرست ایفای وظیفه میکنند، که به طور اشکار نشاندهنده تخطی از قوانین توسط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است.

در حالیکه پارلمان افغانستان وارد سال دوم کاری اش گردیده است اما تا هنوز نه توانسته اند که اعضای سرپرست کابینه را تبدیل و یا انتخاب نمایند. حضور مقامات سرپرست در حکومت فراتر از زمانیکه توسط قوانین وضع گردیده، باعث صد راه شفافیت، حسابدهی، مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون گردیده است.

اخیراً حکومت تعهد نمود که به زود ترین فرصت متباقی اعضای کابینه را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان
معرفی خواهد نمود. فلهذا شبکه افغانی مبارزه بافساد اداری از جلالتماب حامد کرزی رییس جمهور کشور تقاضا مینماید تا هر نوع فشار های داخلی و خارجی را نا دیده گرفته و فقط کاندیدان شایسته و عاری از فساد
اداری را به پارلمان معرفی نماید.

شبکه نامبرده از ولسی جرگه کشور خواهشمند است تا فقد به اشخاص شایسته و عاری از فساد اداری رای بدهند.

قابل ذکر است که این شبکه از اقدامات اخیر اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری
درمورد محول نمودن دوسیه های مقامات متهم به فساد اداری را به لوی سارنوالی پشتیبانی مینماید و از مقامات حکومتی خواهشمند است تا چنین قضیه ها را با جدیت برسی نمایند.

این در حالی است که به اثر سعی وتلاش این شبکه ونهادهای دیگر جامعه مدنی، حکومت افغانستان در کنفرانس دوم بین المللی بن در امر مبارزه بافساد اداری در قبال ملت افغانستان وجامعه جهانی رسما تعهد سپرده اما متاسفانه تا اکنون چیزی درعمل انجام نه داده است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   شبکۀ مبارزه با فساد اداری