متن پیشنهاد روهرابکر و گوهمیرت به مجلس نمایندگان امریکا (در مورد غیرمتمرکز ساختن قدرت در افغانستان)

٢٧ میزان (مهر) ١٣٩٠

با درنظرداشت احساس مجلس نمایندگان و به منظور افزایش و تداوم فشار بالای طالبان، متحدین دهشتگر و حامیان آنها، خروج سریع و مصئون سربازان ایالات متحده و ناتو، و کاهش هزینه های هنگفت جانی و مالی، ایالات متحده باید تنوع قومی افغانستان را از طریق انتخابات آزادانه محلات و ولایات به رسمیت شناخته و سیستم ناکام حکومت متمرکز فعلی را با یک ساختار سیاسی فدرالی تعویض سازد که مشارکت همه جانبۀ تمام اقوام افغانستان را فراهم سازد.  

 

* با درنظرداشت اینکه افغانستان کشوراقلیت های قومی بشمول پشتونها، تاجیکها، ازبیکها، هزاره ها، ترکمنها، ایماقها، بلوچها و نورستانیها است؛

 

* با درنظرداشت اینکه دهها سال جنگ داخلی و بیش از صد سال ستم و تبعیض در افغانستان باعث بی اعتمادی، ترس، افراط گرائی و ظهور طالبان متعصب و عظمت طلب گردیده که با تمام اقوام دیگر مخالفت دارند؛

 

* با درنظرداشت پشتیبانی و تقویه رهبری و ساختار سیاسی فوق العاده متمرکز در افغانستان که منتج به گسترش سوئ استفاده، تبعیض، فساد، عدم مشارکت محلات و تقویه شیوه های ضد دموکراتیک شده است؛

 

* با درنظرداشت اینکه طالبان یکجا با القاعده در جریان حاکمیت تروریستی خویش در افغانستان باعث تشدید سیاست های ستم و تبعیض قومی، بویژه بر ضد اقوام مناطق شمالی، مرکزی و غربی افغانستان شده است؛

 

* با درنظرداشت اینکه طالبان و متحدان القاعده آنها تنوع قومی و پلورالیزم سیاسی را بزرگترین تهدید به مقابل سلطه سیاسی و باورهای افراطی خویش میدانند؛

 

* با درنظرداشت اینکه طالبان و متحدان القاعده آنها با استفاده از ساختار حکومت فوق العاده متمرکز در کابل، جوامع متنوع قومی افغانستان را بطور دستجمعی مجازات نموده و آنرا در جهت تقویه سیاست های تبعیض ، تصفیه و مجازات قومی بکار برده اند؛

 

* با درنظرداشت اینکه طالبان و متحدان القاعده آنها پس از سرکوب وحشیانه اقوام و فرهنگ آنها و بویژه اقوام غیرپشتون، جنگ تروریستی جهانی را بخصوص بمقابل ایالات متحده به راه انداخته و باعث حملات 11 سپتمبر 2001 گردیدند؛

 

* با درنظرداشت اینکه طالبان و متحدان القاعده آنها توسط اتحاد مردمان شمال افغانستان شکست داده شدند که عمدتا تاجیک، ازبیک و هزاره بوده، بطور مجموعی بنام جبهه شمال یاد شده و بخاطر آزادی خویش می رزمیدند و فقط با یکتعداد محدود نیروهای خاص ایالات متحده و حملات هوائی آنها حمایه میشدند؛

 

* با درنظرداشت اینکه شکست طالبان و متحدان القاعده آنها در شمال افغانستان باعث سقوط رژیم تروریستی طالبان و پایان ستم و تروریزم طالبان و القاعده گردید؛

 

* با درنظرداشت اینکه در شکست طالبان و متحدان القاعده آنها، هزاران جنگجوی شجاع شمال افغانستان کشته شده و فقط یک شهروند ایالات متحده جان خود را از دست داد، نشاندهنده اینستکه وقتی مردم افغانستان بخاطر خانواده، مسکن و آزادی خود می جنگیدند، اراده و توانائی جنگیدن بمقابل طالبان و القاعده را داشتند؛

 

* با درنظرداشت اینکه تنوع قومی افغانستان در شکست دادن افراط گرائی و ایجاد یک افغانستان با ثبات و عاری از تعصب قومی توسط جامعه بین المللی در نظر گرفته نشده و در عوض بالای یک حکومت فوق العاده متمرکز بدور یک رهبر قوی اصرار گردید که منتج به فساد و تکرار اشتباهات گذشته شده است؛

 

* با درنظرداشت اینکه حمایه غربی ها از یک پروسه ناقص تصویب قانون اساسی که باعث تمرکز وسیع قدرت در دست رئیس جمهور گردید، بشمول تقرر مستقیم و بدون تائید یا مشوره مقامات محلی، نواحی و ولایات از قبیل شهرداران، والیان، روسای پولیس و رد اصول اساسی نمایندگی دموکراسی جوامع محلی در انتخاب رهبران خویش؛

 

* با درنظرداشت اینکه سیاست پشتیبانی از یک حکومت فوق العاده متمرکز در کابل باعث تکرار اشتباهات گذشته گردیده، بشمول آنچه در دوران کمونیست ها و قومگراها رخ داده و منتج به فساد گسترده، سوئ استفاده از قدرت، تبعیض قومی، فاصله گرفتن و دوری جستن مردم از حکومت گردیده است؛ و

 

* با درنظرداشت اینکه 9 سال سعی و تلاش در جهت ایجاد یک نیروی متشکل از پولیس ملی و اردوی ملی بمنظور حفاظت افغانستان قربانی یک سیستم سیاسی متمرکز ناکام، فساد گسترده و رابطه سالاری شده که نتیجۀ آن درگیری هرچه بیشتر نیروهای زمینی و منابع مالی ایالات متحده و ناتو گردیده است (از تعداد حدود 5000 نفر در 8 سال قبل به تعداد 130000 در حال حاضر): لذا جهت حل این مسایل، احساس مجلس نمایندگان اینستکه

 

(1) حکومت ایالات متحده باید

 

الف. گفتمان منطقوی افغانستان را توسعه دهد، یعنی کشورهای را که پشتیبان مساعی ایالات متحده در شکست دادن طالبان میباشند (مانند هند، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) با تغیر از محور پاکستانی آن، شامل سازد؛

 

ب. از یک سیستم سیاسی نمایندگی، غیرمتمرکز و فدرال دموکراتیک پشتیابی نماید که قدرت را از یک ریاست جمهوری فاسد، بیشتر به مناطق، ولایات و ولسوالی ها انتقال داده، تنوع قومی، منطقوی و فرهنگی افغانستان را به رسمیت شناخته و احترام متقابل، اعتماد و حسن نیت در بین اقوام و مناطق کشور را ایجاد نماید؛

 

ج. از اصلاح فوری قانون اساسی حمایت کند که زمینه انتخابات نواحی، ولسوالی و ولایتی را برای انتخاب شهرداران، روسای پولیس و والیان فراهم ساخته و باعث نزدیک ساختن دموکراسی به مردم و ایجاد اعتماد بین گروههای متخلف قومی، محدود ساختن شورشیان طالب و عدم گسترش آنها به مناطق غیرپشتون گردد؛

 

د. از ایجاد ملیشه های منظم و آموزش دیده همانند ارتش ملی جهت مبارزه با شورشیان طالب پشتیبانی و بویژه از متحدان ایالات متحده استفاده شود که در شکست طالبان در 2001  کمک نموده و باعث کاهش تعداد نیروهای ایالات متحده گردد؛

 

ه. بخاطر تضعیف و از بین بردن افراط گرائی شورشیان طالب و متحدان القاعده آن، مردم افغانستان از طریق حمایه از یک حکومتی که واقعا نمایندۀ آنها باشد، به مبارزۀ دوباره جلب و کشانیده شوند؛ و

 

و. با شمولیت طالبان در حکومت افغانستان فعالانه مخالفت گردد؛ و

 

(2) ایالات متحده باید پشتیبانی خویش از سیستم ناکام موجود حکومت متمرکز را قطع نماید که منجر به فساد گسترده، سوئ استفاده از قدرت، افزایش مواد مخدر و تبعیض قومی گردیده و نتیجه نهائی آن ریشه گیری دوبارۀ افراط گرائی و رشد شورشیان میباشد. 

 

متن انگلیسی

 

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.RES.423:#به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد