منشای مخلوط انسان های معاصر

۶ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

چگونه دی ان ای فوسیل های باستانی اسرار منشای ما را آشکار می کند؟۱

 

هنگامی که ژنوم انسان برای بار نخست کشف شد، برخی از اسرار شگفت انگیز ژنتیکی را آشکار کرد – انسان های معاصر بسیار پیچیده تر از آن اند که ما فکر می کردیم. نوع بشر در یک دوره طولانی فرگشت برخی مواد ژنتیکی را از سایر انسانواره ها در خود دارند. ممکن است ما یگانه بازماندگان تیره انسانی باشیم، اما در سفر/فرگشت خود، مواد ژنتیکی اجداد دیرینه منقرض شده ای خود را حمل کرده ایم.

 

همان گونه که آمیزش های در میان گونه های مختلف جانوران اتفاق می افتد، در زمان های باستان نیز همین اتفاق رخ داده است. اکنون پژوهش گران علم ژنتیک به کمک دی ان ای می دانند که گونه های مختلف اجداد ما با یکدیگر آمیزش داشته اند، خطوط ژنتیکی جدیدی ایجاد کرده اند و نژاد انسان معاصر از نظر ژنتیکی متنوع است.

 

دی ان ای فوسیلی نیاندرتال ها و دنیسوان ها

 

پژوهش های انجام شده بر روی استخوان های نیاندرتال ها نشان می دهد که افراد دارای منشای غیرافریقایی حدود ۲ درصد دی ان ای نیاندرتال در ژنوم خود دارند [نیاندرتال ها حدود ۳۰ هزار سال پیش منقرض شده اند – لعل زاد]. پژوهش های دیگر نشان داد که افراد استرالیایی و پاپواگینه نو دارای دی ان ای دنیسوان در ژنوم خود اند [حدود ۳ – ۵ درصد. دنیسوان ها حدود ۱۵ هزار سال پیش منقرض شده اند – لعل زاد].

 

تکنیک های جدید تایید کرده اند که اجداد انسان های معاصر با نیاندرتال ها آمیزش کرده اند، بنابرآن، اجازه داده اند که مواد ژنتیکی آنها بخشی از ژنوم معاصر ما شود. در واقعیت، پژوهشگران باور دارند که مقدار زیاد مواد مشترک ژنتیکی وجود دارد که تا هنوز کشف نشده است [گویند که بیش از ۲۰ گونه ای انسانواره وجود داشته است – لعل زاد].

 

مقدار زیاد اختلاط و تطابق ژنتیکی به دلیل الگوهای مهاجرت انسان ها بوجود آمده است. وقتی گروههای مختلف انسانواره ها مهاجرت کردند، آنها به طور طبیعی با هم آمیزش کردند. این را می دانیم که اجداد انسان های معاصر پس از انقراض نیاندرتال ها و دنیسوان ها در افریقا تحول نموده اند.

 

برخی دانشمندان گفته اند که انسان های معاصر نه از یک جمعیت در افریقا، بلکه از چندین جمعیت بهم پیوسته تحول نموده اند که از این قاره مهاجرت کرده اند. هنگامی که هر گروه به مسافت دورتری رفته اند، باز هم با هم مخلوط گردیده و آمیزش کرده اند و اجازه داده اند که مواد ژنتیکی آنها مخلوط شود.

 

گروههای کوچک تر به طور طبیعی جذب جمعیت های بزرگ تر نیاندرتال شده اند و آنها نیز بعدا با نیاکان ما (انسان های معاصر) مخلوط شده اند و آمیزش کرده اند.

 

تحلیل دی ان ای قطعات استخوان

 

تمام این تاریخ با بهبود تکنیک های تجزیه و تحلیل دی ان ای و کشف قطعات استخوان و فوسیل های باستانی با آهستگی آشکار می شود. جای تعجب نیست که این امر منجر به افزایش علاقه به منشای ژنتیکی ما شده است.

 

اجداد ما هیچ شیوه ای برای دریافت منشای ژنتیکی خود نداشتند، اما ما می توانیم با استفاده از آزمایش دی ان ای، معلومات بیشتری در مورد اجداد و خطوط ژنتیکی خود پیدا کنیم. هر سال صد ها هزار نفر این آزمایش را انجام می دهند و به یک پایگاه اطلاعاتی در حال رشد معلومات ژنتیکی می پیوندند تا دانش منشای خانوادگی خویش را توسعه دهند و حتی با اعضای خانواده های بسیار دور خود ارتباط برقرار کنند...

----------------------------------------------------------------------------------------

 1. https://www.ancient-origins.net/human-origins-science/fossil-dna-0013754به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین28.01.2021 - 01:07

  کابذران: ( سپاریدن: سپاردن: سپاشتن ) گذاشتن، تسلیم کردن. دگر مینا یا معنا هم دارد. کنست ها: ( سپار، سپاران، سپاشت، سپاشته ). سپاریدن برای گردان زمان همانند یا مضارع است و سپاشتن برای گردان زمان گذشته یا ماضی است.

شاهین28.01.2021 - 00:27

  کابذر: ( سپریدن: سپردن: سپشتن ) کنست ها: ( سپر - سپران - سپشت - سپشته ). دریدگیان: کننده نام ( سپرنده: سفر کننده ). کنانام: ( سپرا: سفر کنا ). کنستمان نام: ( سپرمان: سپشتمان: آنکه در سفر بسیار می ماند. سفیر ). کنستمانا نام: ( سپرمانا: سفیره ) کناک نام: صیغه مبالغه: گزافکاب: 《 گزاف + کاب: قالب》 ( سپراک: آنکه بسیار سپر و سفر کند. سفار ). از روی دریدگیان کنیدن می تواند بیشتر بدرانند یا مشتق بگیرند. گردان سپریدن زمان حال: ( سپرم، سپری، سپرد، سپریم، سپرید، سپرند : سفر کنم، سفر کنی، سفر کند، سفر کنیم، سفر کنید، سفر کنند. ). گردان سپشتن زمان گذشته: ( سپشتم، سپشتی، سپشت، سپشتیم، سپشتید، سپشتند : سفر کردم، سفر کردی، سفر کرد، سفر کردیم، سفر کردید، سفر کردند. ).

شاهین26.01.2021 - 23:18

  ( سفر و فرگشت ) من می اندیشم که واژه ی سفر خود یک واژه ی پارسی است. چنین: ( سپریدن : گذریدن ) و ( سپاریدن: گذاریدن ) پس ( سپرنده: سپرکننده: سفر کننده و گذرنده ). جمله ی آشنا: رهسپار جنگل شد ( نادرست ): رهگذار جنگل شد. رهسپر جنگل شد ( درست ) : رهگذر جنگل شد. واژه ی سفر یا پارسی است یا همرنگ پارسی.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد