تاجیکان در منابع تاریخی

۱۶ میزان (مهر) ۱۳۹۹

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین07.12.2020 - 04:56

  سلام و یک روشنی! ( از ایران و از ترک و از تازیان *** نژادی پدید آید اندر میان *** نه داهیکان نه ترک و نه تازی بود *** سخن ها بکردار بازی بود.) واژه ی داهیک و داهی یکی است که از مصدر ( داهیدن و دادن به معنی عدالت کردن ) است و داهی و داهیک به معنی عادل و داهیکان: عادلان و ( پیش داهیکان: پیش دادیان ) که فردوسی هم داهیک است و در جمع داهیکان است که با واژه ی دهقان به اشتباه گرفته شده. و فردوسی دهاتی نبوده که ریس یک ده باشد مگر یک داهیک و داهی بوده.

شاهین11.12.2020 - 13:15

  سلام بزرگوار! روشنی در باره ی واژه ای ( تاجیک و تاجیکان ). بنیادشناسی: ( داذیدن: داذن: ابدال داهیدن: دادن: عدل کردن. برادری و برابری کردن ). ابدال واژه ( داذیک: داجیک: تاجیک. جمع: داذیکان: داجیکان: تاجیکان. پیش داذیکان: پیش دادییان یا دادیکان. و واژه ی داذیکان به دذیکان و دهگان و سرانجام دهقان ابدال کرده است. و ابدال داذیکان به تاجیکان نشانه ی تباری دارد. ) دوم ابدال واژه ی هاری و آری هم است که نشانه ی مذهبی را می رساند چون ( ثار و ثیر و ثر و ذر، آفتاب و آتش است. و از اینها هم واژه ی تاجیک می برآید مگر نشانه ی مذهبی را می رساند و به نظر من واژه ی ( ذاذ و داذ که نام بغداد هم از این واژه است که از نخستین پیش داذیکان و دادییان ریشه می گیرد و این درست تر است چون بعد از دو ابدال واژه تاجیک بدست می آید و بسیار نزدیک است. خوب: برای واژه شناسان! یادتان باشد که حرف ذال به حرف جیم ابدال می کند و موفق باشید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد