محمود طرزی بنیانگذار نظریۀ برتری قومی–زبانی

۶ میزان (مهر) ۱۳۹۹

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

طارق12.10.2020 - 02:56

 فکر کنم خود جناب طرزی تا آخر عمر از تکلم و نوشتن به زبان پشتو عاجز بود، یا شاید من ندیده ام.

شاهین08.10.2020 - 21:59

  محمود طرزی می اندیشید که از ابلیس کرده برتر خواهد بود!
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد