هر پیامبر برای قوم خود ش

۲۶ سنبله (شهریور) ۱۳۹۹


برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

طارق23.10.2020 - 00:07

 در اینکه پیامبر آخر زمان برای همه بشریت است جای سوال نیست. اما جدایی دین از سیاست، دین حوزه کاری خود را دارد و سیاست جوزه خود را دین یک چتر کلان است که سیاست و ده ها مقوله یی از این قماش را در تحت پوشش خود دارد. سیاست علم چرخاندن چرخ یک کشور است. اما دین نحوه سیاست گذاری و عملکرد سیاست مدار را چوکات بندی میکند. چنانکه نحوه زندگی انسان را در حالی که انسان را فاعل مختار میداند. سیاست مدار دین دار به جز در آمد معین و مشروع که به حیث مزد برایش داده میشود حق تصرف بیشتر را ندارد. اما سیاست مدار مدرن مثل غنی تنها چند صد ملیون را برای خانم خود بودجه میدهد که در ارگ بیکار نماند. در عمل در حکومت افغانستان چه از نوع طالبانی اش و چه از نوع سگ شویان غربی اش چیزی که هیچ دخالت ندارد دین است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عید محمد عزیزپور