محمد داوود خان و لقب‏هایش (شهزادۀ سرخ و سردار دیوانه) - ۴

۲۶ سنبله (شهریور) ۱۳۹۹

مارشال شاه ولیخان: داؤود دیوانه را نمی شناسی؟

 

کاکایش مارشال شاه ولیخان نیز او را دیوانه یاد نموده است. میخوانیم:

"درطول اقامتم درمونشن، ملکۀ محترمه (ملکه حمیرا) به معیت سردارشا‌ه ولیخان، محترم علی‌محمدخان وزیردربار، نوراحمد خان اعتمادی مدیرسیاسی وزارت امورخارجه، غرض تداوی به مونشن تشریف آورده بودند. فرصت مساعد گردید که با مرحوم نوراحمد اعتمادی معرفی شده و شناخت شخصی پیدا نمایم که دراثر این معرفت حین تصدی‌ام  در نساجی افغان، در برخی موارد از لطف و مساعدت ایشان مستفید شده‌ام که از مرحومی سپاسگزارم و درموقع آن طی این خاطرات برشته تحریرخواهم آورد.

خاطرۀ دلچسب و ناباورکردنی‌ام مجلسی بود درهوتل Vierjahreszeiten باحضورمارشال شاولیخان، به معیت مرحوم علی‌محمدخان و مرحوم نوراحمد اعتمادی، مرحوم کفیل صاحب محمدعمرخان (کاکا خسرآقای امین) که من ایشان را همراهی میکردم. طی آن، پیرامون بعض نابسامانی‌ها، خودسری‌های مقامات و رشوه‌ستانی‌های مامورین کشور، شکایات و جر و بحث‌ها صورت گرفت.

کفیل صاحب محمدعمرخان رو بسوی مارشال صاحب نموده گفت: مارشال صاحب، ما رعایای بیچاره مشکلات و شکایت خویش را به حضورمنسوبین سلطنتی بعرض میرسانیم تا در رفع آن اقدامات صورت گیرد. اما اکنون که والاحضرت شما هم بحیث عضو ارشد فامیل سلطنتی این شکایات را تائید میکنید، چرا دررفع آن اقدام صورت نگرفته و حضور والاحضرت صدراعظم صاحب را مطلع نمی‌سازید؟

مرحوم مارشال شاه ولی‌خان فرمودند:

 "عمرجان، داؤود دیوانه را نمی‌شناسی! اگرچنین مطالب را بیان کنم مرا بندی خواهد کرد"

همه حاضرین خندیدند! .

من بیچاره و بی‌خبرازجریانات پشت پردۀ وقت، اختلافات ذات البینی فامیل سلطنتی را قبول کرده نمیتوانستم که چطورعم صدراعظم صاحب جرأت طرح شکایات و مشکلات رعایا را بحضور صدراعظم صاحب نداشته و او را دیوانه خطاب مینماید و از بندی گری احتمالی اندیشه دارد؟!" (9)   

                                               ***

منبع

(9)- دپلوم انجینیر سیدامان الدین امین. خاطرات از 1318-1371.خورشیدی، مطابق 1939-1992. ص.87به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نصیر مهرین