تخم عشق

۱۲ قوس (آذر) ۱۳۹۸

سرود تازه که در عمق دل اثر دارد

به کام تلخی هجران بسی شکر دارد

چکامه و غـزل و بیت می کند مستم

دمی که دل سخن عاشـقانه سر دارد

سرود جامی وخیام و رودکی خوانم

به مردمی که غـمِ دانش و هنر دارد

میان مزرع دل تخـم عشـق می پاشم

که لطف همدلی و هـمدمی ثمر دارد

ز گرمجوشی شوق تمدن و فـرهنگ

اجـاق روشــن دل تـا ابـد شـرر دارد

حریم دل که سرای محبت وعشقست

زجنس عهد ووفا و خلوص در دارد

فقیرعشق و محبت اگرچه تنها است

ولی چوگنج به ویرانه سیم وزردارد

خـلوص بزم فـقیـرانه را مبـر از یاد

چو صد محفل شاهانه کر و فر دارد

به چنگ چرخش توفـان دل گرفتارم

که نـه ساحـل امـنی و نـه گـدر دارد

زهی‏که جوهروالای زندگی عشقست

زمانه قصه بدین جمله مختصر دارد

کـمان تـرک ختایی گـرفـته تاجـیکی

هـزار کشته به هـر ناوک نظر دارد

ز حال زار اسـیران خسته دل یارب

ز روی مهر و وفا و کرم خبر دارد

دلی اگـر به دل واله می خورد پیوند

همیشه میوۀ شیریـن و شـاخ تر دارد

پذیره میشود ار دعوتی ز روی مهر

حیات جامۀ شـوق و طرب ببر داردبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان