صد سر است که یک سر را جمع میکند

۲۵ شهریور (سنبله) ۱۳۹۸

از مدعی العموم صاحب آقای محمود که هامبورگ آمده بودند پرسیدم شما میدانید دشمن درقفاست در صورت فقدان آمر صاحب چه باید کرد؛ گفتند ما کمیته  های دوازده نفری داریم سه سه نفراز پولیس معلمین موسفیدان ودانشمندان ما که ادارهء امور را در دست میگیرند. آقای محمود از آن دسته مجاهدین اند که حتی در دوران دالر بازی های کرزی پاک نفسی شانرا حفظ کرد وکرزی در مصاحبهء گفت یگانه عضو کابینه ام که خودرا نیالود مدعی العموم است.

در جلسه ی قوماندانی نزد آمر صاحب شهید گفته بود ولا قانونی صاحب در فُلان مجلس خوب صحبت میکرد مسعود گفته بود بلی اما نیم قد او درزیر زمین است خوب گپ میزند اما هر روزی که قدرت در دستش آمد همان روز وطن را میفروشد همان کرد که توانست و شناخت  آن مرد میدان را به حقیقت پیوست «ریاست خو به ما نمیرسه ، تنها چانس ما همین اس که از اتمر حمایت نماییم تا به صدارت برسیم» گفتی ازمحمد یونس قانونی

همین قانونی بود که بعداز دو ساعت صحبت تیلفونی از بن آلمان 2001 ریاست کرزی را بالای استاد ربانی قبولاند

  قانونی امروز با فامیلش در لندن زنده گی میکنند مثل عبدالله و سید نور الله عماد مشهور به حاجی معلم و ... البته این ها بایسکل های شانرا فروخته اند از بهای آن در لندن دوبی و وطن ما و ... ویلا هایی خریده اند تا جایی که بنده خبرم هر ویلا حد اقل 500 هزار پوند استر لنگ ارزش داشته وجمع خرید آشپز خانهء جدید و البته منازل شان هم بی پرده بود وپرده های جدید ومبل و موتر مود روز که شاید ضد راکت  نباشد

مثل خاندان اهل یحیی که از دیره دون آمدند یک چوته ویک چتری چیزی زیاد نداشتند.

 این ها وقتی به کابل آمدند چه داشتند

  آقای امر الله صالح در پشتونستان نسبت برگذاری روز تولدی سلیمان لایق وی را به زبان پشتو چنان تعریف و توصیف میکرد این شاعر دوزبانه  دانای  ...  و هم چه بی شرمانه تر مسعود را با جاسوسی مثل غنی مقایسه میکند که هردوی شان یک مرام داشتند؛ احزاب جمیعت اسلامی پرچم وخلق را یکسان خواند لا حول ولا چه دیده درایی تو گویی غنی احمد زی چهل سال در خدمت امریکا وصیهویست نبوده  وفرشتهء نجات است.

   من از بیگاکه گان دیگر چه نالم  که با من هر چه کرد آشنا کرد.

مثال دیگری ازشهرهامبورگ جرمنی دوستان کذایی آمر صاحب شهید فقط عکس های آن عیار ازخراسان را که دنیا را بازهم با هم پیوست ونیک مردان دنیا ویرا یکی از پدران خود نامید دردیوار های منازل ودفاتر شان زینت داده اند  گاهی به معلم خلقی های سفاک یار ومددگار میشوند و مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله ع را غصب ورئیس مسجد پروفیسوری بود که بدون تدبیر وکارسازی مالی وی خرید مسجد نا ممکن بود دسیسه ی ساخته و برطرفش کردند درعوض جوانکی  مطللق بیسواد عاق پدر بی فرهنگ ولگردی که در دسکوتیک ها در خدمت زنان بدکاره بود اما به ُطرق مافیایی آشنا و جعل سازی اسناد وهریک که خوش شان نییاید دوسیه ی برایش ترتیب کند نصبش کردند و ملای عاق پدر ملای بی سوادی که پول های پدرش را دزدید به هامبورگ آمد وپدر معصومش محتاج مردم شد انها همه ی عمرشا نرا در فحشا و دزدی بسر برده  و حتی توزیع قرآن خدا ج و کتب دینی را ممنوع التوزیع قرار داده ا ند و شفیع عیار را که جمله علمای دین مبارک اسلام  ویرا مرتد خواندند درشهر هامبوگ با پرداخت مخارجش دعوت و در مسجد تعریف و توصیفش وبه پیغمبری خود قبول کردند و به وی پناه بردند.

و اکثریت بزرگمردان که مسجد را هدیه کردند  ریش سفیدان حافظ قرآن مجاهدین مهاجرین مردمان خیر خواه و خدمت گذاران مسجد را که می خواستند عبادت به درگاه ایزد متعال را آسان کنند با منتهای بی حرمتی و بی احترامی ورویهء زشت آنها را دل آزرده کردند به خصوص برادران پشتون که بیشترین رقم هدایا را دادند مثل حاجی صاحب غفار و پسرش که بلند ترین رقم مبلغ  245 هزار مارک آلمانی کمک کردند یا  آقای بشیر نیاز اولین کسی بود که با کاکایش مبلغ  یک صد هزار مارک را هدیه کردند اورا به  محکمه کشاندند که تو ملای مسجد را لت وکوب کرده ای شاهدی به ناحق دادند در حا لی که از نظر شرع محمدی ص کسی که به ناحق شاهدی بدهد زنش طلاق میشود وهم چنان آقای  محمد امان انصار یک صد هزار مارک کمک کردند اما مدت هفت سال است که آنها ازمسجد پا گرفته وگاه گاهی نسبتی فاتحه گیری دوستانش سری میزنند .

چند نفر عقده یی ظالم و بی فرهنگ آنقدر به قوم گرایی رو آورده اند که به هیچ قواعد اسلامی و مدنی برابر نیست و مسجد را به تجارت خانهء خود در آورده اند از دفتر مسجد موتر فروشی دلالی منازل هم کاری با پولیس بنام های مختلف   پول جمع میکنند که ما در ترکیه مسجد میسازیم یا در اسپانیا در اخیر می خواستند بنام اینکه ما در ولایت  پنجشیر دانشگاه میسازیم پول جمع کنند مجاهدی که سه برادر خودرا در جهاد برحق ما شهید داده است و از مظالم این گروه نا بکاردور نمادنده اند برای دوستش تیلفون کشید این دانشگاه در کجا ساخته میشود  وی کاملا اظهار بی خبری کرد

 این ها فکر میکنند که ما به قوم خود ومردم خود خدمت میکنیم در حالیکه خیانت میکنند و حتی قوم شان از آنها  نفرت دارند و نفرین شان میکنند.

امید وارم این بی سروسامانی ها با امدن احمد مسعود جوان برطرف شود ورنه ترسم که به سرنوشت قوم برمکی ها دچار شوند.

با عرض حرمت.

سید آقا هنریبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید آقا هنری