محور وحدت

۵ شهریور (سنبله) ۱۳۹۸

رسـتمی بـایـد که شـاخ کـبر دیـوان بشکند

کاوه یی خواهد سر ضحاک دوران بشکند

سوگ سهراب و سیاوش را یزیدی می کنند

زین فسون آری که قلب پور دستان بشکند

در نهـاد مهـر آهـورا نـیابی جنگ و کـین

در کف اهـریمـنان شـمـشـیر بُـرّان بشکند

رسـم قـربـانی نـدارد جـای در کیش خـرد

شیوۀ کشتار وخون در ذهن انسان بشکند

عقل وعلم وفلسفه با عشق گردد گر رفیق

در سـرشـت آدمی تندیـس شـیطـان بشکند

محور وحدت شود گر عشق دلها در جهان

پشت جهل وحشیان را علم و عرفان بشکند

شـرح معـنـای ارسـطو را ز فـارابی شـنو

در خـراسـان بـوعلی قـفـل دبسـتان بشکند

دانـش و گر تجــربــه باشـد اسـاس فلـسـفه

ذهـن خـلّاق بـشـر زنجـیر و زندان بشکند

عـقل و دانش تـا شـده بازیـچـۀ بی مایگان

سفسطه با گرز صَدمَن پشت برهان بشکند

با غزل قلب غزالان می شود مست طرب

شـور مسـتان وحشـت گـرگ بیابان بشکند

خون را با خون شستن جنگ می آرد پدید

کـیـنـۀ اهـریمـنــی را مهـر یــزدان بشکند

درد یآس و نوحه از درمان دلهـا دور باد

گـردن عفـریت غـم را لـعـل خندان بشکند

حسّ عشق وامق و فرهاد و مجنون را نگر

آنکه نه دل بشکند؛ نه عهد و پیمان بشکند

تاکه عدل و داد و قانون خفته در گور خموش

گورپالک جـای قـاضی حکم دیوان بشکند

هـمـت یعـقـوب و طاهـر بـاز بـا آزادگان

پشت افـراط و سـتم در قلب میدان بشکندبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان