شركت رسمي بانوان در نماز جنازه

۲۸ اسد (مرداد) ۱۳۹۸

نماز جنازه به اشتراك رسمي بانوان  مسلمان افغانستان در شمال كليفورنيا ادا گرديد.

من از سال ١٩٩١ به اينسو صد ها نكاح را در امريكا ، اروپا و كانادا  عقد كرده ام . اما ديروز پانزدهم. ماه آگست ٢٠١٩ يك خانواده از  من دعوت به عمل آورد تا نماز جنازه يك عزيز شان را كه بانوي جوان بود و در اثر مرض سرطان داعي اجل را لبيك گفت ، در شهر انتياك در شمال كليفورنيا ادا كنم.   چون هوا بسيار گرم بود. دو سايه بان تهيه كرده بودند تا مردان و بانوان در زير سايه  آن  راحتر باشند . من به سايه بان بانوان رفتم و از ايشان دعوت كردم تا در مراسم در كنار  برادران شان سهم گيرند . اين كار صورت گرفت و  يك عده بانوان نه تنها در نماز جنازه شركت كردند  كه در سابق هم اين كار كم و بيش صورت گرفته بود و اما در وقت خطبه كه بعد از دفن بيان ميشود  در كنار  راست من بانوان  قرار گرفته بودند و در كنار چپ من مردان و اين براي همه جديد بود. هيچگونه  ممانعت شرعي وجود ندارد كه بانوان در نماز جنازه شركت نكنند . در گذشته من يك مضمون زير عنوان  " اشتراك زنان  در مراسم تشيع جنازه " نوشته بودم  كه ممانعت شرعي وجود ندارد  اما ديروز فرصت مهيا شد تا موضوع را عملي سازم . 

افغانستان بايد از حالت تبعيض و تعصب و تنگ نظري به نام دين بيرون ساخته شود .  در حديث  شماره  ٣٦٨ صحيح بخاري ، كتاب الجنائز   باب  ٢٩ از ام عطيه رضي الله عنها روايت شده است  كه " نهينا  عن اتباع الجنائز  و لم  يعزم  علينا"  يعني ما را از رفتن  در پي جنازه نهي كردند وأما درين باره  عزم سختيگرانه تحميل نكردند. در حديث اول كلمه حرام نيامده است . حرام كردن يك  شي تنها حق خداست .  " نهي " بازداشتن معني ميدهد نه حرام بودن .  از جانب ديگر. از نگاه علم فيلولوژي عربي " لم يعزم علينا "  يعني كه نهي با عزم سختگيرانه  بيان نشده است .  جالب اينكه گفته نشده است كه اين نهي را  رسول خدا  فرموده  باشد . " نهينا"  به صيغه مجهول است و فاعل آن معلوم نيست . يعني معلوم نيست كه اين نهي از طرف پيامبر خدا شده باشد يا اطرافيان او. به هر صورت از متن حديث بسيار واضح است كه  حضرت محمد ( ص) اين نهي را نكرده است.

امروز ما در جامعه زندگي مي كنيم كه مردم شديد با تعصب مخصوصا تعصب جنسي شديد مبارزه ميكنند . و براي ما مسلمانان چون در دين ما تعصب و غلو نيامده است بسيار شرم آور است كه همچو تعصبات را داشته باشيم . در افغانستان  بانوان با شهامت كشور جنازه فرخنده شهيد را حمل كردند و خود خاكسپاري كردند. آن مساله زياد تر از جوش و خروش و احساسات مردم به ضد يك نظام فاسد مردمي بود نه اينكه طبقه مذهبي متقاعد شده باشند كه اشتراك زنان  در جنازه واقعا اجازه است . غور و بررسي احاديث و موشگافي در واژه ها ست كه ما را به حقيقت تساوي حقوق آگاه مي سازد.  من از بانوان گرامي تشكر ميكنم و از برادران كه در جنازه شركت كرده بودند تشكر مي كنم كه در سهمگيري خواهران مومن شان  همكاري كردند. 

فريد يونس 

جمعه شانزدهم آگست ٢٠١٩ ميلاديبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس