در غرب ایدیولوژی صادراتی وجود ندارد!

۲۸ اسد (مرداد) ۱۳۹۸

(دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات کالای صادراتی نیست)! 

 

طوریکه دیده می شود، تعداد زیادی از دوستانی که در مکتب دیروزی سوسیالیزم‫/کمونیزم بزرگ شده اند و با وجود اینکه چندین سال در کشور های غربی زندگی کرده اند، هنوز هم دنیای غرب را نشناخته اند ‫(چون فقط جسم شان در این کشور ها وجود دارد‫)...

 

این دوستان با وجود اینکه از رفاه اجتماعی در کشور های غربی تغذیه می شوند و با چشم خود سیستم های نسبتا دموکراتیک، رعایت حقوق بشر و انتخابات آزاد را می بینند، ولی باز هم غرق در همان تصورات سده های ۲۰ خویش بر «امپریالیزم جهان خوار» یا «آخرین مرحله سرمایه داری» می تازند و آن را مسئول اصلی همه بدبختی های دنیای کنونی می دانند (بدون اینکه نقش مردم و حاکمان کشور های دیگر را در نظر گیرند)…

 

این دوستان فکر می کنند که در غرب هم «ایدیولوژی های حاکمی» وجود دارد که مانند «سوسیالیزم/کمونیزم» به کشور های دیگر «صادر» می شود و یا تمام حاکمان کشور های دوست غربیان یا غربی مشرب، «دست نشاندگان» آنها اند ‫(مانند کشور های سوسیالیستی دیروزی‫) ! 

 

دوستان عزیز !

 

یک مقدار مطالعه کنید؛ چنین کالا های در دنیای غرب وجود ندارد... کشور های را که شما «امپریالیزم خون خوار» می نامید، «دموکراتیک ترین» کشور های جهان است! آنچه در این کشور ها ارزش دارد، این است که رژیم های حاکم در کشور های دیگر «برخلاف» آنها نباشند و یا با آنها «دشمنی» نکنند‫… اما از اینکه رژیم های این کشور ها چه ساختاری دارند و یا در داخل کشور خود چه بهشت یا جهنمی بر پا می کنند، برای شان بسیار زیاد مهم نیست‫ (چون آن را امور داخلی آنها می دانند)؛ با وجودی که در مناسبات با کشور های دیگر نیز همیشه زیر فشار شدید رسانه ها و سایر نهاد های حقوق بشر وغیره قرار دارند  !

 

+  +  +

 

به همین علت وقتی هر حادثه ای در کشور ما رخ می دهد، تعداد زیادی فریاد می کنند و حتی فحش و دشنام می دهند: کجاست حامیان دموکراسی؟ ملل متحد؟ حقوق بشر؟ محکمه بین المللی و…

 

یعنی توقع دارند که کشور های غربی به حیث «حامیان دموکراسی»‌ در کشور آنها نیز «مداخله» نموده، رژیم های حاکم را سرنگون ساخته و برای آنها عدالت و دموکراسی بیاورند و یا از حقوق بشر، انتخابات وغیره آنها دفاع کنند (همان گونه که اتحاد شوروی سوسیالیزم را به کشور های دیگر صادر نموده و از آنها دفاع می کرد)…

 

یا بعضی ها شکایت دارند که چرا امریکایی ها کشور ما را مثل جرمنی نساخت؟ در حالیکه کمک های امریکا به افغانستان در مقایسه با جرمنی (پس از جنگ جهانی دوم) هزار چند بوده و این جرمن ها بودند که با آن کمک ها کشور خود را ساختند؛ اما «اوغان» ها همه کمک ها را در جیب خود زدند و هنوز هم گدایگر اند… یعنی به عوض اینکه خود را ملامت سازیم و خود را مسئول بدانیم، همه ملامتی ها را به دوش غربیان و مداخله کشور های دیگر حواله می کنیم...

 

در حالیکه،

چنین توقعاتی کاملا بیهوده است؛

منتظر کشور های غربی نباید بود؛

دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات صادر نمی شود؛

اما، اگر خواهان دموکراسی، حقوق بشر، انتخابات و… هستیم، اولا آنها را  بیاموزیم و بعد در جامعه خود عملی سازیم!
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد