«آیا زنان با عاطفه تر اند؟» و «قرآن و زدن زن»

۶ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۸

قرآن و زدن زن

 

بعد ازينكه  مضمون عاطفه زنان {در زیر همین نوشته} را به نشر سپردم  دوستان در مورد  اينكه  آيا  مردان  بايد زنان را اگر بي اطاعتي كنند بزنند ، سوْال كردند.

 به مثابه  پيشگفتار اين مضمون  بايد  اول بدانيم كه  معني اسلام چه است ؟ اسلام از  واژه سلمه آمده است كه صلح معني ميدهد نه خشونت و دهشت و وحشت .

دوم قرآن به وضاحت مي گويد كه زن لباس مرد است و مرد لباس زن است . درين جا مي بينيم كه  قسميكه در گذشته گفتم نه تنها  زنان و مردان مكمل همديكر هستند  در عين زمان در پيشبرد زندگي مشترك حقوق مساوي دارند. هيچ مرد نه مي تواند بدون يك زن خانواده بسازد و هيچ زن نه مي تواند  بدون يك مرد  يك خانواده را تشكيل كند.

سوم مطلب مهم را كه در طول تاريخ. مفسرين ناديده گرفتند اين است كه  آيه راز معني ميدهد و راز  ترجمه نميشود . از آنجايكه  قرآن كتاب علم و حكمت و عدالت است پس به اساس علم و حكمت و عدالت معني و تفسير ميشود . چهارم قرآن به سه اساس تفسير ميشود . اول آيه قرآن با  آيه قرآن . دوم  آيه به استناد حديث موثق و متفق عليه  و سوم قرآن به  اساس علوم انساني  زيرا علم در پيشرفت است و براي ما بسياري مطالب را كه در گذشته نه مي دانستيم بازگو ميكند. طور مثال در أوائل قرن بيستم. ما از توحيد كه محور اساسي اسلام است يك شناخت ديگر داشتيم و اما حالا با كشف DNA  ما از توحيد يك شناخت علمي تر داريم . حالا ما ميدانيم كه همان DNA كه در نباتات است در انسان و حيوان هم است . پس آموختيم كه همه جهان هستي يك بافت دارد و خالق آن يكي است  و مرجع يكي است ؛ كه اين را توحيد سيانتيفيك مي  ناميم

حالا مي رويم سر اصل موضوع كه در سوره نساء آيه ٣٤ آمده است كه اگر زنان اطاعت شما را نكردند  يعني در حالت شاز باشند ايشان را  بزنيد . بعضي تفاسير نوشته اند تأديب كنيد و بعضي نوشته بطور خفيف بزنيد كه همه اين تفاسير متاسفانه غلط است و "اضربوهن"  زدن  معني نميدهد .  مردان هم مي توانند در حالت شاز باشند. نشوزهن تنها براي زنان نيست. شاز حالت است كه زن يا مرد. از دايره اسلام خارج ميشود نه اينكه زن خانه برادر خود برود و او را لت و كوب كرد.

اول اينكه قرآن مي گويد كه "و لقدكرمنا بني آدم " يعني ما به بني آدم كرامت داديم . قرآن نگفته است كه به مردان كرامت داديم و به زنان كرامت نداديم. دوم رسول خدا (ص) فرموده است كه " من براي تكامل مكارم اخلاق آمده ام "   پس كرامت يك انسان اول رويه و اخلاق اوست و دوم علم و دانش او. يك انسان با كرامت و با اخلاق و با علم هرگز نه تنهاهمسرش  ، بلكه بالاي ديگران دست بالا نه مي كند . همچنان حديث ديگري داريم كه رسول خدا ( ص) فرموده است كه  مومن آن است كه مردم از دست و زبانش در امان باشند. پس يك مومن هرگز كسي را توهين و تحقير نه مي كند چه خاصه كه دست بالا كند. پس زدن و لت و كوب حتي كه خفيف باشد كار يك انسان با كرامت ، با اخلاق و با علم و مومن نيست.

در رابطه به آيه "اضربوهن " ، اول  اين آيه را به استناد قرآن تفسير مي كنيم . در سوره  النحل آيه. هشتاد مي خوانيم كه  خداوند مي گويد. "و الله جعل لكم  من بيوتكم سكنا." يعني خداوند خانه هاي شما را براي آرامش شما فراهم كرده است .  چطور امكان دارد كه از يك سو  خداوند مي گويد كه خانه هاي شما براي آرامش شماست و از طرف ديگر بگويد كه اگر  زن اطاعت نكرد  او را بزنيد ؟ مي بينيد كه درين جا، اگر ما زدن را قبول كنيم قرآن العياذ بالله در تناقض قرار ميگيرد. حالا مي رويم به تفسير آيه به حديث. رسول خدا (ص) فرموده است كه  زنان تانرا مانند دوران جاهليت نزنيد.  پس حديث هم زدن را رد مي كند.

در اسلام طلاق فرض است و نكاح سنت.  اگر يك زوج مشكل ميداشته باشند و بعد از كوشش هاي گوناگون نه مي توانند به زندگي زناشويي ادامه دهند طلاق چه از طرف مرد باشد چه از طرف زن باشد كه خلع ناميده ميشود بايد آبرومندانه از هم جدا شوند  . معني "اضربوهن"  زدن نيست و جدايي است. يا به كرامت و عزت و محبت بايد زندگي كرد و يا با عزت و كرامت  بدون آسيب رساندن به همديگر از هم بايد جدا شد. انسان در اسلام چه مرد باشد چه زن باشد آزاد آفريده شده است و هيچ كس حق ندارد  كسي را از حق آزادي محروم كند. در شروع همين آيه  مردان را سرپرست زنان معني كرده اند كه اشتباه ديگر است  و در پست آينده تشريح خواهم كرد.

 

آیا زنان با عاطفه تر اند؟

 

يك ويديو را از آقاي ظاهر  داعي به من فرستادند كه در مورد اينكه زنان ناقص العقل نيستند صحبت مي كند و مي گويد كه عقل زن و  مرد يكي است و بعضي اوقات زنان از مردان دانشمند تر مي توانند باشند كه اين سخن درست است و علاوه مي كند اما چون خداوند زنان را با عاطفه تر از مردان خلق كرده است عاطفه زياد باعث ميشود كه زنان تصاميم درست نگيرند ؟؟!!

آقاي داعي  از يك طرف مي گويد زنان مي توانند دانشمند تر باشند و از طرف ديگر مي گويد كه عاطفه بالاي شان غلبه ميكند و تصاميم درست نه مي گيرند. عجب ! هم دانشمند باشد و هم تصميم غلط بگيرد. اين خود يك سخن ضد و نقيض است. دانشمند يعني كسي كه به دانش تكيه ميكند. در اسلام كسي كه به دانش قرآن تكيه كند هرگز اشتباه نه مي كند براي اينكه حق از باطل تفكيك شده است. 

اين گفتار از ديد قرآن مطلق غلط است . اول اينكه زن و مرد را خداوند از نفس واحد آفريده است . (سوره نساء آيه اول) وقتي زن و مرد را از نفس واحد آفريده است چطور امكان دارد كه يكي كمتر عاطفه داشته باشد و يكي زياد تر . عرب قوم پرست براي اينكه زنان را از صحنه سياست و اجتماع به دور سازند همين تبليغات را  به استناد حديث پيامبر ( ص) كه بهشت زير پاي مادران است و چون زن مادر است عاطفه زياد تر دارد و جاي او خانه است ، به راه انداختند و اين طرز انديشه به كشور هاي ما سرايت كرد كه اين مخالف قرآن و يگانگي  راز. خلقت انسان است.  

زنان بعضي اوقات نظر به آيه قرآن مجيد مانند مردان  قسي القلب هستند . در سوره ممتحنه آيه دوازدهم قرآن مي گويد 

معني : اي پيامبر  چون زنان با ايمان نزد تو آيند كه به تو بيعت كنند [به شرط كه ] چيزي را با خدا شريك نسازند، و دزدي نكنند ، و زنا نكنند  و فرزندان خود را نكشند ، و بچه هاي حرامزاده اي را كه پس انداخته اند با [بهتان و حيله ]به شوهر  نبندند و در كار نيك از تو نافرماني نكنند ، با آنان بيعت كن

در آيه بالا مي بينيم كه زنان مانند مردان زنا مي كنند، گناه مي كنند دزدي ميكنند و حتي اولاد خود را مي كشند پس اينكه زنان با عاطفه تر است قرآن رد مي كند. 

زن همان مسوليت را در مقابل خداوند،  جامعه و خانواده دارد كه مرد دارد. . طور مثال اولين دانشگاه در اسلام به تشبث يك زن در تونس بنا شد. يا منبر مسجد در زمان حيات پيامبر ( ص) به پيشنهاد يك زن  به وجود آمد . در حريم خانواده ، قرآن در سوره بقره مي گويد كه زن لباس مرد است و مرد لباس زن. اين آيه مي رساند كه نه تنها كه زن و مرد مكمل همديگر هستند در خانواده مسوليت مشترك دارند و همچنان  در همه گناه و ثواب هم شريك هستند . يگانه تفاوت در مغز  وجود دارد و آن اين است كه مغز زن از نگاه حجم كمي خورد تر است . در آيه آمده است كه مردان يك درجه بلند تر اند . تفاسير غلط ،  درجه را چنين تعبير كرده اند كه يعني مردان در همه امور بلند تر اند و زياد تر براي اينكه نفقه ميدهند .  در حاليكه زن هم مي تواند نفقه آورنده باشد . زمانيكه كمونيستان بي إيمان و ملحد  مردان بيگناه كشور را راه زندان و مرگ كردند ، زنان با شهامت افغانستان همه نفقه آورنده شدند. گل سخن درين است كه مفسرين فراموش كردند كه درجه يك انگاشت رياضي است نه اقتصادي ومعنوي و اخلاقي و سياسي و غيره . 

چون جسم زن براي تكامل كوچك تر است مغز او هم از نگاه حجم خورد تر است . اين به اين معني نيست كه در عقل،  داناني اخلاق و قوه درك و شعور  از مرد ها كمتر است و يا با عاطفه تر است. من شخصا شوهران را مي شناسم كه هزار مرتبه از همسر خود با عاطفه تر اند . عاطفه از نگاه سوسيوسيكولوژي  يعني رابطه جامعه شناسي به روانشناسي مربوط است كه ما چه قسم  كلان شديم . شرايط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگ پوسيده يك انسان را چه زن باشد چه مرد باشد بي عاطفه مي سازد نه اينكه زن از  نگاه خلقت با عاطفه تر خلق شده باشد . يك كودك كه در كودكي با او بد رفتاري شده باشد دختر باشد و يا پسر باشد در كلاني با عقده ها بار مي آيد و عاطفه او را صدمه مي زند. 

زن و مرد از نگاه عاطفه هيچ كمي و كمبودي از همديگر ندارد هر دو از نفس واحد خلق شده است و اما اين خانواده و اجتماع و اقتصاد و سياست هاي غير مردمي رويه هاي غير انساني و غير عادلانه است كه روح و روان ما را شكل ميدهد.
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدُاَللّه08.10.2019 - 12:16

 "باِسم اَللّه اَلرّحمن اَلرّحيم ..ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ قَـٰنِتَـٰتٌ حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُوا۟ عَلَیۡهِنَّ سَبِیلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًا 34 سوره النساء.." "به شناسه بی کمداشت خداوند پرمهر بسیار مهرآور ..پایه دارها»مردها« برپادارنده هایی بر فروگذاشته ها»خانمها«، به چه بیشتری داد بی کمداشت خداوند برخیشان بر برخیُُ، به چه میکَنَندمیدهند از داراییهاشان، وارسازنده ها خانمها دورنگه دارنده ها خانمهایی برانادیده، براچه نگاه داشت بی کمداشت خداوند، هم همان خانمها ترسان میباشید درشتیهاشان، وارپنددهیدشانُ دوری گزینیدشان در بسترگاههاُ زنیدشان، وارگر فرمان بَرَندِتان! وارنه میجویید برشان آزادراهی! اگرِ بی کمداشت خداوند بود بسیاربرتری بسیاربزرگتری ۳۴ فروگذاشته خانمها.." ببینید گفتگوی ساده سخن خداوند قرآن را نگریم، به مردها گفت رجل، به نریشان نشانه رفت، به خانم ها گفت نساء به مادگیشان نشانه رفت، گفت مردها برپادارنده ها بر خانمها هستند، به انگیزه آن چه "اَللّه""بی کمداشت خداوند" برخی را بیشتر میدهد بر برخی، هم به چه میکَنند میدهند انفاق می‌کنند، گفته خانمها را اگر ترسان میباشیدشان درشتیشان پس از کارا نبودن پنددادن، دوری گزینی از بسترگاها، بزنیدشان، بدیدم خانمها مردی را دوست دارند که شکوهُ توانشان را رخشان برشان نشان دهند، نه مردی ترسوُ گریزان، اینها از ویژگی هاییست که بی کمداشت خداوند در سرشتمان گذاشت، سرانجام هم گفت اگر فرمان برند، برشان آزادراهی نجویید که آزارشان کنیم، که بی کمداشت خداوند بسیاربرتری بسیاربزرگتری،، زن گرایی فمنیسم، هم بسیاربی واکنش بودن، در اینجا کارساز نیست جایی که خانواده نیاز به نگهداری دارد، "اَللّهمَّ""بی کمداشت خداوندا" خانواده مان را گرداننده چشممان گذار نه گریزاننده چشمهامان، هم ما را به یادگفتنت سرنگون سمت همنشینی خانه ات در مکه دار
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس