افغانستان، جمهوری «کلپتوکراسی» یا دزدسالاری!

۲۵ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۸

دزدسالاری یا کلپتوکراسی (kleptocracy) در ادبیات سیاسی جهان به دولتی اطلاق میگردد که تمام مردم، فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می گردد. دزدسالاری معمولا با دزدی از بودجه های دولتی همراه است،دزد سالاری تاثیر نامطلوب در اقتصاد سیاسی،حقوق مدنی و در قلمرو اقتصادی و اخلاقی اجتماع می گذارد.برخی از دیکتاتور ها وسران حکومت دزد سالار،بودجه های عمومی را به طور پنهانی به حساب های بانکی شخصی محرمانه خود درکشور های بیگانه منتقل می کنند تا درصورت ازدست دادن قدرت ،در خارج از کشور به خوش گذارانی های خود ادامه دهند" در رژیم های کلپتوکراتیک  طبقه حاکم بطور سازماندهی از قدرت به منظور چور و چپاول جامعه و جابجایی قدرت بطورغیر قانونی با بازی ها وصحنه سازی های رنگارنگ به کمک ارتباطات جمعی به ظاهر مستقل، روحانیون که به گفته مولانا " خون شریعت را با تیغ معیشت میریزند" و سیاستمداران و تحصیل کرده های که منافع زود گذر دارند تلاش می ورزند که قدرت و ثروت در سیطره و حاکمیت دزد ها باقی بماند و راه و رسم دزدی های آشکار و پنهان به صورت سیستماتیک، گسترده و احترام به سلسله مراتب از دزدان کلان  حفظ گردد. افغانستان از فاسد ترین کشور جهان است،  حتی افراد معمولی می دانند که در جمهوری دزد سالاری افغانستان، مشاغل بدون در نظر داشت لیاقت وکفایت میان فرزندان دزد سالاران تقسیم میگردد به افراد واشخاصی که هدف خدمت به وطن رادارند به دیده بیگانه وخاریجی می نگرند وبه بهانه های مختلف وادار به ترک وظایف ویا مجبور به فرارمیگردند،تمام دوایر وموسسات دولتی درداخل وخارج به اقارب وخویشاوندان دزد سالاران تعلق دارد.

خانواده های  دزد سالاران در کشور های خاریجی زندگی می نمایند، در جمهوری دزد سالاران ملیارد ها سرمایه های مالی و منابع طبیعی  کشور به خارج انتقال داده میشود  . دزدسالاران افغانستان را برای دزدی و پول شویی انتخاب کرده اند، باداشتن پاسپورت های خاریجی وحق تابعیت دوگانه و چند گانه هیچگونه احساس مسولیت اخلاقی و وجدانی در مقابل کشور ندارند. جمهوری دزد سالاری افغانستان با سایر کشور های دزد سالارجهان سوم فرق دارد، درسایر کشور ها دزدان بزرگ توسط صندوق بین الملی پول کنترل وارزیابی  و سارقان دارایی مردم توسط اینترپل تعقیب ومورد بازداشت قرار میگرند، اما سارقان کشور ما باطمطراق وزرق و برق ظاهری در سازمان ها و کشور های خارجی اشتراک می ورزند و شاید هم  به خاطر امریکا، کشور ها و سازمانهای جهانی از سرقت و پول شویی های انان چشم پوشی می نمایند.دزد سالاران ما به مقایسه سایر رژیم های دکتاتوری بیش ازحد پررو، بی حیا، گستاخ ،بی وجدان وحریص اند. خوشبختانه دراین اواخر آقای ترامپ رییس جمهور امریکا بطور صریح نفرت خودرا نسبت به دزد سالاران افغانستان ابراز می نماید. اودر جلسه ای که درواقع مخاطب آن مردم امریکا بود اظهار داشت ، کرزی از امریکا در خواست پنجاه میلون دالر نمودتا بزرگان ناراضی پشتون را تطمع نماید، ترامپ داد میزند، پنجاه ملیون دالر، بابانک نوت های جدید صد دالری.

دزدسالاران حریص وبی آزرم  به خاطر افزایش ثروت  و حفظ قدرت  به قوم فروشی ودین فروشی  عادت نموده اند. در جمهوری دزد سالاران تنها آدمهای ساده لوح می توانند خوشبین به اینده باشند،بازی های انتخابات نوعی تئاتر مضحک جنگ وصلح دزدان است برای نیرنگ وفریب مردم تا افکار عمومی را از مهم ترین شاخص های دزدسالاری چون  پول شویی، خویشاوندسالاری، رشوه و فساد دور بگردانند  در قانون اساسی می خوانیم" که  حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند."با کمال تاسف باید پرسید ،کدام ملت ؟ کدام نمایندگان ؟ ملت شریف افغانستان گروگان دزد سالاران گردیده اند و در زیر یوغ ظلم وستم آنان به زنده ماندن قانع گردیده اند، آنان ملت رابه معنای واقعی آن مانند زنده روح دربدن واحد با افتخارات مشترک تاریخی وفرهنگی وبا احساس مسئولیت مشترک درتعین سرنوشت مشترک فاسد گردانیده اند و ملت فاسد به قول نویسنده یونان مانند گله های گوسفند است"... حصاری که در آن هزاران گوسفند هراس زده،شب وروز بع بع میکنند... و گردن می کشند تا بر دستها و کارد های که بر گلوی شان فرود میآید، بوسه زنند".همه آگاه اند که رژیم  دزد سالارشکل، وحشی و ددمنشانه و محتوی گندیده دارد. "مجاهدین " ... بد باطن،چرب زبان، پنهان کارانه برای فریب مردم گام بر می دارند، انحصارطلب اند،خودرا مالک همه چیز می دانند، ازقسم های دروغین برای گمراهی عوام استفاده می نمایند و بروی استخوانهای میلیونها مردم افغانستان کاخهای مجلل ساخته اند که در لابلای هرخشت وسنگهای لاجورد ومرمر این کاخهای ستم ، خون دل مادران داغدار، بیوه زنان ناشاد ویتیمان گرسنه وپا برهنه موج می زنند، این انحصار طلبان حریص به ثروت و قدرت ،ستون وبازوی قوی جمهوری دزد سالاری است. در ادبیات قرآن این نوع" مجاهدین"بنام منافق وریاکار دشمن خدا و رسول خدا تعریف شده اند، جمهوری دزد سالاران مایه ننگ اسلام است،نسل اینده با کسب ارقام وحقایق مرموز، پشت پرده و رمز آلود ، نام دزد سالاران را به رنگ ننگ خواهند نوشت،  ظلم روزگار به ماجمهوری را بنام جمهوری اسلامی تحمیل نموده که با معیار های واقعی اسلام مغایرت دارد،در اسلام واقعی خیانت در امور اقتصادی و اجتماعی مسلمانان حکم قتل عمدی افراد آن ملت را دارد.

مبارزه با دزد سالاران قابل پیشبینی نیست،در دولتی که اطاعت بی چون وچرا قاعده گردیده است و همه باید ازاین قاعده پیروی نمایند.اما دزد سالاری تنها مربوط به افغانستان نمیگردد،بلکه برای امریکا نیز نگران کننده شده است وامریکا بایداستراتیژی گسترده داشته باشد و سازمانهای بین المللی نیزبه حکومت دزدسالاران فشار های لازم سیاسی  وارد نمایند و درداخل سازمانهای غیر دولتی، خبرنگاران و جوانان باافشاگری های مستند و دقیق برعلیه فساد دزد سالاران مبارزه نمایند والبته این کار آسان نیست،نخست به دلیل آنکه دسترسی لازم به پنهان کاری دزد ها ندارند و دیگر اینکه هر نوع تلاشهای موثرسرکوب میگردد.پس یک راه کوتاه وجود دارد امریکا برای استقرار صلح با تروریستهای دولتی و دزد سالاری باید با اراده قوی مبارزه کند وبدون مبارزه بافساد و اقتدار گرایان دزد وبی شرم هر نوع مذاکرات افسانه ای بیش نه خواهد بود.

 

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگر در امور روابط بین المللی -- امریکابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی