تاریخچۀ مختصر افغانستان

۲۵ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۸

یکی از نخستین مقالات غبار در سالنامۀ کابل که در ۱۳۱۱ خورشیدی به نشر رسیده و بنیاد تاریخ سازی های جعلی بعدی توسط پشتو تولنه و انجمن تاریخ را مهیا ساخته است. (لعلزاد)

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد