خورشید تابناک آزادی

۲۵ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۸

ای چلچراغ روشن شب زنده دار ها

شبتاب نور بخش ِ ره تک سوار ها

 

بر تارک زمانه تو تاج شرف شدی

ای فخر پر شکوه همه افتخار ها

 

خورشید تابناک بلندای آسمان

دَوّر تو می روند همه در مدار ها

 

در بحر پر تلاطم و مواج زندگی

ای کشتی نجات به دریا کنار ها

 

الماس کوه نور به فرق جهان توئی

ای غایت تلاش همه رستگار ها

 

بازوی پرتوان مبارز به گاه رزم

آرامش و قرار همه بی قرار ها

 

ای صبح و زندگی نَفَس مشک بار تو

عیسی دم ِ سترگ همه روزگارها

 

پیک و پیام نور به هر شبسرا بری

همچون یَزَک رسی به بر کوهسار ها

 

در اوج قله های رهائی مقام تو

ای رایت بلند همه کارزار ها

 

زیبا ترین درخشش صنع خدا توئی

والاترین تجلی عشقِ عیار ها

 

بی تو جهان تهی ست ز زیبائی و صفا

رنگین کمان خلقت لیل و النهار ها

 

تا بود هر چه بوده و تا هست هر چه است

نام تو است غایت و انجام کار ها

 

شالوده و عصاره فخر و شرف شدی

آزادی! ای تو مایه شور و شرارهابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   راشد رستمی